fbpx

przedawnienie odszkodowania w PZU

 • This topic has 3 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, and was last updated 21/07/2020 by Marta Sordon.
Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #203453
  Margo76

  25 stycznia 2007 r. uległam wypadkowi w pracy w wyniku którego operowno mi kręgosłup, komisja zakładowa nie zakwalifikowała zdarzenia jako wypadek w pracy. 24 stycznia 2010 r wysłałam pozew do Sadu Pracy o uznanie wypadku przy pracy, w sierpniu 2011 r. zapadł wyrok i zdarzenie zostało uznane za wypadek w pracy. w grudniu 2011rdopiero sporządzono protokół powypadkowy po interwencji Inspekcji Pracy po otrzymaniu pełnej dokumentacji złożyłam ją do PZU chodziło o ustalenie % uszczerbku na zdrowiu z tytułu ubezpieczenia grupowego. PZU odpisało, że roszczenie się przedawniło. Nie wiem czy na tym koniec czy mogę coś jeszcze zrobic. Czy wyrok Sądu nie powoduje sytuacji że czas na złożenie dokumentów liczy się od momentu uprawomocnienia wyroku?

  #271339
  szkoda
  Margo76 wrote:
  25 stycznia 2007 r. uległam wypadkowi w pracy w wyniku którego operowno mi kręgosłup, komisja zakładowa nie zakwalifikowała zdarzenia jako wypadek w pracy. 24 stycznia 2010 r wysłałam pozew do Sadu Pracy o uznanie wypadku przy pracy, w sierpniu 2011 r. zapadł wyrok i zdarzenie zostało uznane za wypadek w pracy. w grudniu 2011rdopiero sporządzono protokół powypadkowy po interwencji Inspekcji Pracy po otrzymaniu pełnej dokumentacji złożyłam ją do PZU chodziło o ustalenie % uszczerbku na zdrowiu z tytułu ubezpieczenia grupowego. PZU odpisało, że roszczenie się przedawniło. Nie wiem czy na tym koniec czy mogę coś jeszcze zrobic. Czy wyrok Sądu nie powoduje sytuacji że czas na złożenie dokumentów liczy się od momentu uprawomocnienia wyroku?

  1) Na wstępnie należy zaznaczyć, że należy odróżnić likwidację szkody z ubezpieczenia wypadkowego z tytuły wypadku przy pracy domagając się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu, a likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW. W pierwszym przypadku roszczenie nie uległo przedawnieniu., gdyż zgodnie z wyrokiem S.N. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07 „Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.) niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy), ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu. Natomiast w drugim przypadku szkoda ulegała przedawnieniu. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Bieg terminu przedawniania naprawienia szkody zostaje przerwany w chwilą zgłoszenia szkody do osoby obowiązanej do jej naprawienia i zaczyna biec na nowo od momentu otrzymania decyzji o odmowie wypłaty świadczenia. Na marginesie można podkreślić, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31) „(…) roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym)”. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia;

  2) Oprócz jendnorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu można domagać się uzupełniającego odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawca na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka. Należy zwracać szczególną uwagę co będzie zapisane w ustępie 5 i 7 protokołu powypadkowego którego wzór zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) oraz w ustępie 4, 5, 6 wzoru karty wypadku zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992), gdyż to decyduje czy pracownika będzie mógł skutecznie domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz następnie uzupełniającego odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio jego ubezpieczyciela na zasadzie winy lub ryzyka. Ustęp 5 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególnione wpisy w tiret jeden, tiret dwa, tiret trzy, tiret cztery. W tiret jeden zamieszczono wpis: „Ustalono następujące przyczyny wypadku:” (…), w tiret dwa zamieszczono wpis: „Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody):” (…), w tiret trzy zamieszczono wpis: „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody):” (…), w tiret cztery zamieszczono wpis: „Stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)” (…). W ustępie 7 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawarto wpis: „Stwierdza się, że wypadek: (jest), (nie jest) wypadkiem przy pracy, traktowani na równi z wypadkiem przy pracy co uzasadnia się następująco:” (…). W ustępie 4, 5, 6 wzoru karty wypadku zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992) zawarte są następujące wpisy. W ustępie 4 zawarto wpis: „Wypadek (jest), (nie jest) wypadkiem określonym w art. 3 ust. 3 pkt (…) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) (uzasadnić, jeżeli zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy)” (…), w ustępie 5 zawarto wpis: „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (podać dowody):” (…), w ustępie 6 zawarto wpis: „Stwierdzono, że poszkodowany będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku (podać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)” (…). W myśl obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. Nr 18, poz. 187) w okresie od dn. 1 kwietnia 2011 r. do dn. 31 marca 2012 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych wynoszą 645zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalenia w ustępie 5 protokołu powypadkowego, że wyłączną przyczyną wypadku była wina umyślna lub rażąca niedbalstwo pracownika czy też stan nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez co w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku powoduje to, że pracownik owego świadczenia z ZUS nie otrzyma. Również ustalenie w owym ustępie 5, że wyłączną przyczyną wypadku była wina nieumyślna tzw. lekkomyślność jako zwykłe niedbalstwo poszkodowanego pracownika spowoduje, że co prawda pracownik będzie mógł skutecznie domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu ale nie będzie mógł dochodzić uzupełniające odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio od jego ubezpieczyciela na zasadzie ryzyka w myśl art. 435 k.c.. Zgodnie tezą wyroku S.N. z dnia 29 lipca 1998 r. II UKN 155/98 „Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.)”. Co prawda orzeczenie to powołuje starą ustawę wypadkową ale jest nadal aktualne na gruncie nowej ustawy wypadkowej tj. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Przyczyną wypadku może być: I) wyłączna wina umyślna pracownika tzw. wina kwalifikowana, II) wina umyślna pracownika tzw. wina kwalifikowana ale jako współprzyczyna; III) wyłączne rażące niedbalstwo pracownika tzw. niedbalstwo kwalifikowane jako forma nieświadomej winy nieumyślnej, IV) rażące niedbalstwo pracownika tzw. niedbalstwo kwalifikowane jako forma nieświadomej winy nieumyślnej ale jako współprzyczyna, V) wyłączne zwykłe niedbalstwo pracownika jako forma świadomej winy nieumyślnej tzw. lekkomyślności; VI) zwykłe niedbalstwo pracownika jako forma świadomej winy nieumyślnej tzw. lekkomyślności jako współprzyczyna. Jak wiadomo pracodawca odpowiada za wszelkie szkody na zasadzie ryzyka jeśli zakład wprawiany jest w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) czyli np. za pomocą maszyn i urządzeń napędzany np. elektrycznością bez których przedsiębiorstwo lub zakład nie mógłby w ogóle istnieć i funkcjonować. Pracodawca prowadzący takie przedsiębiorstwo lub zakład na własny rachunek odpowiada za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego przesłankami egzoneracyjnymi jest: 1) siła wyższa; 2) wyłączna wina poszkodowanego; 3) wyłączna wina osób trzecich za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast gdy w owym ustępie 5 protokołu powypadkowego nie zostanie stwierdzone naruszenie przez pracodawcę przepisów bhp lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowoduje, że poszkodowany pracownik nie będzie mógł domagać się dodatkowego, uzupełniające odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio od jego ubezpieczyciela na zasadzie winy lub słuszności (niedopełnienie lub zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z przepisów k.p. oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń). Jeśli wypadek nie będzie uznany za wypadek przy pracy ważne jest uzasadnienie dlaczego zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy- ustęp 7 protokołu powypadkowego. Aby spełniona była ustawowa definicja wypadku określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) muszą być spełnione kumulatywnie przesłanki: 1) nagłość zdarzenia; 2) przyczyna zewnętrzna; 3) skutek w postaci urazu lub śmierci.

  #383551
  EwaBaz32
  Uczestnik

  Mam takie pytanie, bo we wszystkich informacjach jakie znalazłam piszą że szkodę z nw trzeba zgłosić po zakończeniu leczenia. Co jeśli leczenie potrwa dłużej niż 3 lata i w takim wypadku sprawa ulegnie przedawnieniu? Trzeba jakoś wcześniej zgłosić że się leczy w związku z danym wypadkiem? Czy przedawnienie liczy się dopiero od zakończenia leczenia? Będę wdzięczna za poradę

  #383554
  Marta Sordon
  Moderator

  Witam serdecznie,
  nadrzędną rolę przy polisach indywidualnych (ubezpieczeń na życie lub od następstw nieszczęśliwych wypadków) stanowią OWU polisy – czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Jest to informacja, regulamin polisy, który wskazuje na szczegółowe informacje dot. ochrony ubezpieczeniowej, wysokości świadczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz warunkach wypłaty świadczeń. Przed zgłoszeniem roszczeń warto zapoznać się z zapisami polisy i OWU, aby potwierdzić, czy wypłata następuje jedynie za wyszczególnione w polisie urazy czy za doznany uszczerbek na zdrowiu (więcej o uszczerbku może Pani znaleźć tutaj: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/uszczerbek-na-zdrowiu-a-dochodzenie-roszczen-z-ubezpieczenia-nnw/https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/uszczerbek-na-zdrowiu-a-dochodzenie-roszczen-z-ubezpieczenia-nnw/)
  Większość polis nw wskazuje, aby zgłoszenia dokonać po zakończeniu leczenia powypadkowego. Wynika to z faktu, iż oceniany jest trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli taki który pozostaje również po zakończeniu leczenia. Nie wyklucza to jednak możliwości wcześniejszego zgłoszenia roszczeń. W takim wypadku ubezpieczyciel wypłaca kwotę bezsporną (czyli taką kwotę, która bezspornie się Pani należy) zaś po zakończeniu leczenia następuje ostateczna ocena roszczeń. Jeśli ubezpieczyciel będzie poinformowany o kontynuacji leczenia, roszczenia nie ulegną przedawnieniu.
  Pozdrawiam
  Marta Sordon

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.