fbpx

Rena Z tytulu wypadku w pracy. Prosze o porade

 • This topic is empty.
Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #206802
  thomuss

  witam , jakis czas temu pisalem na tym forum , chcialm zadac pytanie dla tych ktorzy sie na tym znaja, a mianowicie ,

  Chcialbym sie ubiegac W zusie o rente z tytulu wypadku w pracy .

  Jakie mam szanse jej przyznania , Amputacja kciuka prawej dloni zus stwierdzil 20 % uszczerbku na zdrowiu , i wyplacicl jednorazowe odszkodowanie, lekarz stwierdzil niezdolnosc do pracy, .

  i teraz tez mam pytanie na jakiej teraz zasadzie bedzie przebiegala kwalifikacja , jesli oczywiscie skompletuje wszystkie dokumenty do zusu swiadectwa pracy wywiad zawodowy , informacja z zakladow pracy o zarobkach jesli to bede mial skladam wniosek do zusu i czekam na komisje i jakie racjonalne szanse mam aby uzyskac rente ?

  z gory dziekuje za konkretne i przemyslane wypowiedzi

  #288230
  konrad157
  thomuss wrote:
  witam , jakis czas temu pisalem na tym forum , chcialm zadac pytanie dla tych ktorzy sie na tym znaja, a mianowicie ,

  Chcialbym sie ubiegac W zusie o rente z tytulu wypadku w pracy .

  Jakie mam szanse jej przyznania , Amputacja kciuka prawej dloni zus stwierdzil 20 % uszczerbku na zdrowiu , i wyplacicl jednorazowe odszkodowanie, lekarz stwierdzil niezdolnosc do pracy, .

  i teraz tez mam pytanie na jakiej teraz zasadzie bedzie przebiegala kwalifikacja , jesli oczywiscie skompletuje wszystkie dokumenty do zusu swiadectwa pracy wywiad zawodowy , informacja z zakladow pracy o zarobkach jesli to bede mial skladam wniosek do zusu i czekam na komisje i jakie racjonalne szanse mam aby uzyskac rente ?

  z gory dziekuje za konkretne i przemyslane wypowiedzi

  Musi Pani mieć na uwadze to, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolna do pracy, 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 3) niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Co oznacza niezdolność do pracy?: Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Za częściowo niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła – w znacznym stopniu – zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji. A w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jaki staż uprawnia do renty? Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:1) 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2) 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, 3) 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4) 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5) 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty szkoleniowej. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponad gimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe. Rodzaje rent: renta stała, renta okresowa, renta szkoleniowa. Renta stała przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Renta okresowa – jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Z dniem 1 listopada 2005 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 169, poz. 1412), wprowadzająca zmiany w zakresie ustalania przewidywanego okresu niezdolności do pracy. Zgodnie z tą nowelizacją niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu – wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy niż 5 lat. Przepisy stanowią również, że jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Renta szkoleniowa – jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek starosty istnieje możliwość przedłużenia tego okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego o dalsze 30 miesięcy. Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

  #288231
  konrad157

  Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących: 1)daty powstania niezdolności do pracy, 2) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, 3) związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, 4) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 5) celowości przekwalifikowania zawodowego. Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Natomiast Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną. Prawo wniesienia sprzeciwu lub zgłoszenia zarzutu przysługuje wyłącznie od orzeczenia lekarza orzecznika wydanego od dnia 1 stycznia 2005 r. Dokumentacja – Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, w formie decyzji organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za które uważa się miejsce stałego pobytu. Wniosek powinien zawierać:1) imię i nazwisko osoby zainteresowanej, 2)datę i miejsce urodzenia, 3)miejsce zamieszkania – zameldowania na pobyt stały, 4) adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania), 5) numer NIP i PESEL, 6) wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana, 7) podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, 8) jeżeli renta ma być przekazywana na rachunek bankowy, należy podać numer tego konta i adres banku. Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: 1) kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), 2) dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, 3) zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS, druk ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków, 4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, 4) inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, 4) ankietę wypełnioną przez pracodawcę (wywiad zawodowy). W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 31 grudnia 1998 r. oraz potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia, zostały złożone przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego, nie należy dokumentów tych dołączać do wniosku o rentę, nawet gdyby dokumenty te zostały zwrócone wnioskodawcy. We wniosku o rentę należy podać, że dokumenty te zostały dołączone do wniosku o kapitał początkowy, podając jednocześnie numer sprawy kapitału początkowego.

  #288232
  szkoda
  thomuss wrote:
  witam , jakis czas temu pisalem na tym forum , chcialm zadac pytanie dla tych ktorzy sie na tym znaja, a mianowicie ,

  Chcialbym sie ubiegac W zusie o rente z tytulu wypadku w pracy .

  Jakie mam szanse jej przyznania , Amputacja kciuka prawej dloni zus stwierdzil 20 % uszczerbku na zdrowiu , i wyplacicl jednorazowe odszkodowanie, lekarz stwierdzil niezdolnosc do pracy, .

  i teraz tez mam pytanie na jakiej teraz zasadzie bedzie przebiegala kwalifikacja , jesli oczywiscie skompletuje wszystkie dokumenty do zusu swiadectwa pracy wywiad zawodowy , informacja z zakladow pracy o zarobkach jesli to bede mial skladam wniosek do zusu i czekam na komisje i jakie racjonalne szanse mam aby uzyskac rente ?

  z gory dziekuje za konkretne i przemyslane wypowiedzi

  Jeśli lekarz prowadzący leczenie kieruje na komisję ZUS w celu ustalenia prawa do renty to zachodzi już jakaś przesłanka aby ją otrzymać. Co do szans trudno mówić w sytuacji gdy słyszy się co czyni ZUS.

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.