fbpx

gdzie sie odwolac od decyzji PZU

 • This topic has 12 odpowiedzi, 6 odpowiedzi, and was last updated 06/03/2020 by Izabela Praska.
Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Autor
  Wpisy
 • #203296
  edzia16051983

  witam przyznano mi 2procet uszczerbku na zdrowiu za złamany palec i skrętną trzech oraz zerwane wiązadła.Komisja odbyła się zaocznie a decyzja przyszła 30dni po złożeniu papierów gdzie się teraz odwołać

  #270692
  paruslex

  Na decyzji, którą otrzymałaś powinna być informacja o możliwości odwołania oraz wskazaniem adresata – ogólnie to do PZU. Zanim się odwołasz poproś PZU o przesłanie orzeczenia oraz taeli uszczerbku, na podstawie której wydano orzeczenie.

  #270693
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  witam przyznano mi 2procet uszczerbku na zdrowiu za złamany palec i skrętną trzech oraz zerwane wiązadła.Komisja odbyła się zaocznie a decyzja przyszła 30dni po złożeniu papierów gdzie się teraz odwołać

  Należy postępować zgodnie z pouczeniem na decyzji. Należy ustalić z jakiego ubezpieczenia była likwidowana szkoda. Warto zażądać tabel na pdstawie których usalono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Dopiero po głębokiej analizie tabel, orzeczenia lekarza orzeczniak wnieść ewentulanie stosowne odwołanie.

  1) Jakie były okoliczności i przyczyny wypadku.

  #270694
  Kancelaria Prawna
  edzia16051983 wrote:
  witam przyznano mi 2procet uszczerbku na zdrowiu za złamany palec i skrętną trzech oraz zerwane wiązadła.Komisja odbyła się zaocznie a decyzja przyszła 30dni po złożeniu papierów gdzie się teraz odwołać

  1. proszę wystąpić do Ubezpieczyciela o orzeczenie lekarskie i tabelę uszczerbku

  2. odwołanie należy wnieść do Wydziału Skarg ewentualnie do Zarządu

  3. proszę opisać okoliczności zaistnienia wypadku

  #270695
  szkoda

  Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
  Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania.

  #270696
  paruslex

  Dodam jeszcze, że jeżeli w decyzji będzie wskazany np. 14 dniowy termin na wniesienie odwołania nie trzeba się tym znacznie przejmować, bo ma Pani na to 3 lata, choć niewątpliwie uszczerbek będzie większy tuż po wypadku niż kilka lat po nim.

  #270697
  szkoda
  paruslex wrote:
  Dodam jeszcze, że jeżeli w decyzji będzie wskazany np. 14 dniowy termin na wniesienie odwołania nie trzeba się tym znacznie przejmować, bo ma Pani na to 3 lata, choć niewątpliwie uszczerbek będzie większy tuż po wypadku niż kilka lat po nim.

