fbpx

Uraz głowy przy pracy, POLSKA !

 • This topic has 8 odpowiedzi, 6 odpowiedzi, and was last updated 28/07/2020 by Marta Sordon.
Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #206796
  Grzelus

  Witam
  Wczoraj doznałem urazu głowy przy wykonywanej pracy, byłem w pozycji sychlonej podnosząc głową z impetem uderzyłem głową w wyłącznik bezpieczeństwa (który był zamontowany na aluminiowej podstawie). Krew się polała i wezwano karetkę, w szpitalu założyli mi 3 szwy. BHP sporządziło protokół zdarzenia który znajduję się obecnie u pracodawcy. Do sedna , chodzi mi głowie o odszkodowanie czy mogę się go domagać? jakie dokumenty będą potrzebne? Co najważniejsze, słyszałem gdzieś aby dostać odszkodowanie trzeba przebywać na L4?

  Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi.

  #288141
  szkoda
  Grzelus wrote:
  Witam
  Wczoraj doznałem urazu głowy przy wykonywanej pracy, byłem w pozycji sychlonej podnosząc głową z impetem uderzyłem głową w wyłącznik bezpieczeństwa (który był zamontowany na aluminiowej podstawie). Krew się polała i wezwano karetkę, w szpitalu założyli mi 3 szwy. BHP sporządziło protokół zdarzenia który znajduję się obecnie u pracodawcy. Do sedna , chodzi mi głowie o odszkodowanie czy mogę się go domagać? jakie dokumenty będą potrzebne? Co najważniejsze, słyszałem gdzieś aby dostać odszkodowanie trzeba przebywać na L4?

  Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi.

  1) Jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz z ubezpieczeń dobrowolnych NNW. Ustalenia w ustęp 5 protokołu powypadkowego, że wyłączną przyczyną wypadku była wina umyślna lub rażąca niedbalstwo pracownika czy też stan nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez co w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku powoduje to, że pracownik owego świadczenia z ZUS nie otrzyma. Również ustalenie w owym ustęp 5, że wyłączną przyczyną wypadku była wina nieumyślna tzw. lekkomyślność jako zwykłe niedbalstwo poszkodowanego pracownika spowoduje, że co prawda pracownik będzie mógł skutecznie domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu ale nie będzie mógł dochodzić uzupełniające odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio od jego ubezpieczyciela na zasadzie ryzyka w myśl art. 435 k.c.;

  2) Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

  3) Przebywanie na L-4 nie ma bezpośredniego związku z odszkodowaniem z ubezpieczenia wypadkowego oraz z ubezpieczeń dobrowolnych NNW, gdyż liczy się tutaj tylko co do zasady trwały uszczerbek na zdrowiu.

  #288142
  paruslex

  Długość przebywania na L4 może mieć wpływ jeżeli odszkodowanie za niezdolność do pracy (nie pomylić z pobytem w szpitalu) jest przewidziane ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW. Są ubezpieczenia, które obejmują niezdolność do pracy i w OWU powinno być to napisane wraz z liczbą dni zwolnienia, od której świadczenie jest wypłacane.

  #288143
  konrad157
  Grzelus wrote:
  Witam
  Wczoraj doznałem urazu głowy przy wykonywanej pracy, byłem w pozycji sychlonej podnosząc głową z impetem uderzyłem głową w wyłącznik bezpieczeństwa (który był zamontowany na aluminiowej podstawie). Krew się polała i wezwano karetkę, w szpitalu założyli mi 3 szwy. BHP sporządziło protokół zdarzenia który znajduję się obecnie u pracodawcy. Do sedna , chodzi mi głowie o odszkodowanie czy mogę się go domagać? jakie dokumenty będą potrzebne? Co najważniejsze, słyszałem gdzieś aby dostać odszkodowanie trzeba przebywać na L4?

  Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi.

  Popieram Pana Szkodę i paruslex, chciałbym jednak zaznaczyć, że poszkodowanemu przysługiwać będzie odszkodowanie z ZUS jeżeli spełni kryteria przewidziane w ustawie o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, dodatkowo będzie mógł wnieść roszczenie do ubezpieczyciela jeżeli posiada, a właściwie pracodawca zawarł umowę w ramach grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne (FUS/ZUS) to sam kiedyś zastanawiałem się nad wariantem uzależniającym długość absencji chorobowej od ciężkości wypadku. Niestety przy dziurawym systemie wystawiania druków ZUS ZLA, mielibyśmy o wiele wyższe statystyki absencji chorobowych, a w konsekwencji okazało by się, że nie uraz decyduje o wypadku a absencja chorobowa. Jeżeli chodzi o system ubezpieczeń społecznych ślepa ulica prowadząca donikąd. A więc, to czy poszkodowany będzie korzystał ze świadczenia chorobowego czy nie, nie zmieni faktu, że uległ wypadkowi i zachowa prawo do wniesienia roszczenia względem ZUS. Natomiast inną kwestią jest fakt, że aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy to należy spełnić określone warunki, a są nimi:Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Art. 11. 1. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Art. 12. 1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lecz za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy a za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Należy zauważyć, że zarówno ZUS jak i ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeniowy) prywatny będą stosować tabele, dzięki którym oszacują uraz procentowo, dzięki czemu będzie możliwa wypłata tzw. odszkodowania. ZUS posiada własną tabele urazów regulowaną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Ubezpieczyciele prywatni również posiadają tabele i również wyceniają każdy procent uszczerbku. W praktyce okazuje się, że z reguły np. PZU (przepraszam za kryptoreklamę) szacuje wyższą ilość punktów za uszczerbek na zdrowiu w stosunku do ZUS, ale należy podkreślić, że o wiele niżej wyceniają jedne punkt (ok 480 zł).

  #288144
  szkoda
  paruslex wrote:
  Długość przebywania na L4 może mieć wpływ jeżeli odszkodowanie za niezdolność do pracy (nie pomylić z pobytem w szpitalu) jest przewidziane ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW. Są ubezpieczenia, które obejmują niezdolność do pracy i w OWU powinno być to napisane wraz z liczbą dni zwolnienia, od której świadczenie jest wypłacane.

  Zgadza się- w szczególności ubezpieczenia dobrowolne NNW w pracy przewiduje bardzo szerokie pakiety ubezpieczeń. Należy przeczytać OWU ubezpieczenia NNW.

  #288145
  Grzelus

  Witam.

  Mam jeszcze dostarczyć do BHP parpiery które otrzymałem w szpitalu przy szyciu, czy powinienem mieć jeszcze jakiś prapier od lekarza do którego dostałem skierowanie na dalsze leczenie i zdjęcie szwów od 7-10dni?

  Pozdrawiam

  #288146
  szkoda
  Grzelus wrote:
  Witam.

  Mam jeszcze dostarczyć do BHP parpiery które otrzymałem w szpitalu przy szyciu, czy powinienem mieć jeszcze jakiś prapier od lekarza do którego dostałem skierowanie na dalsze leczenie i zdjęcie szwów od 7-10dni?

  Pozdrawiam

  Na tym etapie nie. Dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia.

  #383685
  Krusanka31
  Uczestnik

  Czy za sam uraz głowy bez wstrząśnienia mózgu i innych urazów należy się odszkodowanie z ZUS? Czy warto się o to starać i chodzić po lekarzach żeby dostać odszkodowanie? Prosżę o poradę bo w zasadzie nic mi się nie stało, głowa pobolała kilka dni ale bez jakis gorszych następstw.

  #383692
  Marta Sordon
  Moderator

  Witam serdecznie,
  w przypadku wypadków przy pracy, jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje za każdy doznany procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu orzeczony przez orzecznika na naocznej komisji lekarskiej. Po zakończeniu leczenia powypadkowego należy z aktualnym drukiem OL-9 oraz dokumentacją medyczną i protokołem powypadkowym złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Powinien to wykonać płatnik składek, a więc pracodawca, jednakże może to również uczynić sam pracownik.
  W przypadku urazów głowy, których następstwem nie są zaburzenia neurologiczne, zawroty głowy lub wstrząśnienie mózgu – ZUS może nie orzec, iż doszło do stałego uszczerbku na zdrowiu i odmówić wypłaty odszkodowania. Jednakże jeśli leczenie powypadkowe wykaże poważniejsze konsekwencje lub zaburzenia – jak najbardziej istnieją podstawy do roszczeń odszkodowawczych.
  Więcej na temat dochodzenia roszczeń z ZUS można znaleźć tutaj: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/vademecum-poszkodowanego-po-wypadku-przy-pracy-jednorazowe-odszkodowanie-z-zus/
  Pozdrawiam
  Marta Sordon

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.