fbpx

problem ze zwolnieniem

 • This topic is empty.
Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
 • Autor
  Wpisy
 • #207032
  aina10111

  Witam! mam takie pytanie. 22 grudnia uległam wypadkowi w pracy. Ponieważ pracuję w szkole i był to ostatni dzień pracy przed świętami, na okres do 2 stycznia (początek zajęć) nie brałam zwolnienia tak samo na okres ferii (30 stycznia – 13 luty). Dzisiaj (15.03) nadal jestem na zwolnieniu (rehabilitacja) i otrzymałam telefon od dyrektora, że mam dostarczyć jakieś zaświadczenie od lekarza, że zwolnienie było później, bo później pojawiły się symptomy urazu (czy coś takiego). O co mu chodzi. Pomóżcie!

  #289403
  behapowka
  aina10111 wrote:
  Witam! mam takie pytanie. 22 grudnia uległam wypadkowi w pracy. Ponieważ pracuję w szkole i był to ostatni dzień pracy przed świętami, na okres do 2 stycznia (początek zajęć) nie brałam zwolnienia tak samo na okres ferii (30 stycznia – 13 luty). Dzisiaj (15.03) nadal jestem na zwolnieniu (rehabilitacja) i otrzymałam telefon od dyrektora, że mam dostarczyć jakieś zaświadczenie od lekarza, że zwolnienie było później, bo później pojawiły się symptomy urazu (czy coś takiego). O co mu chodzi. Pomóżcie!

  Chodzi o to, aby lekarz napiał że obecne zwolnienie lekarskie, ma związek z wypakiem przy pracy jakiemu uległa pani w dniu 22 grudnia. Czyli, że schorzenie – uraz jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy.

  #289404
  szkoda
  aina10111 wrote:
  Witam! mam takie pytanie. 22 grudnia uległam wypadkowi w pracy. Ponieważ pracuję w szkole i był to ostatni dzień pracy przed świętami, na okres do 2 stycznia (początek zajęć) nie brałam zwolnienia tak samo na okres ferii (30 stycznia – 13 luty). Dzisiaj (15.03) nadal jestem na zwolnieniu (rehabilitacja) i otrzymałam telefon od dyrektora, że mam dostarczyć jakieś zaświadczenie od lekarza, że zwolnienie było później, bo później pojawiły się symptomy urazu (czy coś takiego). O co mu chodzi. Pomóżcie!

  Chodzi za pewne o związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy wypadkiem i urazem, wtórnymi następstwami wypadku.

  #289405
  behapowka

  Chodzi dokłądnie o to, o czym napisałąm wyżej.

  #289406
  szkoda

  Z uwagi, że to była rozmowa telefoniczna to autor zapytania za pewne nieco zafałszował to co powiedział ów dyrektor. Na pewno nie tak powiedział jak zostało to tutaj napisane. Ponadto pytająca pisze o tym, że nie brała zwolnienia z pewien okres przed świętami i w czasie ferii. Wobec tego może nasuwać się wątpliwość co to tego czy uraz ma związek z wypadkiem przy pracy co ma wpływ na zasiłek chorobowy i podstawę jego naliczania.

  #289407
  aina10111

  Użytkowniku SZKODA ja niczego nie „zafałszowałam”, bo nie mam takiego powodu. A o urazie dyrekcja wiedziała już tego samego dnia, kiedy się wydarzył. Zwolnienia nie brałam, bo był to okres wolny od zajęć i tak siedziałam w domu.

  #289408
  behapowka
  szkoda wrote:
  Ponadto pytająca pisze o tym, że nie brała zwolnienia z pewien okres przed świętami i w czasie ferii. Wobec tego może nasuwać się wątpliwość co to tego czy uraz ma związek z wypadkiem przy pracy co ma wpływ na zasiłek chorobowy i podstawę jego naliczania.

  No właśnie, dlatego dyrektor żąda zaświadczenia od lekarza, że schorzenie -uraz, z powodu którego przebywa pani na zwolnieniu lekarskim jest nastepstwem wypadku przy pracy. Dlatego prosze pójść do lekarz i poprosić o takie zaświadczenie, bez problemu powinien je wydać.
  W „mojej” firmie jeśli istnieje taka watpliwość zapytanie do lekarza kierują kadry.

  #289409
  aina10111

  Dziękuję za odpowiedź . Proszę mi jeszcze poradzić, czy to ma być lekarz rodzinny, ortopeda, czy lekarz rehabilitant (bo wszyscy wymienieni wystawiali mi zwolnienia w związku z urazem)

  #289410
  behapowka

  Ja poszłabym do lekarza, który wystawił ostatnie zwolnienie.

  #289411
  szkoda
  aina10111 wrote:
  Użytkowniku SZKODA ja niczego nie „zafałszowałam”, bo nie mam takiego powodu. A o urazie dyrekcja wiedziała już tego samego dnia, kiedy się wydarzył. Zwolnienia nie brałam, bo był to okres wolny od zajęć i tak siedziałam w domu.

  Chodziło mi o to co faktycznie powiedział Pani ów dyrektor. To co Pani napisała tutaj na forum jest nie tylko nielogiczne ale wręcz nierzeczowe, niezrozumiałe. Wyszło po prostu masło maślane „że mam dostarczyć jakieś zaświadczenie od lekarza, że zwolnienie było później, bo później pojawiły się symptomy urazu (czy coś takiego)”. Jak można dostarczyć zaświadczenie, że zwolnienie były później?Czyżby lekarz miałby zaprzeczać poprzedniemu zaświadczeniu? Co to ma znaczyć, że zwolnienie było później?Nie można rozsądnie przyjąć, że tak powiedział dyrektor, gdyż to nie „trzyma się kupy”.

  aina10111 wrote:
  Dzisiaj (15.03) nadal jestem na zwolnieniu (rehabilitacja) i otrzymałam telefon od dyrektora, że mam dostarczyć jakieś zaświadczenie od lekarza, że zwolnienie było później, bo później pojawiły się symptomy urazu (czy coś takiego). O co mu chodzi. Pomóżcie!
  #289412
  szkoda
  aina10111 wrote:
  Dziękuję za odpowiedź . Proszę mi jeszcze poradzić, czy to ma być lekarz rodzinny, ortopeda, czy lekarz rehabilitant (bo wszyscy wymienieni wystawiali mi zwolnienia w związku z urazem)

  Wystarczy udać się do jednego, najlepiej do tego, który jako ostatni wystawiał zaświadczenie.

  #289413
  Parus Lex

  Nie ma znaczenia, który lekarz wystawi zwolnienie, choć zapewne najszybciej załatwi to lekarz rodzinny, a z drugiej strony lekarz specjalista zbada Panią przy okazji. Jeżeli będzie Pani miała jeszcze jakieś pytania w związku z formalnościami powypadkowymi, odszkodowaniem z ZUSu lub z OC sprawcy to proponuję kontakt przez poniższy baner i wtedy wszystko na spokojnie i bez żadnych zarzutów Pani wyjaśnię.

  #289414
  szkoda

  Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

  #289415
  aina10111

  Dziękuję za wyjaśnienia :)

  #289416
  szkoda

  Jeśli chodzi zaś o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. zawartych w ramach stosunku pracy) jak i indywidualnych to proszę szczegółowo zapoznać się z OWU. Zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. W myśl § 3 tegoż przepisu w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio
  zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.