fbpx

Wypadek motocyklem

 • This topic is empty.
Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #207152
  reflexxx1

  Witam, mam parę pytań odnośnie wypadku. Jechałem na motocyklu lecz nie zauważyłem nadjeżdzający samochód na głównej drodze, uderzył we mnie z boku, z mojej winy. Oczywiście policja, karetka( szycie łokcia i uraz szyjny kręgosłupa)ale jako, że nie mam nawet 17 lat( za 10 dni) to nie zapłacę mandatu lecz pójdę przed sąd. I tu się pojawiają moje pytania jako, że to mój pierwszy wypadek w życiu. Co mam zrobić żeby oddano mi pieniądze z ubezpieczalni, czy mam się zgłosić do mojej szkoły i upomnieć o ubezpieczenie? ( każdy uczeń jest ubezpieczony w szkole). Jeżeli nie to co mam zrobić by odzyskać jakąś część pieniędzy? Ile mogę dostać za w.w urazy? Oraz czy mam się bać tego sądu? Co oni mi tam mogą dać jako karę? Jeżeli pytania są złe to przepraszam ale jestem zielony w tym temacie. pozdrawiam reflex

  #290359
  Kancelaria Prawna
  reflexxx1 wrote:
  Witam, mam parę pytań odnośnie wypadku. Jechałem na motocyklu lecz nie zauważyłem nadjeżdzający samochód na głównej drodze, uderzył we mnie z boku, z mojej winy. Oczywiście policja, karetka( szycie łokcia i uraz szyjny kręgosłupa)ale jako, że nie mam nawet 17 lat( za 10 dni) to nie zapłacę mandatu lecz pójdę przed sąd. I tu się pojawiają moje pytania jako, że to mój pierwszy wypadek w życiu. Co mam zrobić żeby oddano mi pieniądze z ubezpieczalni, czy mam się zgłosić do mojej szkoły i upomnieć o ubezpieczenie? ( każdy uczeń jest ubezpieczony w szkole). Jeżeli nie to co mam zrobić by odzyskać jakąś część pieniędzy? Ile mogę dostać za w.w urazy? Oraz czy mam się bać tego sądu? Co oni mi tam mogą dać jako karę? Jeżeli pytania są złe to przepraszam ale jestem zielony w tym temacie. pozdrawiam reflex

  Czy ma Pan uprawnienia do prowadzenia motocykla?

  #290360
  reflexxx1

  tak, mam kategorie A1 i motocykl przystosowany do niej.

  #290361
  Kancelaria Prawna
  reflexxx1 wrote:
  tak, mam kategorie A1 i motocykl przystosowany do niej.

  1. jeśli motocykl posiadał ubezpieczenie NNW – to z niego można zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia
  2. z ubezpieczenia szkolnego NNW również można zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia

  Szkody trzeba zgłosić po zakończeniu leczenia, ale przed upływem 3 lat od wypadku.

  #290362
  szkoda
  reflexxx1 wrote:
  Witam, mam parę pytań odnośnie wypadku. Jechałem na motocyklu lecz nie zauważyłem nadjeżdzający samochód na głównej drodze, uderzył we mnie z boku, z mojej winy. Oczywiście policja, karetka( szycie łokcia i uraz szyjny kręgosłupa)ale jako, że nie mam nawet 17 lat( za 10 dni) to nie zapłacę mandatu lecz pójdę przed sąd. I tu się pojawiają moje pytania jako, że to mój pierwszy wypadek w życiu. Co mam zrobić żeby oddano mi pieniądze z ubezpieczalni, czy mam się zgłosić do mojej szkoły i upomnieć o ubezpieczenie? ( każdy uczeń jest ubezpieczony w szkole). Jeżeli nie to co mam zrobić by odzyskać jakąś część pieniędzy? Ile mogę dostać za w.w urazy? Oraz czy mam się bać tego sądu? Co oni mi tam mogą dać jako karę? Jeżeli pytania są złe to przepraszam ale jestem zielony w tym temacie. pozdrawiam reflex

  1) Tak- o ile zawarł Pan w szkole ubezpieczenie NNW;

  2) Pkt 1. Szkodę można też zgłosić z NW swojego motocykla o ile taka była zawarta;

  3) Pkt 1 i 2. Z ubezpieczeń NNW wypłaca się co do zasady tylko odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu liczony jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia;

  4) Za spowodowanie kolizji z uwagi, że nie ukończył Pan 17 lat nie grozi Panu nawet mandat. Zgodnie z art. 8 k.w.
  na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17;

  5) Pkt 4- brak podstaw prawnych do odpowiedzialności karnoprawnej za wykroczenie (tak samo za ewentualne przestępstwo). Pan może odpowiadać jedynie na podstawie za czyny karalne w tym wykroczenia określone w art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.
  o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.).

  #290363
  szkoda
  Kancelaria Prawna AnLex wrote:
  Czy ma Pan uprawnienia do prowadzenia motocykla?

  Owa okoliczność nie ma wpływu na wypłatę odszkodowań czy też odpowiedzialność karnoprawną za wykroczenie z art. 94 k.w. z uwagi na wiek autora zapytania (nie ukończone 17 lat). Zgodnie z art. 8 k.w. na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17. Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) można odpowiadać jedynie za wykroczenia określone w art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń. Co najwyżej mogłoby to mieć wpływ na ewentualny regres T.U.. Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (tekst. jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 96, poz. 475 ze zm.) ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo ściganie przestępcy. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Zgodnie z art. 110 przedmiotowej ustawy z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Wobec tego wówczas odpowiedzialność właściciela pojazdu jak i sprawcy szkody względem Funduszu jest solidarna zgodnie z art. 441 § 1 k.c.. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00 „Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa. Ten okres przedawnienia nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli odpowiada on za własny, a nie cudzy czyn”. Wobec tego sprawca szkody odpowiada na zasadzie art. 436 § 1 w zw. z art. 518 § 1 pkt 1 k.c., zaś właściciel pojazdu mechanicznego, który nie zawał obowiązkowej polisy OC na podstawie art. 415 w związku z art. 518 k.c.. Okres przedawnienia dotyczących kierowcy, który spowodował szkodę nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego wraz z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli nie jest to odpowiedzialność za cudzy czyn. Ów właściciel pojazdu mechanicznego, który odpowiada wraz z kierowcą solidarnie na podstawia art. 441 § 1 k.c. mógłby odpowiadać za szkodę jako za cudzy czyn na podstawie art. 429 k.c. w zw. z art. 436 § 1 w zw. z art. 518 § 1 pkt 1 k.c. gdyby np. powierzył prowadzenia swojego pojazdu mechanicznego osobie nie mającej stosownych uprawnień. Zgodnie z art. 518 § 1 k.c. osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: 1) jeżeli płaci dług cudzy, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, 2) jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia, 3) jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie. Oczywiście owa teza wyroku S.N. w części dotyczącej 10 letniego terminu przedawniania jest nieaktualna i termin ten od dn. 10-08-2007 r. wynosi 20 lat. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442[1] § 3 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co ważne w myśl art. 442[1] § 4 k.c. przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z ustawą z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 Nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r. to zaczęła obowiązywać od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10 sierpień 1997 r.. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r., a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Natomiast posiadacz pojazdu mechanicznego nie odpowiada za czyn kierującego pojazdem tylko za czyn własny w postaci nie dopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu. Przykładowo można wskazać na sytuację gdy Skarb Państwa na podstawie art. 417 k.c. odpowiada za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza kierującego pojazdem w czasie zderzenia lub gdy na podstawie art. 429 k.c. powierzono prowadzenie pojazdu osobie bez uprawnień albo gdy przełożony odpowiada za szkodę na podstawie art. 430 k.c., jeżeli kierujący pojazdem podlegał wskazówkom posiadacza. W konsekwencji nie jest wyłączona odpowiedzialność posiadacza pojazdu według ogólnych reguł odpowiedzialności za czyny cudze, o ile spełnione są przesłanki odpowiedzialności określone w tych przepisach. Należy podkreślić, że roszczenie zwrotne przeciwko kierującemu i właścicielowi pojazdu mechanicznego przedawnia się z upływem lat trzech od dnia zapłaty świadczeń odszkodowawczych m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanemu w wypadku. Uchwała z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 83/05 „Roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz.U. Nr 96, poz. 475 ze zm.), ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c.”. Stanowisko to jest zbieżne z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1981 r., IV CR 63/81 (OSNC 1981, nr 12, poz. 242) w którym stwierdzono, że „roszczenia zakładu ubezpieczeń związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które przedawniają się z upływem lat trzech, licząc od dnia zapłaty odszkodowania poszkodowanemu w wypadku”. Podobna zasada występuje w przypadku roszczenia regresowego pracodawcy w stosunku do pracownika, który przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę osobie trzeciej. Wyrok z dnia 16 września 1997 r. I PKN 261/97 „1. Obowiązkiem przechowawcy jest zachowanie oddanej mu rzeczy w stanie nie pogorszonym lub zapłata odszkodowania oddającemu rzecz na przechowanie, jeżeli w czasie przechowania rzecz uległa uszkodzeniu. Przechowawca odpowiada wobec oddającego rzecz na przechowanie niezależnie od tego czy oddający jest właścicielem rzeczy. 2. Roszczenie regresowe pracodawcy w stosunku do pracownika, który przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę osobie trzeciej, powstaje z chwilą zaspokojenia przez pracodawcę roszczeń osoby trzeciej. Termin przedawnienia roszczenia regresowego pracodawcy liczy się od chwili naprawienia szkody, a nie od chwili jej wyrządzenia przez pracownika”. Wyrok z dnia 16 lipca 2003 r., V CK 24/02 „Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, podlega trzyletniemu przedawnieniu przewidzianemu w art. 118 k.c., jeżeli powstaje ono w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą”. Wyrok z dnia 19 listopada 2009 r., IV CSK 257/09 „Roszczenie kontrahenta banku o naprawienie szkody wyrządzonej przez bank deliktem własnym (art. 415 k.c.) przedawnia się w terminie określonym w art. 442 § 1 k.c. (obecnie art. 4421 § 1 k.c.) także wtedy, gdy pracownik tego banku wyrządził kontrahentowi szkodę w wyniku popełnienia przestępstwa. Zróżnicowanie terminów przedawnienia określonych w art. 118 k.c. nie zależy ani od charakteru podmiotu, któremu roszczenie przysługuje, ani od charakteru rozstrzyganej sprawy (cywilna „zwykła” czy gospodarcza), a wyłącznie od rodzaju roszczenia kwalifikowanego z punktu widzenia jego związku z określonym rodzajem działalności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1998 r., III CKN 9/98, nie publ. oraz uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 106). Jeśli zatem określony podmiot (z reguły przedsiębiorca) występuje z roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, to roszczenie to podlega trzyletniemu przedawnieniu, niezależnie od tego, czy kierowane jest ono w stosunku do innego przedsiębiorcy czy też osoby nie będącej przedsiębiorcą, w szczególności np. do konsumenta. Nie jest także uzasadnione twierdzenie, jakoby przedawnieniu trzyletniemu przewidzianemu w art. 118 k.c. podlegały roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nie sposób wykluczyć, że także roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, może podlegać trzyletniemu przedawnieniu, jeśli roszczenie to pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 120 § 1 k.c. termin spełnienia świadczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia – jako nie oznaczony i nie wynikający z jego właściwości – biegnie niezwłocznie po wezwaniu. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 marca 1991 r., III CZP 2/91 (OSNC 1991, nr 7, poz. 93), a w wyroku z dnia 22 marca 2001 r., V CKN 769/00 (OSNC 2001, nr 11, poz. 166) stwierdził, że roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili. Świadczenie to powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu, co nie oznacza „natychmiast”, lecz w realnym w konkretnych okolicznościach terminie. Tak rozumiane pojęcie „niezwłocznie po wezwaniu” wskazuje także, kiedy można mówić o opóźnieniu po stronie dłużnika i uprawnieniu do żądania odsetek. Co ważne w sytuacji minimalnego przekroczenia okresu przedawnienia (np. parę dni powoływanie się na zarzut przedawnienia pozostaje w kolizji z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

  #290364
  Kancelaria Prawna
  szkoda wrote:
  Kancelaria Prawna AnLex wrote:
  Czy ma Pan uprawnienia do prowadzenia motocykla?

  Owa okoliczność nie ma wpływu na wypłatę odszkodowań czy też odpowiedzialność karnoprawną za wykroczenie z art. ).

  Brak uprawnień do prowadzenia pojazdu ma wpływ na wypłatę świadczenia z polisy NNW pojazdu którym poszkodowany się poruszał (wynika to z owu wszystkich znanych nam towarzystw) i w ubezpieczeniach szkolnych jest przesłanką wyłączającą odpowiedzialność, zatem w opisanych okolicznościach było to jedno z kluczowych pytań.

  Poza tym brak uprawnień byłby przesłanką regresu z jakim mógłby wystąpić ubezpieczyciel motocykla, bo trzeba przypomnieć że to pytający był sprawcą szkody.

  #290365
  szkoda
  Kancelaria Prawna AnLex wrote:
  Brak uprawnień do prowadzenia pojazdu ma wpływ na wypłatę świadczenia z polisy NNW pojazdu którym poszkodowany się poruszał (wynika to z owu wszystkich znanych nam towarzystw) i w ubezpieczeniach szkolnych jest przesłanką wyłączającą odpowiedzialność, zatem w opisanych okolicznościach było to jedno z kluczowych pytań.

  Poza tym brak uprawnień byłby przesłanką regresu z jakim mógłby wystąpić ubezpieczyciel motocykla, bo trzeba przypomnieć że to pytający był sprawcą szkody.

  1) To zależy od zapisów w OWU- faktycznie bardzo często są takie klauzule;

  2) Co do regresu ową okoliczność podniosłem.

  #290366
  reflexxx1

  Dziękuję za odpowiedzi.

  #290367
  szkoda
  reflexxx1 wrote:
  Dziękuję za odpowiedzi.

  Proszę bardzo- w razie dalszych jakikolwiek wątpliwości proszę śmiało pytać.

  #290368
  Kancelaria Prawna
  reflexxx1 wrote:
  Dziękuję za odpowiedzi.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt – stopka poniżej.

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.