fbpx

Skomplikowana historia sprzed 6 lat-czy jest szansa na odszkodow.z FG?

 • This topic is empty.
Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #207175
  maya777

  Witam.6 lat temu ktoś został zaatakowany przez dwoch napastników,którzy chcieli go okraść.Zdołał im uciec.Jednak w wyniku tej ucieczki został potracony przez nieznany samochód.Niestety wszyscy winowajcy się ulotnili.W wyniku tego zdarzenia poszkodowany miał operowaną nogę,która była złamana.Założono mu zespolenie śrubami itd.Niestety cierpi do dziś,bo chora noga często dokucza.Czy po tylu latach jest mozliwośc ubiegać się o odszkodowanie z Funuszu Gwarancyjnego?Dodam,ze policja umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców……ale-w sprawie o usiłowania rozboju na osobie.poszkodowanej Zacytuję postanowienie o umorzeniu śledztwa.”W sprawie o czyn z art.13p1KK w zw.z art.280p1KK wobec niewykrycia sprawcow przestępstwa.”Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziekuję.

  #290511
  szkoda
  maya777 wrote:
  Witam.6 lat temu ktoś został zaatakowany przez dwoch napastników,którzy chcieli go okraść.Zdołał im uciec.Jednak w wyniku tej ucieczki został potracony przez nieznany samochód.Niestety wszyscy winowajcy się ulotnili.W wyniku tego zdarzenia poszkodowany miał operowaną nogę,która była złamana.Założono mu zespolenie śrubami itd.Niestety cierpi do dziś,bo chora noga często dokucza.Czy po tylu latach jest mozliwośc ubiegać się o odszkodowanie z Funuszu Gwarancyjnego?Dodam,ze policja umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców……ale-w sprawie o usiłowania rozboju na osobie.poszkodowanej Zacytuję postanowienie o umorzeniu śledztwa.”W sprawie o czyn z art.13p1KK w zw.z art.280p1KK wobec niewykrycia sprawcow przestępstwa.”Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziekuję.

  1) Można likwidować szkodę z UFG, gdyż roszczenie nie uległo przedawnieniu. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442[1] § 3 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co ważne w myśl art. 442[1] § 4 k.c. przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r. to zaczęła obowiązywał od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10 sierpień 1997 r.. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r., a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Bieg terminu przedawniania naprawienia szkody zostaje przerwany w chwilą zgłoszenia szkody do osoby obowiązanej do jej naprawienia i zgodnie z art. 124. § 1 k.c. zaczyna biec na nowo po każdym przerwaniu przedawnienia.

  #290512
  Kancelaria Prawna

  Proszę napisać czy na miejscu wypadku drogowego była policja, karetka, są świadkowie tego zdarzenia?

  Jeśli chodzi o terminy przedawnienia to niestety UFG w przypadku poszkodowanych pełnoletnich, którzy byli potrąceni przez nieznanego sprawcę stosuje 3 letni termin przedawnienia, co jest niezgodne z prawem, bo powinno stosować się terminy o których napisał powyżej Pan szkoda.

  #290513
  maya777

  Właśnie nie było żadnych świadkow.Potrąconego zabrało pogotowie,gdyż ktoś zadzwonil.Policja natomiast pojawiła się w szpitalu,gdy wezwał ją lekarz ze szpitala.Tam też sporządzono notatkę.Zdarzenie nie zostalo potraktowane jako zdarzenie drogowe,lecz usilowanie rozboju.O potrąceniu przez auto jest tylko wzmianka w notatce policyjnej i w umorzeniu postępowania.Stąd tez była moja prośba o odpowiedz czy w tej skomplikowanej sytuacji jest jakaś szansa na uzyskanie odszkodowania.Jeszcze raz proszę o pomoc.Dziękuję.

  #290514
  szkoda
  maya777 wrote:
  Właśnie nie było żadnych świadkow.Potrąconego zabrało pogotowie,gdyż ktoś zadzwonil.Policja natomiast pojawiła się w szpitalu,gdy wezwał ją lekarz ze szpitala.Tam też sporządzono notatkę.Zdarzenie nie zostalo potraktowane jako zdarzenie drogowe,lecz usilowanie rozboju.O potrąceniu przez auto jest tylko wzmianka w notatce policyjnej i w umorzeniu postępowania.Stąd tez była moja prośba o odpowiedz czy w tej skomplikowanej sytuacji jest jakaś szansa na uzyskanie odszkodowania.Jeszcze raz proszę o pomoc.Dziękuję.

  Tak- roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.