fbpx

W jaki sposób najlepiej napisać odwołanie do ZUS?

 • This topic is empty.
Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #206727
  katie

  Witam,przyznaje,że zupełnie nie wiem w jaki sposób napisać odwołanie i dlaczego ZUS przesłał odmowę.
  Mianowicie w pracy pękła mi torebka stawowa w kostce. Przez 3tygodnoie byłam na zwolnieniu 2tygobnie kostka w gipsie został sporządzony protokół powypadkowy wszystkie dokumenty zostały przesłane do ZUS. I otrzymałam odmowę,że co było nie tak?

  #287634
  szkoda

  1) Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba znać treść decyzji ZUS. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

  Proszę napisać dokładnie co napisano w poszczególnych punktach protokołu powypadkowego.

  Ustęp 4 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „ustalono następujące okoliczności wypadku:”.
  (…)

  Ustęp 5 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególnione wpisy w tiret pierwszym, drugim, trzecim, czwartym.

  „Ustalono następujące przyczyny wypadku:”
  – (…)

  – „Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody):”
  (…)

  – „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody):”
  (…)

  – „Stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)”
  (…)

  Ustęp 6 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu)”.
  (…)

  Ustęp 7 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „Stwierdza się, że wypadek: (jest), (nie jest)
  – wypadkiem przy pracy
  – traktowani na równi z wypadkiem przy pracy
  co uzasadnia się następująco:”
  (…)

  Ustęp 8 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „rodzaj wypadku: indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy”.

  Czasowa niezdolność do pracy zarezerwowana jest dla wypadków indywidualnych. Natomiast zaznacza się wyłącznie „zbiorowy” lub wyłącznie „śmiertelny” lub też wyłącznie „ciężki” przekreślając pozostałe.

  #287635
  Kancelaria Prawna
  katie wrote:
  Witam,przyznaje,że zupełnie nie wiem w jaki sposób napisać odwołanie i dlaczego ZUS przesłał odmowę.
  Mianowicie w pracy pękła mi torebka stawowa w kostce. Przez 3tygodnoie byłam na zwolnieniu 2tygobnie kostka w gipsie został sporządzony protokół powypadkowy wszystkie dokumenty zostały przesłane do ZUS. I otrzymałam odmowę,że co było nie tak?

  Proszę napisać czego ZUS odmówił:
  1. uznania wypadku jako wypadek przy pracy
  czy
  2. wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy

  decyzja powinna zawierać uzasadnienie takiej decyzji.

  Bez poznania dokładnie decyzji ZUS nie będzie można udzielić dobrej odpowiedzi.

  #287636
  Saint

  Co było nie tak, czyli podstawa decyzji będzie napisana na piśnie z ZUS.

  #287637
  szkoda

  Wówczas będzie można wytyczyć optymalną drogę dalszego procedowania poszkodowanego.

  #287639
  katie

  Zostały źle wyslane dokumenty do ZUS.Mianowicie nigdy nie miała podobnie sytuacji i zamiast dokumentu potwierdzenia zakończenia leczenia zostało wysłane kserokopia historii choroby:(
  A tu już wiem potrzebne jest o zakończeniu leczenia.Co mam teraz zrobić w takiej sytuacji?

  #287640
  katie

  Człowiek uczy się na własnych błędach.

  #287641
  szkoda
  katie wrote:
  Zostały źle wyslane dokumenty do ZUS.Mianowicie nigdy nie miała podobnie sytuacji i zamiast dokumentu potwierdzenia zakończenia leczenia zostało wysłane kserokopia historii choroby:(
  A tu już wiem potrzebne jest o zakończeniu leczenia.Co mam teraz zrobić w takiej sytuacji?

  Można dosłać formularz N-9. Ewentualnie zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki formalne, Zakład niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia.

  #287642
  katie

  Czy dosłanie zaświadczenia wystarczy?
  Czy należy napisać odwołanie lub podanie o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy?

  #287643
  Saint

  Po I przeczytaj słowo po słowie tresć decyzji wraz z małym drukiem i postępuj zgodnie z wskazowkami. Po II zastosuj się do zawartej w decyzji instrukcji. Po III zadzwoń do referenta , tkory prowadzi Twoją sprawę i dopytaj.

  #287638
  szkoda
  katie wrote:
  Czy dosłanie zaświadczenia wystarczy?
  Czy należy napisać odwołanie lub podanie o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy?

  1) Powinno wystarczyć;

  2) Nie jest to żadne odwołanie tylko uzupełnienie braków formalnych. Jakby sprawa była rozpoznana to znaczyłoby, że ZUS wystąpił sam do pracodawcy o uzupełnienie braków formalnych. Przecież już wyjaśniłem, że zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki formalne, Zakład niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia.

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.