  Należy jeszcze rozróżnić z jakiego ubezpieczenia jest likwidowana szkoda. Jeśli chodzi o likwidację szkody z polisy OC czy też ubezpieczeń dobrowolnych NNW to faktycznie żaden przepis prawa nie nakłada, określa terminu wniesienia odwołania i można praktycznie wnosić go aż do czasu przedawnienia szkody. Natomiast T.U. reguluje sobi te kwestie wewnętrznymi zarządzeniami co nie wpływa na sytuację prawną odwołującego. Jednak w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia wypadkowego w postaci ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za stały lub długotrwały uszczrbek na zdrowiu to owe terminy na składanie sprzeciwu czy odwołania od decyzji ZUS do sądu są już konkretnie wskazane w aktach prawych rangi ustawowej.Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej jak i terminu do złożenia odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jeszcze inną kwestią jest, że świadcznie z ZUS w postaci jednorazowego odszkodowania nie ulega przedawnieniu. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 16 marca 1999 r. II UKN 510/98 „Roszczenie o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 189 KPC) nie przedawnia się na podstawie art. 291 § 1 KP”. W uzasadnieniu tegoż wyroku S.N. dalej pisze „Sąd Wojewódzki nie podzielił stanowiska strony pozwanej, jakoby roszczenie powoda uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 KP. Przewidziany w tym przepisie trzyletni termin przedawnienia odnosi się tak do roszczeń majątkowych, jak i niemajątkowych, lecz wynikających ze stosunku pracy. Przepisy prawa pracy wprowadzają pojęcie spraw z zakresu prawa pracy i spraw ze stosunku pracy. Niewątpliwie do pierwszych należy powództwo o ustalenie, oparte na art. 189 KPC, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy (II PZP 1/95, OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 18, OSPiKA 1980 z. 11, poz. 196). Druga kategoria spraw, do których ma zastosowanie art. 291 KP dotyczy roszczeń wynikających wyłącznie z treści stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem, a więc objętych treścią np. umowy o pracę. Wniesienie powództwa na podstawie art. 189 KPC nie jest ograniczone terminami przedawnienia (tak jak powództwo o świadczenie). Może być ono wniesione w każdym czasie, gdyż Sąd orzeka o nim według stanu z chwili wyrokowania. Żądanie ustalenia istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku prawnego ma charakter niemajątkowy. Skoro więc art. 291 KP stosuje się do roszczeń niemajątkowych i majątkowych, lecz tylko ze stosunku pracy, to zgodnie z ogólnymi regułami wynikającymi z art. 118 KC, rozpatrywane roszczenie (z zakresu prawa pracy) nie ulega przedawnieniu.” Zgodnie z tezą wyroku SN. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07 „Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.) niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy), ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu.”

  #270698
  paruslex
  szkoda wrote:
  Należy jeszcze rozróżnić z jakiego ubezpieczenia jest likwidowana szkoda. Jeśli chodzi o likwidację szkody z polisy OC czy też ubezpieczeń dobrowolnych NNW to faktycznie żaden przepis prawa nie nakłada, określa terminu wniesienia odwołania i można praktycznie wnosić go aż do czasu przedawnienia szkody. Natomiast T.U. reguluje sobi te kwestie wewnętrznymi zarządzeniami co nie wpływa na sytuację prawną odwołującego. Jednak w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia wypadkowego w postaci ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za stały lub długotrwały uszczrbek na zdrowiu to owe terminy na składanie sprzeciwu czy odwołania od decyzji ZUS do sądu są już konkretnie wskazane w aktach prawych rangi ustawowej.

  Szkodo, Edzia wyraźnie napisała o co jej chodzi. W temacie jest informacija, iż chodzi o TU, a w treści posta, że – NNW.

  #270699
  szkoda
  paruslex wrote:
  Szkodo, Edzia wyraźnie napisała o co jej chodzi. W temacie jest informacija, iż chodzi o TU, a w treści posta, że – NNW.

  Ja osobiście się takiego posta Pani Edzia16051983 nie doszukałem. Jest tylko jeden pierwszy post w którym nie pisze o T.U. ani też o NNW. Co najwyżej można domniemywać z opisu tematu po tym, że pisano o PZU i była komisja zaoczna. Właśnie T.U. nie ma obowiązku powoływać komisję jednak zwykle czyni to po to aby rzetelnie ustalić medyczne następstwa wypadku. Wobec tego Pani wypowiedź mogła wprowadzić w błąd przeciętnego użytkownika, który przeczyta taką wypowiedź nie zwracając uwagi na te szczegóły (PZU tylko w temacie i komisja zaoczna, w terminie 30 dni odpowiedź). Zawsze warto umiejętnie chociażby na marginesie naświetlić pełny obraz sprawy i przedstawić daną procedurę, gdzie jest odstępstwo od tej zasady.

  edzia16051983 wrote:
  witam przyznano mi 2procet uszczerbku na zdrowiu za złamany palec i skrętną trzech oraz zerwane wiązadła.Komisja odbyła się zaocznie a decyzja przyszła 30dni po złożeniu papierów gdzie się teraz odwołać
  #270700
  paruslex
  szkoda wrote:
  Ja osobiście się takiego posta Pani Edzia16051983 nie doszukałem. Jest tylko jeden pierwszy post w którym nie pisze o T.U. ani też o NNW. Co najwyżej można domniemywać z opisu tematu po tym, że pisano o PZU i była komisja zaoczna. Właśnie T.U. nie ma obowiązku powoływać komisję jednak zwykle czyni to po to aby rzetelnie ustalić medyczne następstwa wypadku. Wobec tego Pani wypowiedź mogła wprowadzić w błąd przeciętnego użytkownika, który przeczyta taką wypowiedź nie zwracając uwagi na te szczegóły (PZU tylko w temacie i komisja zaoczna, w terminie 30 dni odpowiedź). Zawsze warto umiejętnie chociażby na marginesie naświetlić pełny obraz sprawy i przedstawić daną procedurę, gdzie jest odstępstwo od tej zasady.

  edzia16051983 wrote:
  witam przyznano mi 2procet uszczerbku na zdrowiu za złamany palec i skrętną trzech oraz zerwane wiązadła.Komisja odbyła się zaocznie a decyzja przyszła 30dni po złożeniu papierów gdzie się teraz odwołać

  Temat wyraźnie wskazuje czego dotyczy – PZU, a z treści można się domyśleć ze chodzi o NNW. Na marginesie podniosę, że piszesz „odstępstwo od tej zasady” choć ubezpieczenia społeczne i gospodarcze to dwie różne rzeczy i ciężko tu mówić o jakiejś ogólnej zasadzie.

  #270701
  szkoda
  paruslex wrote:
  Temat wyraźnie wskazuje czego dotyczy – PZU, a z treści można się domyśleć ze chodzi o NNW. Na marginesie podniosę, że piszesz „odstępstwo od tej zasady” choć ubezpieczenia społeczne i gospodarcze to dwie różne rzeczy i ciężko tu mówić o jakiejś ogólnej zasadzie.

  Teraz się zgadzam w całości. Poprzednio było nieco przekłamanie. Trzeba było od razu pisać o tym, że trzeba się domyślać z samej treści. Słusznie, że słowo „zasada” może być potraktowany jedynie jako pewien skrót myślowy globalizując zasadę likwidacji szkód.

  #382681
  Doomi
  Uczestnik

  Cześć. Złamałam 4 żebra i zgłosiłam nieszczęśliwy wypadek do PZU gdzie mam wykupioną polisę NNW. Przyznano mi 2% uszczerbku. Z tego co słyszałem, za złamane żebro można dostać 1% wiec jak mam 4 żebra złamane to powinienem dostać 4%. Czy mogę się odwołać?

  #382703
  Izabela Praska
  Moderator

  Dzień dobry,

  posiadając indywidualną polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków możemy starać się o odszkodowanie po nieszczęśliwym wypadku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to polisa indywidualna a nie obowiązkowa, tak więc jej warunki nie są takie same. Każdy ubezpieczyciel ma wiele różnych wariantów polis. Opis warunków ubezpieczenia znajduje się w polisie i dołączonych do niej Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z tabelą uszczerbku. Radzę się zapoznać z tymi dokumentami i sprawdzić jaki % uszczerbku jest przyznawany za złamane żebro. Zwyczajowo przyznawany jest 1% za złamane żebro a 0,5% za pęknięte żebro. Tak czy inaczej pierwsze decyzje ubezpieczycieli są często zaniżone, więc radziłabym się odwołać od tej decyzji – może ubezpieczyciel doda te kolejne 2%. Dobrze by było jakby w odwołaniu wskazał Pan fragment OWU mówiący o tym, że za 1 złamane żebro należy się 1% uszczerbku.

  Życzę powodzenia i dużo zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.

  Pozdrawiam,
  Izabela

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.