fbpx

odszkodowanie z polisy rolnika oc

 • This topic is empty.
Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #207236
  edzia 76

  Mój syn przebywał na podwórku sąsiada wraz z moim mężem, który na prośbę tegoż sąsiada pomagał mu podczepiać przyczepę do ciągnika. W czasie gdy mąż i sąsiad byli zajęci, z za garażu wyskoczył pies i zaczął gonić syna, łapać go za spodnie, podczas tej ucieczki syn uciekał, zaczepił się o leżące stemple i upadł niefortunnie, łamiąc sobie obojczyk.
  Mam pytanie, czy możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy sąsiada. Proszę o informację.

  #290961
  szkoda

  1) Tak- może. Ponadto szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych.

  #290962
  edzia 76

  To może jedno pytanie, w 2006 roku mąż doznał poważnego złamania kostki, w gospodarstwie rolnym, trakt komunikacji był nie odśnieżony, poślizgnął się i tak doszło do zdarzenia. Dostał odszkodowanie z KRUSU, ale nie wiedzieliśmy że może starać się o odszkodowanie z oc rolnika. W ubiegłym roku przez przypadek dowiedziałam się,że mogliśmy dochodzić odszkodowania z polisy rolnika, dzwoniłam do towarzystwa ubezpieczeniowego WARTY, ale Pani powiedziała mi,że takie roszczenia odszkodowania sa tylko do trzech lat od momentu zdarzenia, i tu już nic nie da się zrobić bo upłyną ten czas. Mąż miał dwie operacje na tę nogę, druty i przez ro nie pracował. Bardzo skomplikowane było to złamanie. Szkoda,że nikt nam nie powiedział,że możemy dochodzić odszkodowania, czy jest może możliwość aby starać się o odszkodowanie?

  #290963
  szkoda
  edzia 76 wrote:
  To może jedno pytanie, w 2006 roku mąż doznał poważnego złamania kostki, w gospodarstwie rolnym, trakt komunikacji był nie odśnieżony, poślizgnął się i tak doszło do zdarzenia. Dostał odszkodowanie z KRUSU, ale nie wiedzieliśmy że może starać się o odszkodowanie z oc rolnika. W ubiegłym roku przez przypadek dowiedziałam się,że mogliśmy dochodzić odszkodowania z polisy rolnika, dzwoniłam do towarzystwa ubezpieczeniowego WARTY, ale Pani powiedziała mi,że takie roszczenia odszkodowania sa tylko do trzech lat od momentu zdarzenia, i tu już nic nie da się zrobić bo upłyną ten czas. Mąż miał dwie operacje na tę nogę, druty i przez ro nie pracował. Bardzo skomplikowane było to złamanie. Szkoda,że nikt nam nie powiedział,że możemy dochodzić odszkodowania, czy jest może możliwość aby starać się o odszkodowanie?

  Skoro świadczenie uległo przedawnieniu to ubezpieczyciel może podnieść ów fakt przedawnienia na zarzut i wówczas uchyli się od wypłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442[1] § 3 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co ważne w myśl art. 442[1] § 4 k.c. przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r. to zaczęła obowiązywać od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10 sierpień 1997 r.. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r., a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Bieg terminu przedawniania naprawienia szkody zostaje przerwany w chwilą zgłoszenia szkody do osoby obowiązanej do jej naprawienia i zgodnie z art. 124. § 1 k.c. zaczyna biec na nowo po każdym przerwaniu przedawnienia. Na marginesie można podkreślić, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31) „(…) roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym)”. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 5 września 2001 r. I PKN 622/00 „Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia (art. 292 KP) wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia”.

  #290964
  edzia 76

  Czyli jak dobrze zrozumiałam, z tego co jest napisane są szanse na odszkodowanie,tylko może powinnam skorzystać z profesjonalnej pomocy jakiegoś dobrego prawnika, bo sama to sobie chyba nie dam rady z tym językiem prawniczym, chętnie skorzystam z podpowiedzi doradczej dotyczącej fachowej pomocy w rozwiązaniu tej sprawy.
  Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania i czekam na podpowiedź, pozdrawiam.

  #290965
  Parus Lex
  edzia 76 wrote:
  Mój syn przebywał na podwórku sąsiada wraz z moim mężem, który na prośbę tegoż sąsiada pomagał mu podczepiać przyczepę do ciągnika. W czasie gdy mąż i sąsiad byli zajęci, z za garażu wyskoczył pies i zaczął gonić syna, łapać go za spodnie, podczas tej ucieczki syn uciekał, zaczepił się o leżące stemple i upadł niefortunnie, łamiąc sobie obojczyk.
  Mam pytanie, czy możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy sąsiada. Proszę o informację.

  Jeżeli polisa sąsiada obejmuje posiadanie psa to jak najbardziej może się Pani starać o odszkodowanie dla syna. Proszę więc zwrócić się do sąsiada o podanie nr polisy i zrobić zgłoszenie do towarzystwa.

  #290966
  Parus Lex
  edzia 76 wrote:
  Czyli jak dobrze zrozumiałam, z tego co jest napisane są szanse na odszkodowanie,tylko może powinnam skorzystać z profesjonalnej pomocy jakiegoś dobrego prawnika, bo sama to sobie chyba nie dam rady z tym językiem prawniczym, chętnie skorzystam z podpowiedzi doradczej dotyczącej fachowej pomocy w rozwiązaniu tej sprawy.
  Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania i czekam na podpowiedź, pozdrawiam.

  Jeżeli będzie Pani miała problemy z likwidacją szkody proszę się skontaktować z kancelarią mailowo lub przez baner.

  #290967
  edzia 76

  Proszę mi napisać czy jest również szansa na odszkodowanie w sprawie mojego męża z 2006 roku, czy uległo juz przedawnieniu, również z polisy oc rolnika?

  #290968
  szkoda
  edzia 76 wrote:
  Proszę mi napisać czy jest również szansa na odszkodowanie w sprawie mojego męża z 2006 roku, czy uległo juz przedawnieniu, również z polisy oc rolnika?

  Roszczenie uległo przedawnieniu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31) „(…) roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym)”. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 5 września 2001 r. I PKN 622/00 „Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia (art. 292 KP) wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia”.

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.