fbpx

Czas oczekiwania wyplaty z ZUS

Avatar
art123
Poszkodowany

WITAM.MINALJUZ 14 DZIEN OD ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKIEJ ZUS O MOIM USZCZERBKU NA ZDROWIU.JAK DLUGO CZEKALISCIE NA WYPLATE ODSZKODOWANIA?CZY MOZE KTOS WIE JAK DLUGO SIE CZEKA?POZDRAWIAM

Avatar
szkoda
Poszkodowany
art123 pisze:
WITAM.MINALJUZ 14 DZIEN OD ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKIEJ ZUS O MOIM USZCZERBKU NA ZDROWIU.JAK DLUGO CZEKALISCIE NA WYPLATE ODSZKODOWANIA?CZY MOZE KTOS WIE JAK DLUGO SIE CZEKA?POZDRAWIAM

1) ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji od wystawiania orzeczenia lekarza orzecznika lub orzeczenia komisji lekarskiej jeśli nie wniesiono sprzeciwu od wydanego orzeczenia. Następnie w terminie 30 dni od wydania decyzji ZUS wypłaca ustalone odszkodowanie. Ogólnie ZUS powinien wydać decyzję w terminie 2 miesięcy, gdyż zgodnie z art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, można wnieść odwołanie do sądu w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Avatar
behapowka
Poszkodowany
art123 pisze:
WITAM.MINALJUZ 14 DZIEN OD ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKIEJ ZUS O MOIM USZCZERBKU NA ZDROWIU.JAK DLUGO CZEKALISCIE NA WYPLATE ODSZKODOWANIA?CZY MOZE KTOS WIE JAK DLUGO SIE CZEKA?POZDRAWIAM

Na wypłatę ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji.

Avatar
szkoda
Poszkodowany

Potwierdzam wypowiedź. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji

Avatar
Eva
Poszkodowany

Witam wszystkich! Tydzień temu miałam wypadek w pracy - to mój pierwszy w życiu. Nie wiem jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania z ZUS? Może ktoś uprzejmy by mi to przybliżył?

Izabela Praska
Izabela Praska
Biegły / ekspert

Witam serdecznie,

oczywiście poniżej wypiszę kroki do uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS po wypadku w pracy a w razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu przez zgłoszenie albo odpowiedź na forum.

1. Wypadek przy pracy należy zgłosić pracodawcy, który przygotuje protokół powypadkowy i zgłosi wypadek w ZUS.

2. Po zakończonym leczeniu poszkodowany uzyskuje druk OL-9 od lekarza (druk ma 30 dni ważności).

3. Zbieramy pełną dokumentację medyczną oraz druk OL-9 i zgłaszamy szkodę w ZUSie.

4. Po zgłoszeniu ZUS w ciągu 7 dni ustali termin komisji lekarskiej.

5. Na komisję warto zabrać wyniki badań i kopię dokumentacji medycznej. Lekarz wydaje orzeczenie ze wskazaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu.

6. Poszkodowany ma 2 tygodnie o odwołanie się od decyzji lekarza orzecznika, jeżeli nie zgadza się z przyznanym uszczerbkiem.

7. ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia. Obecnie 1% uszczerbku na zdrowiu to świadczenie w wysokości 917 zł.

Tak więc proszę się nie martwić, nie jest to takie skomplikowane. Życzę powodzenia oraz szybkiego powrotu do zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,

Izabela

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać