fbpx

Jaki procent uszczerbku?

 • This topic has 5 odpowiedzi, 5 odpowiedzi, and was last updated 29/06/2020 by Marta Sordon.
Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #206937
  zit11

  Witam wszystkich serdecznie.
  Mi przyznano 4% z PZU za artroskopie kolana lewego :
  -Uszkodzenie MM w części środkowej i tylnej
  -chondromalacja ogniskowa CMF I CMT II/IIIst
  -fałdy błony maziowej
  Wszystko to po skręceniu kolana-zdarzenie w pracy, 3 m-ce na L4
  Czy te 4% to jest norma czy warto się odwołać?
  Dzięki z góry i pozdrawiam

  #288823
  szkoda
  zit11 wrote:
  Witam wszystkich serdecznie.
  Mi przyznano 4% z PZU za artroskopie kolana lewego :
  -Uszkodzenie MM w części środkowej i tylnej
  -chondromalacja ogniskowa CMF I CMT II/IIIst
  -fałdy błony maziowej
  Wszystko to po skręceniu kolana-zdarzenie w pracy, 3 m-ce na L4
  Czy te 4% to jest norma czy warto się odwołać?
  Dzięki z góry i pozdrawiam

  Wpierw trzeba wiedzieć jaki był zakres widełek oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli chodzi o odszkodowanie z ZUS to stały lub długotrwały procentowy uszczerbek na zdrowiu ocenia się według tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974). Warto zasięgnąć porady lekarza mającego doświadczenie w tego typu urazach tj. na ile oceniłby taki uraz. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

  #288824
  konrad157
  zit11 wrote:
  Witam wszystkich serdecznie.
  Mi przyznano 4% z PZU za artroskopie kolana lewego :
  -Uszkodzenie MM w części środkowej i tylnej
  -chondromalacja ogniskowa CMF I CMT II/IIIst
  -fałdy błony maziowej
  Wszystko to po skręceniu kolana-zdarzenie w pracy, 3 m-ce na L4
  Czy te 4% to jest norma czy warto się odwołać?
  Dzięki z góry i pozdrawiam

  Dodam od siebie, że najlepiej skontaktować się z lekarzem. PZU posiada własną tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci załącznika do ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku np. skręcenia kolana PZU wg. wspomnianej wcześniej tabeli określi następujący uszczerbke na zdrowiu: Skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego (w tym zwichnięcie rzepki) z uszkodzeniem aparatu więzadłowo-stawowego (torebki, więzadeł, łękotek) – w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno-dynamicznej kończyny: a) izolowane uszkodzenia łąkotek, stan po leczeniu operacyjnym łąkotek z dobrym efektem, uszkodzenia aparatu więzadłowego bez cech niestabilności – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu 1 – 5 %. b) uszkodzenie aparatu więzadłowego z lub bez uszkodzenia łąkotek – powodujące małą niestabilność prostą, niewielkiego stopnia rotacyjną, stan po leczeniu operacyjnym struktury stawu z dobrym efektem – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu 1 – 10%. c) uszkodzenie aparatu więzadłowego z lub bez uszkodzenia łąkotek, powodujące dużą niestabilność prostą lub średniego stopnia rotacyjną, bądź niewielkiego lub średniego stopnia złożoną – w zależności od upośledzenia zakresu ruchu 10 – 25 %. d) utrwalone duże niestabilności złożone i rotacje, uszkodzenia obu więzadeł krzyżowych, znaczne zaburzenia osi kończyny – zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu 25 – 40%. Obecnie PZU wycenia punk procentowy na ok 480 zł, lecz należy mieć na uwadze, że są to ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego i podlegają indywidualnym negocjacjom.

  #288825
  szkoda

  Popieram przedmówcę co do tabeli załączonej do OWU umowy NNW.

  #383323
  EveB
  Uczestnik

  Na jaki uszczerbek mogę liczyć jeśli doznałam w wypadku motocyklowym złamania żebra VII i pęknięcia VIII i złamania trzonu kości promieniowej bez przemieszczenia. Sprawcą wypadku był mój mąż czy mogę uzyskać odszkodowanie jeśli jestem współwłaścicielem motocykla? Czy tylko zostaje nw z polisy? Wypadek był we wrześniu zeszłego roku czy mogę jeszcze zgłosić się o odszkodowanie czy to już za późno? Nie miałam wcześniej głowy do tego a teraz jestem bez pracy więc może udało by się coś odzyskać. Będę wdzięczna za rady od czego zacząć i jak podeść do tematu.

  #383325
  Marta Sordon
  Moderator

  Witam serdecznie,
  jeśli sprawcą wypadku był Pani mąż, mimo iż jest Pani współwłaścicielem pojazdu, jak najbardziej może Pani dochodzić odszkodowania z Oc pojazdu. Dodatkowo także z ubezpieczenia nnw jeśli obejmuje również pasażera pojazdu (proszę zapoznać się z zapisami polisy). Na zgłoszenie roszczeń ma Pani 3 lata od daty wypadku, chyba że zapisy polisy nw wskazują na szybszą konieczność ich zgłoszenia (niektóre polisy zastrzegają zgłoszenie roszczeń do pół roku po zakończeniu leczenia).
  Wypłata z OC obejmuje zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu oraz pokrycie szkód majątkowych i zwrot kosztów związanych z leczeniem (bywa, że ubezpieczyciel może odmówić refundacji kosztów, powołując się na wspólnotę majątkową współmałżonków w przypadku gdy poszkodowany i sprawca mają wspólny majątek).
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za doznane obrażenia powinna Pani uzyskać – za każde złamane żebro 1% uszczerbku, zaś za złamanie kości przedramienia ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami
  funkcji w przypadku prawej ręki 5-15% lewej ręki 3-10%. Oczywiście zakres uszczerbku zależy od sposobu złamania, rekonwalescencji oraz ostatecznego stanu po zakończeniu leczenia (ograniczenie ruchomości, zniekształcenia, blizny) – ostatecznej weryfikacji będzie więc mógł dokonać orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej lub naocznego badania lekarskiego.
  Więcej o uszczerbku może Pani poczytać tutaj: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/uszczerbek-na-zdrowiu-a-odszkodowanie-z-polis-oc-i-nnw/
  Proponuję zgromadzić dokumentację z całego procesu leczenia, polisę, dokumentację z postępowania policyjnego wskazującą na okoliczności zdarzenia, dokumentację kosztową i zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela – najlepiej w formie pisemnej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, ubezpieczyciel będzie o tym informował.
  Pozdrawiam
  Marta Sordon

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.