fbpx

odwołanie od decyzji PZU palec wskazujący

 • This topic has 5 odpowiedzi, 5 odpowiedzi, and was last updated 17/04/2020 by Izabela Praska.
Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #206974
  aglo123

  Witam,
  Mam problem z zaniżeniem uszczerbku na zdrowiu przez PZU. Uległam przytrzaśnięciu klapa pieca opałowego palca wskazującego prawej ręki. W wyniku tego miałam ciało obce-węgiel w ranie ok 2cm opuszki palca plus 3 szwy. Mam przebarniona skóre palca na czarno szaro od wegla po urazie, zmiany czuciowe (drętwy opuszek palca).. utrudnione chwytanie przedmiotów jak i pisanie ponieważ ruch w stawie mam krótszy. PZU przyznało mi tylko 1% uszczrbku na zdrowiu:( a jak wynika z tabel niewielkie zmiany 1-5%, średnie zmiany 5-10 %, dużego stopnia 10-15%. jak dla ,mnie to sa zmiany średniego stopnia tylko że nie zrobili mi komisji lekarskiej.. co powinnam zrobic i co napisac w odwołaniu? może isc do jakiegos lekarz po dokładny opis moich uszkodzeń? może być ortopeda ?

  #289055
  szkoda

  1) Złożyć odwołanie kwestionując ocenę trwałego uszczerbku na zdrowiu. Fakt, że nie było naocznej komisji lekarskiej ułatwia sprawę. Co prawda żadne przepisy nie nakładają na T.U. obowiązku powołania komisji lekarskiej, ale zwykłe jest ona powoływana aby rzetelnie ustalić medyczne następstwa wypadku i dokonać właściwej oceny procentowo trwałego uszczerbku na zdrowiu;

  2) Skoro szkoda została zgłoszona to za pewne była dołączona rzetelna dokumentacja medyczna. Jeśli takie zaś nie było to faktycznie warto ją dostarczyć;

  3) Najlepiej lekarz który prowadził leczenie i najlepiej zna dany uraz.

  #289054
  Parus Lex

  Przy takiej szkodzie warto się odwoływać, bo przyznany 1% wydaje się być zaniżonym uszczerbkiem wobec opisanych objawów. Można napisać o powołanie bezpośredniej komisji lekarskiej, a dodatkowo dołączyć nową dokumentację, od neurologa, ortopedy, lekarza plastyka- jeśli będzie Pani chciała zrobić zabiegi przywracające estetykę wyglądu palca (to może nie wpłynie na wysokość odszkodowania, ale uzmysłowi PZU rozmiar szkody).

  #289056
  szkoda

  Przed złożeniem ewentualnego odwołania można wystąpić do T.U. o doręczenia na piśmie orzeczenia lekarza orzecznika, tabel na podstawie której oceniano trwały procentowy uszczerbek na zdrowiu i decyzję T.U.. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

  #383018
  Romeczek
  Uczestnik

  Witam serdecznie. Podczas pracy doszło do przecięcia palca wskazującego prawej ręki co niestety poskutkowało amputacją paliczka. Dostałem od PZU (ubezpieczenie NNW) 1% uszczerbku na zdrowiu. Uważam, że to zdecydowanie za mało. Ile maksymalnie mogę żądać?

  #383039
  Izabela Praska
  Moderator

  Witam serdecznie,

  Polisy NNW żądzą się swoimi prawami a przyznane odszkodowanie zależy od samej polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia i załączonej do nich tabeli uszczerbku. Zwyczajowo jednak za amputację jednego paliczka prawej ręki przyznaje się od 1 do 5% uszczerbku na zdrowiu. Tak wiec 1 % to dolna granica, tak wiec radzę się odwołać od decyzji i zażądać przyznania 5% uszczerbku na zdrowiu.

  Pozdrawiam,
  Izabela

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.