fbpx

Proszę o pilną odpowiedź – wypadek w pracy

 • This topic is empty.
Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #206850
  panda_tomek

  Czy jeśli w pracy jest wypadek i maszyna produkcyjna wciągnęła komuś dłoń to na maszynie dalej można pracować czy musi najpierw przyjechać policja i sprawdzić a także sporządzić protokół powypadkowy i generalnie obejrzeć maszyne? Jak to wygląda? Proszę o pilną odpowiedź>

  #288449
  sokrates odszkodowania

  witam
  przede wszystkim powinien być sporządzony protokół przez bhpowca z miejsca wypadku i okreslenie czy był to wypadek z winy pracownika czy pracodawcy. Proszę o bliższe informacje.W razie dodatkowych pytań proszę o e-mail.

  #288450
  behapowka
  panda_tomek wrote:
  Czy jeśli w pracy jest wypadek i maszyna produkcyjna wciągnęła komuś dłoń to na maszynie dalej można pracować czy musi najpierw przyjechać policja i sprawdzić a także sporządzić protokół powypadkowy i generalnie obejrzeć maszyne? Jak to wygląda? Proszę o pilną odpowiedź>

  Kodeks pracy Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
  § 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

  Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

  § 3. 1. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:
  1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
  2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;
  3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.
  2. Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.
  3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie zaistnienia takich wypadków w zakładzie górniczym – także po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego.
  4. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 i 3, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

  #288451
  szkoda
  panda_tomek wrote:
  Czy jeśli w pracy jest wypadek i maszyna produkcyjna wciągnęła komuś dłoń to na maszynie dalej można pracować czy musi najpierw przyjechać policja i sprawdzić a także sporządzić protokół powypadkowy i generalnie obejrzeć maszyne? Jak to wygląda? Proszę o pilną odpowiedź>

  1) Miejsce takie musi być zabezpieczone;

  2) Powołuje się komisję powypadkową, która ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza protokół powypadkowy.

  #288452
  panda_tomek
  sokrates odszkodowania wrote:
  witam
  przede wszystkim powinien być sporządzony protokół przez bhpowca z miejsca wypadku i okreslenie czy był to wypadek z winy pracownika czy pracodawcy. Proszę o bliższe informacje.W razie dodatkowych pytań proszę o e-mail.

  Ok rozumiem. Generalnie już wszystko wiem. Jest dokładnie właśnie tak jak napisałeś/aś. A czy zakład produkcyjny który pracuje od poniedziałku do piątku może pracować w weekendy? Pytam teoretycznie tylko dlatego że gdyby taki wypadek stał się w weekend to co by było? Nie wiem czy możemy pracować w weekendy chociaż generalnie raczej nie pracujemy a jeśli już to rzadko. Ale listy obecności za soboty i niedziele nie podpisujemy. Jak to wygląda prawnie?

  #288453
  szkoda
  panda_tomek wrote:
  sokrates odszkodowania wrote:
  witam
  przede wszystkim powinien być sporządzony protokół przez bhpowca z miejsca wypadku i okreslenie czy był to wypadek z winy pracownika czy pracodawcy. Proszę o bliższe informacje.W razie dodatkowych pytań proszę o e-mail.

  Ok rozumiem. Generalnie już wszystko wiem. Jest dokładnie właśnie tak jak napisałeś/aś. A czy zakład produkcyjny który pracuje od poniedziałku do piątku może pracować w weekendy? Pytam teoretycznie tylko dlatego że gdyby taki wypadek stał się w weekend to co by było? Nie wiem czy możemy pracować w weekendy chociaż generalnie raczej nie pracujemy a jeśli już to rzadko. Ale listy obecności za soboty i niedziele nie podpisujemy. Jak to wygląda prawnie?

  1) Tak- może;

  2) Nie się specjalnie nie zmiania;

  3) jednorazowe odszkodowanie za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacane przez ZUS należy się zgodnie z art. 3 przedmiotowej ustawy jeżeli nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, nastąpiło w związku z pracą: a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy; d) w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; e) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; f) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe; g) inne określone przedmiotową ustawą. Wobec tego pracownikowi nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacane przez ZUS za wypadek zaistniały w drodze do pracy i w drodze z pracy. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS.

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.