fbpx

WYPADEK A FUNDUSZ GWARANCYJNY

 • This topic is empty.
Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 16)
 • Autor
  Wpisy
 • #207188
  elza_23051

  Witam.25.11.2012 zostałam poszkodowana w wypadku drogowym.Leżałam dwa tygodnie w szpitalu i przeszlam operacje reki ponieważ zostala zlamana i zalozono mi 10 srub i dwie szyny.Kierujacy autem nie mial waznego ubezpieczenia i czy w takim wypadku to czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z link 4 ? czy musi on mnie zglosic jako poszkodowana?

  #290649
  elza_23051

  rok to 2010

  #290650
  Kancelaria Prawna
  elza_23051 wrote:
  Witam.25.11.2012 zostałam poszkodowana w wypadku drogowym.Leżałam dwa tygodnie w szpitalu i przeszlam operacje reki ponieważ zostala zlamana i zalozono mi 10 srub i dwie szyny.Kierujacy autem nie mial waznego ubezpieczenia i czy w takim wypadku to czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z link 4 ? czy musi on mnie zglosic jako poszkodowana?

  Jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia to szkodę zgłasza Pani samodzielnie do UFG.

  Proszę o kontakt z Kancelarią – przekażemy szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia sprawy.

  #290651
  Kancelaria Prawna
  Kancelaria Prawna AnLex wrote:
  elza_23051 wrote:
  Witam.25.11.2012 zostałam poszkodowana w wypadku drogowym.Leżałam dwa tygodnie w szpitalu i przeszlam operacje reki ponieważ zostala zlamana i zalozono mi 10 srub i dwie szyny.Kierujacy autem nie mial waznego ubezpieczenia i czy w takim wypadku to czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z link 4 ? czy musi on mnie zglosic jako poszkodowana?

  Jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia OC to szkodę zgłasza Pani samodzielnie do UFG, ponieważ sprawca nie ma interesu w tym aby informować UFG o poszkodowanych, bo grozi mu tzw. regres.

  Proszę o kontakt z Kancelarią – przekażemy szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia sprawy.

  #290652
  Parus Lex
  elza_23051 wrote:
  Witam.25.11.2012 zostałam poszkodowana w wypadku drogowym.Leżałam dwa tygodnie w szpitalu i przeszlam operacje reki ponieważ zostala zlamana i zalozono mi 10 srub i dwie szyny.Kierujacy autem nie mial waznego ubezpieczenia i czy w takim wypadku to czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z link 4 ? czy musi on mnie zglosic jako poszkodowana?

  Pani sytuację reguluje art. 98 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który zobowiązuje UFG do zaspokojenia roszczeń w przypadku szkody na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z tym przepisem roszczenie powinna Pani składać do UFG na takich samych zasadach jak gdyby sprawca posiadał ubezpieczenie i roszczenie kierowane by było do Link4.
  W roszczeniu należy opisać zdarzenie, załączyć notatkę policyjną i dokumentację szkodową (medyczną i inną w zależności od sprawy), a także wskazać kwoty jakich się Pani domaga tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.
  Jeżeli będzie Pani chciała skorzystać z bezpłatnej porady lub jeśli zdecyduje się Pani powierzyć likwidację szkody profesjonalnej Kancelarii proszę o kontakt przez poniższy baner lub mailowo.

  #290653
  szkoda
  elza_23051 wrote:
  Witam.25.11.2012 zostałam poszkodowana w wypadku drogowym.Leżałam dwa tygodnie w szpitalu i przeszlam operacje reki ponieważ zostala zlamana i zalozono mi 10 srub i dwie szyny.Kierujacy autem nie mial waznego ubezpieczenia i czy w takim wypadku to czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z link 4 ? czy musi on mnie zglosic jako poszkodowana?

  1) Tak. W przypadku m.in. braku obowiązkowej polisy OC lub nie ustalenia tożsamości sprawcy szkody wszelkie roszczenia w myśl art. 98 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Zgodnie z art. 108 przedmiotowej ustawy uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Zgodnie z art. 109 przedmiotowej ustawy Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym, że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie określonym w ust. 1. Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie. Jednak w przypadku niezidentyfikowania sprawcy szkodę na mieniu można likwidować przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jedynie wówczas, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. W przypadku szkody w mieniu i nie ustaleniu tożsamości sprawcy szkody świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania. Co ważne zgodnie z art. 106 przedmiotowej ustawy poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu- zarówno w przypadku ustalenia jak i nie ustalenia tożsamości sprawcy szkody lub braku polisy OC pojazdu sprawcy- może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego AC, a T.U. lub Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki. Fundusz nie spełnia świadczenia za szkody w mieniu i na osobie w przypadku zaspokojenia roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody przez osobę, o której mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2, lub przez kierującego pojazdem mechanicznym, którego ruchem szkoda została wyrządzona;

  2) Szkodę należy zgłosić osobiście do UFG za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela.

  #290654
  elza_23051

  A czy sprawca wypadku bedzie mial jakies koszta z tym zwiazane?

  #290655
  szkoda
  elza_23051 wrote:
  A czy sprawca wypadku bedzie mial jakies koszta z tym zwiazane?

  Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (tekst. jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 96, poz. 475 ze zm.) ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo ściganie przestępcy. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Zgodnie z art. 110 przedmiotowej ustawy z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Wobec tego wówczas odpowiedzialność właściciela pojazdu jak i sprawcy szkody względem Funduszu jest solidarna zgodnie z art. 441 § 1 k.c.. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00 „Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa. Ten okres przedawnienia nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli odpowiada on za własny, a nie cudzy czyn”. Wobec tego sprawca szkody odpowiada na zasadzie art. 436 § 1 w zw. z art. 518 § 1 pkt 1 k.c., zaś właściciel pojazdu mechanicznego, który nie zawał obowiązkowej polisy OC na podstawie art. 415 w związku z art. 518 k.c.. Okres przedawnienia dotyczących kierowcy, który spowodował szkodę nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego wraz z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli nie jest to odpowiedzialność za cudzy czyn. Ów właściciel pojazdu mechanicznego, który odpowiada wraz z kierowcą solidarnie na podstawie art. 441 § 1 k.c. mógłby odpowiadać za szkodę jako za cudzy czyn na podstawie art. 429 k.c. w zw. z art. 436 § 1 w zw. z art. 518 § 1 pkt 1 k.c. gdyby np. powierzył prowadzenia swojego pojazdu mechanicznego osobie nie mającej stosownych uprawnień. Zgodnie z art. 518 § 1 k.c. osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: 1) jeżeli płaci dług cudzy, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, 2) jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia, 3) jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie. Oczywiście owa teza wyroku S.N. w części dotyczącej 10 letniego terminu przedawniania jest nieaktualna i termin ten od dn. 10-08-2007 r. wynosi 20 lat. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442[1] § 3 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co ważne w myśl art. 442[1] § 4 k.c. przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z ustawą z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r. to zaczęła obowiązywać od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10 sierpień 1997 r.. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r.a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Natomiast posiadacz pojazdu mechanicznego nie odpowiada za czyn kierującego pojazdem tylko za czyn własny w postaci nie dopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu. Przykładowo można wskazać na sytuację gdy Skarb Państwa na podstawie art. 417 k.c. odpowiada za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza kierującego pojazdem w czasie zderzenia lub gdy na podstawie art. 429 k.c. powierzono prowadzenie pojazdu osobie bez uprawnień albo gdy przełożony odpowiada za szkodę na podstawie art. 430 k.c., jeżeli kierujący pojazdem podlegał wskazówkom posiadacza. W konsekwencji nie jest wyłączona odpowiedzialność posiadacza pojazdu według ogólnych reguł odpowiedzialności za czyny cudze, o ile spełnione są przesłanki odpowiedzialności określone w tych przepisach. Należy podkreślić, że roszczenie zwrotne przeciwko kierującemu i właścicielowi pojazdu mechanicznego przedawnia się z upływem lat trzech od dnia zapłaty świadczeń odszkodowawczych m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanemu w wypadku. Uchwała z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 83/05 „Roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz.U. Nr 96, poz. 475 ze zm.), ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c.”. Stanowisko to jest zbieżne z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1981 r., IV CR 63/81 (OSNC 1981, nr 12, poz. 242) w którym stwierdzono, że „roszczenia zakładu ubezpieczeń związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które przedawniają się z upływem lat trzech, licząc od dnia zapłaty odszkodowania poszkodowanemu w wypadku”. Podobna zasada występuje w przypadku roszczenia regresowego pracodawcy w stosunku do pracownika, który przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę osobie trzeciej. Wyrok z dnia 16 września 1997 r. I PKN 261/97 „1. Obowiązkiem przechowawcy jest zachowanie oddanej mu rzeczy w stanie nie pogorszonym lub zapłata odszkodowania oddającemu rzecz na przechowanie, jeżeli w czasie przechowania rzecz uległa uszkodzeniu. Przechowawca odpowiada wobec oddającego rzecz na przechowanie niezależnie od tego czy oddający jest właścicielem rzeczy. 2. Roszczenie regresowe pracodawcy w stosunku do pracownika, który przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę osobie trzeciej, powstaje z chwilą zaspokojenia przez pracodawcę roszczeń osoby trzeciej. Termin przedawnienia roszczenia regresowego pracodawcy liczy się od chwili naprawienia szkody, a nie od chwili jej wyrządzenia przez pracownika”. Wyrok z dnia 16 lipca 2003 r., V CK 24/02 „Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, podlega trzyletniemu przedawnieniu przewidzianemu w art. 118 k.c., jeżeli powstaje ono w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą”. Wyrok z dnia 19 listopada 2009 r., IV CSK 257/09 „Roszczenie kontrahenta banku o naprawienie szkody wyrządzonej przez bank deliktem własnym (art. 415 k.c.) przedawnia się w terminie określonym w art. 442 § 1 k.c. (obecnie art. 4421 § 1 k.c.) także wtedy, gdy pracownik tego banku wyrządził kontrahentowi szkodę w wyniku popełnienia przestępstwa. Zróżnicowanie terminów przedawnienia określonych w art. 118 k.c. nie zależy ani od charakteru podmiotu, któremu roszczenie przysługuje, ani od charakteru rozstrzyganej sprawy (cywilna „zwykła” czy gospodarcza), a wyłącznie od rodzaju roszczenia kwalifikowanego z punktu widzenia jego związku z określonym rodzajem działalności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1998 r., III CKN 9/98, nie publ. oraz uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 106). Jeśli zatem określony podmiot (z reguły przedsiębiorca) występuje z roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, to roszczenie to podlega trzyletniemu przedawnieniu, niezależnie od tego, czy kierowane jest ono w stosunku do innego przedsiębiorcy czy też osoby nie będącej przedsiębiorcą, w szczególności np. do konsumenta. Nie jest także uzasadnione twierdzenie, jakoby przedawnieniu trzyletniemu przewidzianemu w art. 118 k.c. podlegały roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nie sposób wykluczyć, że także roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, może podlegać trzyletniemu przedawnieniu, jeśli roszczenie to pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 120 § 1 k.c. termin spełnienia świadczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia – jako nie oznaczony i nie wynikający z jego właściwości – biegnie niezwłocznie po wezwaniu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 marca 1991 r., III CZP 2/91 (OSNC 1991, nr 7, poz. 93), a w wyroku z dnia 22 marca 2001 r., V CKN 769/00 (OSNC 2001, nr 11, poz. 166) stwierdził, że roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili. Świadczenie to powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu, co nie oznacza „natychmiast”, lecz w realnym w konkretnych okolicznościach terminie. Tak rozumiane pojęcie „niezwłocznie po wezwaniu” wskazuje także, kiedy można mówić o opóźnieniu po stronie dłużnika i uprawnieniu do żądania odsetek. Co ważne w sytuacji minimalnego przekroczenia okresu przedawnienia (np. parę dni powoływanie się na zarzut przedawnienia pozostaje w kolizji z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

  #290656
  Parus Lex
  elza_23051 wrote:
  A czy sprawca wypadku bedzie mial jakies koszta z tym zwiazane?

  Z Pani pytania można się domyślać, że była Pani pasażerem samochodu sprawcy wypadku i aktualnie obawia się Pani, że może zostać obciążony wypłaconym odszkodowaniem. Jeśli tak nie było, nie musi się Pani tym przejmować. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może ale nie musi wystąpić z regresem do sprawcy, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji około wypadkowej Pani oraz sprawcy. Mogą wystąpić pewne komplikacje, ale też istnieją szanse, że przy umiejętnym zastosowaniu przepisów prawnych takie roszczenie nie zostanie wystosowane bądź zostanie anulowane.

  #290657
  szkoda

  W praktyce co do zasady T.U. oraz UFG występuje z roszczeniem regresowym. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.

  #290658
  elza_23051

  To mój chłopak prowadził auto i nie chciałabym żeby go obciążyli.Jego sytuacja materialna nie jest ciężka bo pracuje i ma działalność gospodarczą.Za to,ze nie miał ubezbieczenia dostał do zapłaty 2000 na fundusz gwarancyjny a teraz domagają się niezapłaconej raty.

  #290659
  Kancelaria Prawna
  elza_23051 wrote:
  To mój chłopak prowadził auto i nie chciałabym żeby go obciążyli.Jego sytuacja materialna nie jest ciężka bo pracuje i ma działalność gospodarczą.Za to,ze nie miał ubezbieczenia dostał do zapłaty 2000 na fundusz gwarancyjny a teraz domagają się niezapłaconej raty.

  Jeśli osoby poszkodowane w wypadku spowodowanym przez Pani chłopaka wystąpią z roszczeniami, wtedy UFG wystąpi do niego o zwrot tego co wypłaci poszkodowanym. W poście Pana szkody ma Pani podstawę prawną roszczenia regresowego.

  #290660
  Parus Lex
  Kancelaria Prawna AnLex wrote:
  W poście Pana szkody ma Pani podstawę prawną roszczenia regresowego.

  Może warto przywołać te przepisy, bo pan szkoda w dość mało czytelny sposób przedstawia swoje wypowiedzi.
  W statucie UFG jest mowa o tym, że zgodnie z zapisami art. 110 ust. 1 ustawy, Fundusz po wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone przez osoby nie posiadajace ubezpieczenia obowiazkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, wzywa sprawce szkody i osobe, która nie dopełniła obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia, do zwrotu wypłaconego odszkodowania.
  Jeżeli osoby te nie dokonują zwrotu wypłaconego odszkodowania w trybie dobrowolnym, Fundusz może dochodzić tych roszczeń na drodze postępowania sadowego.
  Dalej jest mowa o tym, że UFG może umorzyć spłatę w całości lub w części. Wnioski rozpatruje Komisja, która uwzględnia możliwości płatnicze sprawcy, jego sytuację majątkową i życiową.

  #290661
  Parus Lex
  elza_23051 wrote:
  To mój chłopak prowadził auto i nie chciałabym żeby go obciążyli.Jego sytuacja materialna nie jest ciężka bo pracuje i ma działalność gospodarczą.Za to,ze nie miał ubezbieczenia dostał do zapłaty 2000 na fundusz gwarancyjny a teraz domagają się niezapłaconej raty.

  Jeżeli chłopak nie ma ciężkiej sytuacji materialnej to mogą się nie ugiąć i żądać wypłaty wypłaconego odszkodowania.

  #290662
  szkoda
  Kancelaria Parus Lex wrote:
  elza_23051 wrote:
  To mój chłopak prowadził auto i nie chciałabym żeby go obciążyli.Jego sytuacja materialna nie jest ciężka bo pracuje i ma działalność gospodarczą.Za to,ze nie miał ubezbieczenia dostał do zapłaty 2000 na fundusz gwarancyjny a teraz domagają się niezapłaconej raty.

  Jeżeli chłopak nie ma ciężkiej sytuacji materialnej to mogą się nie ugiąć i żądać wypłaty wypłaconego odszkodowania.

  Trudno tutaj mówić o „ugięciu się” skoro brak jakichkolwiek racjonalnych argumentów do odstąpienia od regresu. Tym samym nie pisałbym w takim kontekście gdyż to robi złudną, niepotrzebną nadzieję pytającemu. Proszę zauważyć, że nawet w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i majątkowej i życiowej zobowiązanego Fundusz jedynie może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Proszę zauważyć, że ustawodawca użył słowa „może”, a nie np. „odstępuje”. Wobec tego zachodzi tutaj jedynie fakultatywność odstąpienia w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a nie obligatoryjność. W pozostałych zaś przypadkach brak podstaw prawnych do odstąpienia od regresu. Zgodnie z art. 110 przedmiotowej ustawy z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. Proszę zwrócić uwagę na słowo wprowadzone przez ustawodawcę „obowiązani” czyli zachodzi obligatoryjność.

  szkoda wrote:
  W praktyce co do zasady T.U. oraz UFG występuje z roszczeniem regresowym. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.
Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 16)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.