fbpx

jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Avatar
alex25
Poszkodowany

Mój mąż poniósł śmierć w pracy dokogo mam się zwrócić o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Avatar
Ewania
Poszkodowany

Alex25 - współczuję Ci bardzo.

Napisz proszę, czy został sporządzony Protokół powypadkowy i wypadek został uznany za wypadek przy pracy?

Jesli tak i jesli wylaczna przyczyna wypadku nie lezala po stronie Twojego męża - pracodawca musi - na Twoj wniosek (ponizej masz napisane co powinien zawierac wniosek) przekazac dokumentację do ZUS i dalsze czynnosci podejmuje ZUS.

§ 1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

2. Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:

1) płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

§ 2. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:

1) protokół powypadkowy;

(...)

6) odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

Avatar
Ewania
Poszkodowany

Poczytaj tez tu: (Art. 13 i 14 Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wyp. przy pracy i chorób zawodowych:

Art. 13. 1. Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

2. Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

1) małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;

3) rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

3. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji.

Art. 14. 1. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, przysługuje ono w wysokości:

1) 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;

2) 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

2. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie:

1) małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości ustalonej w ust. 1 pkt 1, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na każde dziecko;

2) dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko.

3. Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub ust. 2.

4. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie to przysługuje w wysokości ustalonej według zasad określonych w ust. 1 pkt 2, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

5. Kwotę jednorazowego odszkodowania ustaloną zgodnie z ust. 2 lub 4 dzieli się w równych częściach między uprawnionych.

6. Do ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania przepisy art. 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu ubezpieczonemu lub renciście.

8. Kwotę jednorazowego odszkodowania zaokrągla się do pełnych złotych.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość kwot jednorazowych odszkodowań, o których mowa w ust. 1-4 i art. 12.

Art. 15. 1. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia:

1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika;

2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

3. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

4. Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Avatar
alex25
Poszkodowany

Nie wiem czy taki protokół został sporządzony bo zakład mnie nie poinformował o tym.

Avatar
behapowka
Poszkodowany

Prosze wobec tego napisac pismo do pracodawcy i poprosić o dostarczrczenie protokołu powypadkowego w związku ze śmiercią męża.

Pracodawca w przypadku śmierci pracownika ma obowiązek dostarczyć protokół rodzinie zmarłego.

Przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę pracodawca męża ma obowiązek zapoznać panią z treścią protokołu i pouczyc o możliwości wniesienia do protokołu uwaag jeśli protokoł będzie zawierał nieprawdę lub fakty, które ne miały miejsca.

Avatar
alex25
Poszkodowany

Dziękuję bardzo za informacje. A czy należy mi się odszkodowanie z OC jeżeli mój mąż został przygnieciony przez samochd należący do pracodawcy ( mąż jeździł tym samochodem )??

Avatar
alex25
Poszkodowany

Dzwoniłam dziś do drugiego filaru zmarłego męża i uznali tam Państwo że całość pieniędzy mi nie przysługuję ponieważ była wspólnota majątkowa. Przekazano mi informację że należy mi się połowa a druga połowa zostanie przekazana na mój fundusz emerytlany. Czy nie przysługuje mi całość jeżeli byłam upoważniona za życia męża do odbioru tych pieniędzy.??

Avatar
keri
Poszkodowany
minkiel pisze:
Witam. ZUS odmówił mi wypłaty jednorazowego odszkodowania, ponieważ miałem nie zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne w 2007 roku a wypadek był w styczniu 2009 roku. Czy ZUS ma obowiązek poinformowania , że jest nie zapłacona zaległa składka? Czy jest jakiś sposób ,aby otrzymać to odszkodowanie?
Avatar
szkoda
Poszkodowany
alex25 pisze:
Dziękuję bardzo za informacje. A czy należy mi się odszkodowanie z OC jeżeli mój mąż został przygnieciony przez samochd należący do pracodawcy ( mąż jeździł tym samochodem )??

Wszystko zależy od okoliczności wypadku. Jeśli pojazdem sam prowadził to nie należy się. Ewentualnie odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC pracodawcy o ile wykazać jego winę czy zaniedbanie.

Avatar
szkoda
Poszkodowany
keri pisze:
minkiel pisze:
Witam. ZUS odmówił mi wypłaty jednorazowego odszkodowania, ponieważ miałem nie zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne w 2007 roku a wypadek był w styczniu 2009 roku. Czy ZUS ma obowiązek poinformowania , że jest nie zapłacona zaległa składka? Czy jest jakiś sposób ,aby otrzymać to odszkodowanie?

1) Nie ma takiego obowiązku;

2) Złożyć odwołanie jako rzekomo nie zapłacona składka leżała po stronie pracodawcy.

Avatar
Ewa
Poszkodowany

Dzień dobry. Pracuje jako sprzedawca w sklepie mięsnym. W lutym przewróciłam się w sklepie i upadając uderzyłam glowa o kasę i rozcięłam głowę. Pogotowie zabrało mnie na sor i założyli mi szwy. Protokół powypadkowy sporządzony w terminie i zdarzenie zaliczone jako wypadek przy pracy. L4 nie brałam ponieważ po wypadku skorzystałam z wolnego za nadgodziny. Lekarz orzecznik odmówił mi wypłaty jednorazowego odszkodowania. Komisja w trybie zaocznym ze względu na pandemie. Odwołałam się do komisji orzekającej w zus. Ta ponownie nie przyznała mi procentowego odszkodowania. Dokumenty sprawy bhp prawidłowo wypełnione bez zastrzeżeń. Zamierzam odwołać się do sądu. Nie rozumiem dlaczego zus odmawia. Jestem na etacie, odprowadzane są składki w terminie, bhp stwierdzono wypadek przy pracy. Dodam że od tamtej pory mimo że tomograf nic nie wykazał cierpię na powracajace bóle i zawroty głowy. Oprócz tego blizna na głowie też mnie boli. Co mam robić? Proszę o pomoc

Marta Sordon
Marta Sordon
Biegły / ekspert

Witam serdecznie,

wypłata jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy przez ZUS wymaga orzeczenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i za każdy 1% orzeczonego uszczerbku wypłaca wskazana kwotę ( w tej chwili jest to wartość 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu). Jeśli więc jeśli orzecznik nie potwierdzi, iż wypadek pozostawił trwały uszczerbek, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, mimo dopełnienia wszelkich formalności powypadkowych oraz ubezpieczeniowych.

Wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową wymagać będzie jednak reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika.

W pani przypadku uraz powinien być orzekany z paragrafu Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy zakres uszczerbku 1–10, w przypadku braku potwierdzenia zaburzeń neurologicznych (zawroty głowy) uszczerbek może nie zostać przyznany z tego tytułu. Ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną być może istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia naocznego badania - proszę spróbować uzyskać informacje bezpośrednio w ZUS.

Więcej o odwołaniach dot. jednorazowych odszkodowań znajdzie Pani tutaj https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/odwolanie-od-decyzji-zus-w-sprawie-jednorazowego-odszkodowania/

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać