fbpx

regres

Avatar
iwona0106
Poszkodowany

w 2007 roku zmarła moja mama (choroba nowotworowa). Tata załamał się i zaczął naduzywać alkoholu. W marcu 2009 roku pod wpływem alkoholu spowodował kolizję z samochodami na parkingu. TU zwróciło się do taty o zwrot wypłaconego odszkodowania. Tata spłacił dwie szkody. W listopadzie 2010 roku przebywał na oddziale szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, gdzie została zdiagnozowana choroba alkoholowa. w marcu 2011 roku TU zwróciło się z roszczeniem regresowym w tytułu trzeciej szkody. Tata podpisał prośbę o rozłożenie roszczenia na raty jednak nie zaczął spłacać długu bo w czerwcu 2011 roku popełnił samobójstwo. Teraz TU zwróciło się do mnie jako spadkobiercy z roszczeniem. Odpowiedziłam na wezwanie do zapłaty (listem poleconym), jednak w TU mój list się zgubił a w wyniku czego otrzymałam sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy mam szanse na umorzenie roszczenia?

Avatar
szkoda
Poszkodowany

1) Jest szansa ewentualnie upatrując przedawnienie roszczenia, które następuje po 3 latach od zapłaty przez T.U. odszkodowania. Należy pamiętać, że w przypadku wniesienia sprawy do sądu bieg przedawnienia ulega przerwaniu. Wówczas trzeba podnieść owe przedawnienie na zarzut w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 502 § 1 k.c. w nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Zgodnie z § 2 owego przepisu pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zdanie trzecie oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. W myśl art. 503 § 2 k.c. jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Zgodnie z art 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Avatar
iwona0106
Poszkodowany

Czy skierowana do TU przez tatę prośba o rozłożenie roszczenia na raty nie przerywa biegu przedawnienia? Jeżeli tak, to czy mogę powoływać się na wadliwe oświadczenie woli ze względu na chorobę alkoholową ojca, która zresztą doprowadziła Go do śmierci samobójczej?

Avatar
szkoda
Poszkodowany
iwona0106 pisze:
Czy skierowana do TU przez tatę prośba o rozłożenie roszczenia na raty nie przerywa biegu przedawnienia? Jeżeli tak, to czy mogę powoływać się na wadliwe oświadczenie woli ze względu na chorobę alkoholową ojca, która zresztą doprowadziła Go do śmierci samobójczej?

1) Tak- uznanie roszczenia powoduje przerwanie biegu przedawnienia. W myśl art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 3) przez wszczęcie mediacji;

2) W mojej ocenie brak podstaw prawnych aby uchylić się skutecznie od złożonego oświadczenia woli.

Avatar
iwona0106
Poszkodowany

Jednym słowem jestem w sytuacji bez wyjscia? Jutro miałam zamiar złożyć skargę na sądowe wezwanie do zapłaty z art.117 kc z uwagi na art.82 kc -choroba alkoholowa ojca .

Avatar
iwona0106
Poszkodowany

szczyt prawa to szczyt bezprawia

Avatar
szkoda
Poszkodowany
iwona0106 pisze:
Jednym słowem jestem w sytuacji bez wyjscia? Jutro miałam zamiar złożyć skargę na sądowe wezwanie do zapłaty z art.117 kc z uwagi na art.82 kc -choroba alkoholowa ojca .

Trudno mówić tutaj, że ojciec nie wiedział co robi. Wręcz przeciwne postępował rozsądnie i logicznie skoro wystąpił z wnioskiem do T.U. o rozłożenie spłaty na raty. Ponadto to nie była żadna umowa ojca tylko prośba o rozłożenie na raty. Wobec tego jeśli nie doszło do przedawnienia roszczenia to należy wnosić o zwolnienie z ponoszenia owych kosztów. Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (tekst. jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 96, poz. 475 ze zm.) ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo ściganie przestępcy. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Zgodnie z art. 110 przedmiotowej ustawy z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Wobec tego wówczas odpowiedzialność właściciela pojazdu jak i sprawcy szkody względem Funduszu jest solidarna zgodnie z art. 441 § 1 k.c..

Avatar
szkoda
Poszkodowany
iwona0106 pisze:
szczyt prawa to szczyt bezprawia

T.U. postępuje całkowicie zgodnie z prawem. Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (tekst. jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 96, poz. 475 ze zm.) ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo ściganie przestępcy. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Zgodnie z art. 110 przedmiotowej ustawy z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Wobec tego wówczas odpowiedzialność właściciela pojazdu jak i sprawcy szkody względem Funduszu jest solidarna zgodnie z art. 441 § 1 k.c..

Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. W rozumieniu art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W myśl art. 640 § 1 k.p.c. oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku. W rozumieniu art. 643 k.c. o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać