fbpx

kiedy należy ubiegać się o odszkodowania (scięgnno achillesa)

Avatar
sstrus
Poszkodowany

Witam

10.10.2011 podczas gry w piłkę nożną zerwałem całkowicie ścięgnno achillesa. W szpitalu przebywałem 6 dni i otrzymałem zwolnienie na 3 miesiące, ale po mojej sugestii zostało skrócone do 2 miesięcy. 7.12 planuje powrót do pracy.

Mam ubezpieczenie grupowe w Generali w ramach konta ROR oraz rozgrywki w których uczestniczyłem także były objęte ubezpieczeniem, ale w tym przypadku PZU.

Moje pytanie brzmi. Kiedy tak naprawde mogę złożyć wniosek o wypłate ubezpieczenia? Czy w momencie kiedy wrócę do pracy, czy gdy będę mógł w 100% stwierdzić, że jestem już zdrowy. To pewnie będzie w okolicach kwietnia. Wiem, że zasadą jest aby ubiegać się o odszkodowanie w momencie pełnego powrotu do zdrowia. To jednak w przypadku zerwania achillesa pojęcie względne...

Czy "ubezpieczalnie" zwracają uwagę wogóle jak długo trwa rehabilitacja? Czy czekanie do kwietnia coś zmieni? Na ile oceniany jest uszczerbek na zdrowiu w przypadku zerwania achillesa?

pozdrawiam, seba

Avatar
szkoda
Poszkodowany
sstrus pisze:
Witam

10.10.2011 podczas gry w piłkę nożną zerwałem całkowicie ścięgnno achillesa. W szpitalu przebywałem 6 dni i otrzymałem zwolnienie na 3 miesiące, ale po mojej sugestii zostało skrócone do 2 miesięcy. 7.12 planuje powrót do pracy.

Mam ubezpieczenie grupowe w Generali w ramach konta ROR oraz rozgrywki w których uczestniczyłem także były objęte ubezpieczeniem, ale w tym przypadku PZU.

Moje pytanie brzmi. Kiedy tak naprawde mogę złożyć wniosek o wypłate ubezpieczenia? Czy w momencie kiedy wrócę do pracy, czy gdy będę mógł w 100% stwierdzić, że jestem już zdrowy. To pewnie będzie w okolicach kwietnia. Wiem, że zasadą jest aby ubiegać się o odszkodowanie w momencie pełnego powrotu do zdrowia. To jednak w przypadku zerwania achillesa pojęcie względne...

Czy "ubezpieczalnie" zwracają uwagę wogóle jak długo trwa rehabilitacja? Czy czekanie do kwietnia coś zmieni? Na ile oceniany jest uszczerbek na zdrowiu w przypadku zerwania achillesa?

pozdrawiam, seba

1) Co do zasady składa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji jeśli chodzi o likwidację szkody z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW;

2) Nie;

3) Pkt 1- po prostu z ubezpieczeń dobrowolnych NNW wypłaca się tylko odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, który lekarz orzecznik może ocenić dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Jednak może zgłosić szkodę wcześniej aby uniknąć terminu przedawnienia roszczenia, który w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych NNW wynosi 3 lata. Jeśli chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług;

4) W przypadku likwidacji szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW i z polisy OC stosuje się różne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można ewentualnie zerknąć do tabeli Stały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974) którą posługują się orzecznicy ZUS w przypadku ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu wynikły z wypadku przy pracy.

Avatar
sstrus
Poszkodowany

Bardzo dziękuje za odpowiedź.

Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to gdy lekarz stwierdzi, że nie są potrzebne żadne dodatkowe rehabilitację oprócz po prostu czasu który musi upłynąć - abym mógł wrócić na boisko, to mogę spokojnie składać już wniosek o odszkodowanie. Tak?

Avatar
Talia H.
Poszkodowany

Witam serdecznie. Byłam ze znajomymi w restauracji i wychodząc z łazienki drzwi uderzyły o moją nogę od tyłu. Poczułam ból, spojrzałam na nogę i zobaczyłam pełno krwi. Zawołałam koleżankę i wezwała ona pogotowie i zrobiła zdjęcia miejsca zdarzenia i drzwi - okazało się, że wystawała ostra blacha właśnie na wysokości kostki. Podszedł do mnie kelner i powiedział że szefa nie ma i nie wie jak się zachować. Dał mi jednak swoje imię i nazwisko. W szpitalu okazało się, że doznałam przecięcia ścięgna Achillesa. Chciałabym się starać o odszkodowanie z restauracji, bo w końcu nie zadbali o BHP... ale nie wiem jak to zrobić. Będę wdzięczna za informację jakie kroki podjąć w celu uzyskania odszkodowania.

Izabela Praska
Izabela Praska
Biegły / ekspert

Witam serdecznie,

jako osoba poszkodowana poprzez zaniedbanie właściciela restauracji ma Pani prawo starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) restauracji. Ma Pani niezbite dowody na to, że do zdarzenia doszło w opisywanym miejscu i czasie a mianowicie oświadczenie koleżanki i pracownika restauracji, protokół wyjazdowy karetki i zdjęcia uszkodzonych drzwi nie spełniających norm BHP. Ma Pani dwie możliwości: umówić się na spotkanie z właścicielem restauracji, przedstawić sytuację i poprosić o dane polisy OC albo wystosować formalne pismo z opisem zdarzenia i prośbą podania polisy OC. Po otrzymaniu danych polisy będzie mogła się Pani zwrócić do ubezpieczyciela i zgłosić szkodę a mianowicie uszkodzenie ścięgna Achillesa. Jako osoba poszkodowana oprócz samego odszkodowania będzie mogła Pani też liczyć na zwrot (udokumentowanych) kosztów leczenia, dojazdów, opieki czy utraconych dochodów.

Sprawę o odszkodowanie może Pani przeprowadzić sama albo skorzystać z pomocy specjalistów np. Kancelarii Odszkodowawczej. Życzę powodzenia i dużo zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,

Izabela

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać