fbpx

Odszkodowanie z wypadku poza pracą

Avatar
ziken
Poszkodowany

Witam Przydarzył mi się się wypadek poza pracą,było to skręcenie stawu skokowego.

Nie jestem dodatkowo ubezpieczony,czy w tym przypadku moge się starać o odszkodowanie z ZUS. Proszę o pomoc.Dzięuje

Avatar
imported_michal
Poszkodowany

nie, zus wypłaca tylko za wypadki przy pracy

Avatar
Damian1986
Poszkodowany

Moje pytanie:Złamałem sobie reke spadajac ze schodow w domu,ktorym mieszkam.Moje biuro twierdzi ze w takim przypadku nie naleza mi sie zadne pieniadze z tego tytulu,poniewaz wypadek nie zdazyl sie podczas pracy.Ubezpieczenie w dalszym ciagu jest pobierane.Czy jest to zgodne z prawem holenderskim,bo wszedzie gdzie czytam pracodawca ma obowiazek placenia chorobowego 70-80%.Jeszcze jedno od jakiej kwoty powinien wyplacac mi te pieniazki?

Avatar
szkoda
Poszkodowany
ziken pisze:
Witam Przydarzył mi się się wypadek poza pracą,było to skręcenie stawu skokowego.

Nie jestem dodatkowo ubezpieczony,czy w tym przypadku moge się starać o odszkodowanie z ZUS. Proszę o pomoc.Dzięuje

Brak podstaw prawnych do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu. Zresztą od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nawet wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonnych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Avatar
szkoda
Poszkodowany
Damian1986 pisze:
Moje pytanie:Złamałem sobie reke spadajac ze schodow w domu,ktorym mieszkam.Moje biuro twierdzi ze w takim przypadku nie naleza mi sie zadne pieniadze z tego tytulu,poniewaz wypadek nie zdazyl sie podczas pracy.Ubezpieczenie w dalszym ciagu jest pobierane.Czy jest to zgodne z prawem holenderskim,bo wszedzie gdzie czytam pracodawca ma obowiazek placenia chorobowego 70-80%.Jeszcze jedno od jakiej kwoty powinien wyplacac mi te pieniazki?

Czymś innym jest wynagrodzenie czy też zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy (które może być wypłacane z ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego w przypadku wypadków przy pracy, a czymś innym jest odszkodowanie wypłacane zaswsze z ubezpieczenia wypadkowego. To dwie całkowicie inne sprawy. Według prawa polskiego nie przysluguje za taki wypadek poza miejscem pracy odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu, a jedynie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Musi się Pan zapoznać z prawem holenderskim. Na pewno szkodę może Pan likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW.

Avatar
pachan
Poszkodowany

Witam. mialem wypadek poza praca spadlem z drabiny i zlamalem kosc pietowa i zwichnolem lokiec na noge mialem operacje mam 4 druty w kosci pietowej. czy pzyslugoje mi odszkodowanie i gdze mam zozyc wnioski

Avatar
szkoda
Poszkodowany
pachan pisze:
Witam. mialem wypadek poza praca spadlem z drabiny i zlamalem kosc pietowa i zwichnolem lokiec na noge mialem operacje mam 4 druty w kosci pietowej. czy pzyslugoje mi odszkodowanie i gdze mam zozyc wnioski

1) Szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych jak i indywidualnych. Zapoznać się z OWU ubezpieczenia. Szkodę zgłasza się do ubezpieczyciela co do zasady po zakończeniu leczenia i rehabilitacji chyba, że zachodzi ryzyko przedawnienia szkody. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Avatar
pachan
Poszkodowany

Dziekoje za porade!!! Jeszcze mam takie pytanie: jestem w trakcie leczenia czy moj pracodawca ma sam zglosic teraz ten wypadek do zakladu ubezpieczen czy dopiero po leczeniu i rechabilitacji ja mam to zrobic?Jeszcze przez 2 miesiace nie bede mogl sam poruszac sie. Czy to nie bedzie za puzno na uzyskanie odszkodowania? Z gory dziekoje!!!

Avatar
budrys
Poszkodowany

A w jakich okolicznościach doszło do tego upadku. Czy było to na twojej posesji czy może u kogoś.Jezeli można udowodnić winę np.wlasciciela posesji na której doszło do wypadku itd. to należy ci sie odszkodowanie z polisy OC tej osoby czy np.gospodarstwa rolnego na tych samych zasadach jak z OC komunikacyjnego sprawcy wypadku drogowego.

Avatar
szkoda
Poszkodowany
pachan pisze:
Dziekoje za porade!!! Jeszcze mam takie pytanie: jestem w trakcie leczenia czy moj pracodawca ma sam zglosic teraz ten wypadek do zakladu ubezpieczen czy dopiero po leczeniu i rechabilitacji ja mam to zrobic?Jeszcze przez 2 miesiace nie bede mogl sam poruszac sie. Czy to nie bedzie za puzno na uzyskanie odszkodowania? Z gory dziekoje!!!

1) Tak- trzeba samemu po leczeniu i rehabilitacji. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

2) Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 16 marca 1999 r. II UKN 510/98 „Roszczenie o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 189 KPC) nie przedawnia się na podstawie art. 291 § 1 KP”. W uzasadnieniu tegoż wyroku S.N. dalej pisze „Sąd Wojewódzki nie podzielił stanowiska strony pozwanej, jakoby roszczenie powoda uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 KP. Przewidziany w tym przepisie trzyletni termin przedawnienia odnosi się tak do roszczeń majątkowych, jak i niemajątkowych, lecz wynikających ze stosunku pracy. Przepisy prawa pracy wprowadzają pojęcie spraw z zakresu prawa pracy i spraw ze stosunku pracy. Niewątpliwie do pierwszych należy powództwo o ustalenie, oparte na art. 189 KPC, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy (II PZP 1/95, OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 18, OSPiKA 1980 z. 11, poz. 196). Druga kategoria spraw, do których ma zastosowanie art. 291 KP dotyczy roszczeń wynikających wyłącznie z treści stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem, a więc objętych treścią np. umowy o pracę. Wniesienie powództwa na podstawie art. 189 KPC nie jest ograniczone terminami przedawnienia (tak jak powództwo o świadczenie). Może być ono wniesione w każdym czasie, gdyż Sąd orzeka o nim według stanu z chwili wyrokowania. Żądanie ustalenia istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku prawnego ma charakter niemajątkowy. Skoro więc art. 291 KP stosuje się do roszczeń niemajątkowych i majątkowych, lecz tylko ze stosunku pracy, to zgodnie z ogólnymi regułami wynikającymi z art. 118 KC, rozpatrywane roszczenie (z zakresu prawa pracy) nie ulega przedawnieniu.” Stanowisko takie zostało wyrażone w uchwale z dnia 11 maja 1994 r., I PZP 1/94 (OSNAPiUS 1994 r. nr 6, poz. 97) oraz w postanowieniu z dnia 15 lutego 1995 r., II PZP 1/95, (OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 188) i zostało zaakceptowane w orzecznictwie sądowym. Na marginesie można przytoczyć tezę wyroku S.N. z dnia 5 września 2001 r. I PKN 622/00 „Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia (art. 292 KP) wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia”. Zgodnie z tezą wyroku SN. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07 „Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.) niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy), ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu.” Zgodnie z tezą uchwały S.N. z dn. 29 marca 2006 r. II PZP 14/05 „Powództwo o ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c.”. Taki pogląd został podtrzymany w wyrokach: z 14 marca 2001 r., II UKN 272/00 (OSNAPiUS 2002 nr 21, poz. 531) i z 28 marca 2001 r., II UKN 295/00, OSNAPiUS 2002 nr 23, poz. 576). Przyjmuje samodzielną dopuszczalność powództwa o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 k.p.c. (por. postanowienie z 27 stycznia 1998 r., II UKN 471/97, OSNAPiUS 1999 nr 2, poz. 75; wyrok z 21 czerwca 2001 r., II UKN 425/00, OSNP 2003 nr 6, poz. 157).

Avatar
Juussttyynna2
Poszkodowany

Witam miałam wypadek po za pracą złamałam palca u stopy i prawdopodobnie będę miała na niego operacje czy mogę się starać o odszkodowanie z ZUS -u obecnie jestem na l4 na co mogę liczyć w tym przypadku , Dziękuję i Pozdrawiam

Avatar
nell666
Poszkodowany

Witam, jestem stażystą. Podczas jazdy na motocyklu wywróciłem się na drodze gminnej. Do wywrotki doszło przez piasek na jezdni, wezwałem na miejsce policję - ta jednak stwierdziła ze to piasek "pozimowy". Z relacji mieszkańców dowiedziałem się jednak, że piasek na jezdni bierze się przez wożących go rolników. Co więcej, 2 dni po mojej wywrotce gmina wzięła się do roboty i droga została oczyszczona z piasku. Pomijając uszkodzenia motocykla (rzecz materialna) doznałem urazu uda. Jestem w trakcie leczenia. Czy będąc na stażu przysługuje mi jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu wypadku? Na staż zostałem skierowany z Powiatowego Urzędu Pracy. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie wiem co robić w takiej sytuacji. Z poważaniem, Patryk Dąbkowski.

Marta Sordon
Marta Sordon
Biegły / ekspert

Witam,

w nawiązaniu do informacji o zdarzeniu, celem dochodzenia odszkodowania z OC konieczne jest wykazanie winy zarządcy drogi w kwestii jej utrzymania lub bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie jezdni, co w takim wypadku byłoby znacznie utrudnione. Jeśli po dokonaniu takiej czynności rolnik nie otrzymał mandatu karnego, wykazanie jego wyłącznej winy będzie trudne. W przypadku takiego zdarzenia konieczne byłoby również potwierdzenie jego okoliczności przez naocznego świadka (szczególnie w kwestii okoliczności o przyczyn wypadku).

Jeśli wypadek wydarzył się ww trakcie wykonywania pracy (w tym przypadku stażu) jak najbardziej przysługuje panu świadczenie z ZUS dotyczące jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy oraz pełnopłatne świadczenia chorobowe. Jeśli wypadek wydarzył się w drodze do pracy lub z pracy jedynie zasiłek chorobowy/stażowy powinien zostać wypłacany w wysokości 100%, nie przysługuje już jednak odszkodowanie z ZUS.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm. – dalej u.w.c.z.), za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu m.in.: Podczas odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy.

Istnieje także możliwość uzyskania świadczenia z NNW jeśli pojazd posiada takie dodatkowe ubezpieczenie.

Gdyby miał Pan jeszcze pytania dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń, zapraszamy do kontaktu, dokonamy szczegółowej analizy sprawy.

Polecamy także zapoznanie się z publikacją dot. roszczeń o zadośćuczynienie

https://odzyskaj.info/roszczenia/zadoscuczynienie/

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać