fbpx

Wypadek motocyklowy ze skutkiem śmierletnym – wycena pojzdu

 • This topic is empty.
Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Autor
  Wpisy
 • #206721
  wypadek123

  Witam, mam motocykl na którym poniósł śmierć mój brat. Sprawca wypadku ubezpieczony był w Uniqa. Przychodzi czas wyceny pojadu. Motocykl nie nadaje się do niczego proszę o poradę jak rozmawiać z wyceniającym rzeczoznawcą?

  #287565
  wypadek123

  Dodam ze bedzie szkoda całkowica motocykl wart ok 15 000 przed wypadkiem czy oddadzą tą kasę i zabiorą motocykl?

  #287566
  szkoda
  wypadek123 wrote:
  Dodam ze bedzie szkoda całkowica motocykl wart ok 15 000 przed wypadkiem czy oddadzą tą kasę i zabiorą motocykl?

  T.U. wypłaca różnicę tj. różnicę z wartości handlowej pojazdu sprzed wypadku i po wypadku (wraku). Chodzi o te aby rzeczoznawca T.U. wpierw przyjął odpowiednią cenę motocykla sprzed wypadku tj. przyjął odpowiedni rocznik, model etc., a następnie zakres uszkodzeń i wykonał rzetelny kosztorys. Zgodnie z tezą S.N. z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00 „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku”. Przejęcie wraku pojazdu mechanicznego przez T.U. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) czynnościami ubezpieczeniowymi są również przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Jeśli pojazd mechaniczny jest stary, a rozmiar uszkodzeń bardzo duży to można zakładać z prawdopodobieństwem bliskim jedności, że jest to szkoda całkowita. Wobec tego wydawanie pieniędzy na rzeczoznawcę aby kwestionować kosztorys jest błędną strategią działania. Choćby wówczas udowodnić zaniżone ceny m.in. części zamiennych w kosztorysie to tym bardziej wyjdzie szkoda całkowita. Wobec tego w takim przypadku należy kwestionować wycenę pojazdu nieuszkodzonego na dzień powstania szkody oraz wycenę wraku posiłkując się ostatecznie prywatną opinią rzeczoznawcy. Można też zawnioskować do T.U. o pomoc w sprzedaży wraku na giełdzie on- line (portalach aukcyjnych) o ile pojazd mechaniczny nie jest zbyt stary, a cena wraku nie jest zbyt niska. W innym wypadku wchodzi w grę jedynie złomowanie wraku pojazdu mechanicznego. W przypadku złomowania należy przedstawić T.U. dokument ze złomowania wraku oraz dokument wyrejestrowania pojazdu i wnosić o dopłatę kwoty do kwoty wartości ceny wraku wyliczonej przez T.U.. Innymi słowy wnosić o dopłatę kwoty wynikłej z różnicy pomiędzy ceną wraku wyliczoną przez T.U., a uzyskaną kwotą ze złomowania wraku. Natomiast szkoda częściowa ma miejsce wówczas gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu nieuszkodzonego na dzień powstania szkody. Należy tutaj uważać na T.U. który czasami przyjmuje szkodę całkowitą jeśli koszty naprawy przekracza 70% wycena pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień zaistnienia szkody. Jest to niedopuszczalna praktyka T.U. co wynika z wypracowanej od lat doktryny, piśmiennictwa i judykatury S.N.. Jedynie w przypadku polisy dobrowolnej AC, gdzie OWU reguluję kwestię szkody całkowitej można przyjmować, że szkoda całkowita występuje wówczas gdy koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu przekracza 70% wyceny. Jedynie w przypadku polisy AC to umowa i jego OWU reguluję kwestię szkody całkowitej. Jeśli T.U. przyjmuje traki próg szkody całkowitej w przypadku likwidacji szkody z polisy OC to znaczy, że T.U. wprowadza w błąd. Zgodnie z art. 363 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Wysokość odszkodowania jest zależna od rozmiaru uszkodzeń pojazdu, ich części, stanu pojazdu sprzed wypadku tj. m.in. rok produkcji, marka, model. Wobec tego jedynie gdy mamy do czynienia ze szkodą częściową lub szkoda całkowita jest wysoce wątpliwa warto nawet prywatnie zlecić wykonane kosztorysu przez rzeczoznawcę. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00 „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku”. Postanowienie S.N. z dnia 12 stycznia 2006r. składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej sygn. akt III CZP 76/05 „Utrwalony należy uznać pogląd, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nie przewyższający jego wartości sprzed wypadku nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1. Ponadto sąd uzasadniając swoje stanowisko jednoznacznie wskazał, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku stwierdzając nadto, że stan majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza rozmiar należnego odszkodowania. Poglądy te są aprobowane w doktrynie prawa ubezpieczeniowego. Tym samym w pełni poparł uprzednio prezentowane przez Rzecznika Ubezpieczonych stanowisko, jednocześnie prezentując w swoich przemyśleniach powstały na omawianym tle bogaty dorobek jednolitej i ugruntowanej judykatury (m.in. w orzeczeniach z dnia 1 września 1970r., II CR 371/70 – OSNCP 1971, z. 5, poz. 93, z dnia 3 lutego 1971r., II CRN 450/70 – OSNCP 1971, z. 205, z dnia 20 kwietnia 1971r., II CR 475/70 – OSPiKA 1971, z. 12, poz. 231, z dnia 20 lutego 1981r., I CR 17/81 – OSNCP 1981R., z. 10, poz. 199, z dnia 13 grudnia 1988r., I CR 280/88 -nie publ., z dnia 29 stycznia 2002r., V CKN 682/00 – nie publ., z dnia 20 lutego 2002r., V CKN 903/00 – Mon. Pr. 2002, z. 19, poz. 897 oraz z dnia 11 czerwca 2003r., V CKN 308/01 – nie publ.)”. Wyrok S.A. w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (I ACr 30/92) „Szkoda częściowa ma miejsce wówczas gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekraczałby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody”. Zgodnie tezą uchwały S.N. składu siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06 „Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”. Zgodnie zaś z tezą uchwały S.N. z dn. 17 listopada 2011 r. sygn. akt III CZP 05/11 „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.

  #287567
  wypadek123

  znalazłem coś takiego na forum

  Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00 „Jeżeli koszt naprawy samochodu (motocykla) jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku”.

  Natomist na stronie ubezpieczyciela sprawcy znalazlem INFO o tym że szkoda całkowita gdy wartość szkody przekracza 70% wyceny, a zgodnie z wyrokim sądu jak pisze wyżej 100% wyceny( bo koszt przed wypadkiem). Wieć przecież na logikę idąc tokiem myślenia sądu gdy szkoda przekracza 100% wartości to pozostałość ma tylko wartość złomu, mam rację?

  #287568
  szkoda
  wypadek123 wrote:
  znalazłem coś takiego na forum

  Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00 „Jeżeli koszt naprawy samochodu (motocykla) jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku”.

  Natomist na stronie ubezpieczyciela sprawcy znalazlem INFO o tym że szkoda całkowita gdy wartość szkody przekracza 70% wyceny, a zgodnie z wyrokim sądu jak pisze wyżej 100% wyceny( bo koszt przed wypadkiem). Wieć przecież na logikę idąc tokiem myślenia sądu gdy szkoda przekracza 100% wartości to pozostałość ma tylko wartość złomu, mam rację?

  Tak- słusznie- wyrok S.N. jest do zaakceptowania.

  #287569
  szkoda
  wypadek123 wrote:
  Witam, mam motocykl na którym poniósł śmierć mój brat. Sprawca wypadku ubezpieczony był w Uniqa. Przychodzi czas wyceny pojadu. Motocykl nie nadaje się do niczego proszę o poradę jak rozmawiać z wyceniającym rzeczoznawcą?

  Kto był sprawcą wypadu? Czy to był wypadek dwóch pojazdów, czy jednego? Czy była likwidowana szkoda osobowa?

  #287570
  wypadek123

  nie było jeszcze likwidowanej szkody osobowej, sprawa jest czytelna ewidentna wina drugiego użytkownika ruchu

  #287571
  szkoda
  wypadek123 wrote:
  nie było jeszcze likwidowanej szkody osobowej, sprawa jest czytelna ewidentna wina drugiego użytkownika ruchu

  To co Pan znalazł na stronie T.U., że szkoda całkowita gdy koszt naprawy przekracza 70% wyceny mogło dotyczyć polisy AC, a nie OC. A jeśli dotyczyło OC to znaczy, że T.U. wprowadza w błąd i przejmuje to błędnie z polisy AC. Właśnie w przypadku polisy AC to umowa i jego OWU reguluję kwestię szkody całkowitej. W przypadku polisy OC szkodę trzeba interpretować zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00 „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku” oraz w innych judykatach (m.in. w orzeczeniach z dnia 1 września 1970r., II CR 371/70 – OSNCP 1971, z. 5, poz. 93, z dnia 3 lutego 1971r., II CRN 450/70 – OSNCP 1971, z. 205, z dnia 20 kwietnia 1971r., II CR 475/70 – OSPiKA 1971, z. 12, poz. 231, z dnia 20 lutego 1981r., I CR 17/81 – OSNCP 1981R., z. 10, poz. 199, z dnia 13 grudnia 1988r., I CR 280/88 -nie publ., z dnia 29 stycznia 2002r., V CKN 682/00 – nie publ., z dnia 20 lutego 2002r., V CKN 903/00 – Mon. Pr. 2002, z. 19, poz. 897 oraz z dnia 11 czerwca 2003r., V CKN 308/01 – nie publ.). Jeżeli nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu kto je poniósł (pochówku, stypy, nagrobku). Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Koniecznym jest więc m.in. wnikliwe ustalić i udowodnić relacje osoby uprawnionej ze zmarłym, stopień pokrewieństwa, wpływ na życie osobiste i społeczne. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Czym innym jest więc odszkodowanie za szkody majątkowe, a czymś innym jest zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, które rekompensuje krzywdy moralne tj. ból fizyczny i cierpienia psychiczne. Obecnie T.U. nie zawsze sobie radzi z obliczaniem zadośćuczynienie, gdyż jest to nowa instytucja. Trzeba tutaj wykazać m.in. stopień pokrewieństwa, relacje ze zmarłym, stopień i rodzaj krzywd. Warto też rozważyć powierzenie sprawy likwidadcji szkód osobowych profesionalnemu podmiotowi. Zwykle osobom najbliższym jako emocjalnanie związanym z tragedią trudno likwidować taką szkodę.

  #287572
  szkoda

  Zgodnie z art. 363 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Zgodnie z tezą wyroku S.A. w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (I ACr 30/92) „Szkoda częściowa ma miejsce wówczas gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekraczałby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody”.

  #287573
  Kancelaria Prawna
  wypadek123 wrote:
  Dodam ze bedzie szkoda całkowica motocykl wart ok 15 000 przed wypadkiem czy oddadzą tą kasę i zabiorą motocykl?

  Jeśli szkoda została zakwalifikowana jako szkoda całkowita, a wartość motocykla przed wypadkiem została wyceniona na 15 tyś zł. To finalnie powinien Pan tyle otrzymać: część jako wypłata różnicy pomiędzy wartością moto, a wartością wraku, a resztę po sprzedaży wraku. Duża liczba Ubezpieczycieli pomaga zagospodarować wrak i można się do nich z taką prośbą zwrócić, ale obowiązku nie mają.

  Gdyby musiał Pan samodzielnie zagospodarować wrak (sprzedać) proszę ogłosić go na portalach aukcyjnych z ceną wraku wg wyceny Ubezpieczyciela (czynność dla późniejszych celów dowodowych) i sprzedać wrak najwyższemu oferentowi. Jeśli będzie różnica pomiędzy wartością wraku ustaloną przez TU, a ceną sprzedaży należy zwrócić się z wnioskiem do TU o dopłatę różnicy.

  W związku z faktem, że w wypadku zginęła osoba bliska, może Pan wraz z rodzicami, rodzeństwem, wystąpić o wypłatę świadczeń odszkodowawczych, które mogą dotyczyć:
  – zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej
  – stosowanego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
  – refundacji kosztów pochówku i wybudowania nagrobka
  – rent odszkodowawczych – o ile zaistnieją przesłanki

  Jeśli w motocyklu było ubezpieczenie NNW to również z tego ubezpieczenia można zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.

  #287574
  Saint

  Zajmij się sprwą śmierci brata. Te 70% dotyczy umów AC, przy OC masz 100%

  #287575
  szkoda
  Saint wrote:
  Zajmij się sprwą śmierci brata. Te 70% dotyczy umów AC, przy OC masz 100%

  Popieram w całości. Nie ma żadnych wątpliwości, że T.U. wprowadza w błąd co do progu 70% szkody całkowitej przy likwidacji szkody rzeczowej z polisy OC.

  #287576
  wypadek123

  Witam serdecznie piszę info do ubezpieczyciela. Może jakieś zmiany ?

  Niniejsze Pismo Dotyczy Szkody Majątkowej
  Nr: XXX
  Wnoszę o całkowitą wypłatę świadczenia 100% z tytułu szkody majątkowej
  z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku drogowego jaki miał miejsce w xxx, w wyniku którego śmierć poniósł mój syn xxx. Zgodnie
  z informacjami przekazanymi podczas oględzin przez rzeczoznawcę Pana XX z w związku
  z wypadkiem orzeczona zostanie „szkoda całkowita” na motocyklu xxx nr VIN: xxx
  Jako osoba poszkodowana proszę o zlikwidowanie szkody w następujący sposób:
  • wypłatę (po zaakceptowaniu przeze mnie wyceny) 100% wartości motocykla przed wypadkiem,
  • zabranie wraku motocykla, gdyż dla mnie i całej rodziny stanowi on tylko dodatkowy ciężar bezpośrednio związany z śmiercią syna,
  • wypłatę świadczenia z tytułu poniesionych innych szkód majątkowych, zniszczonych: kasku, kurtki motocyklowej, spodni motocyklowych, rękawic motocyklowych, pasa nerkowego, obuwia motocyklowego.
  Proszę o jak najszybsze przeprowadzenie procedury ponieważ przechowywanie motocykla w miejscu zamieszkania wpływa bardzo negatywnie na zdrowie rodziny. Liczę na uczciwe przywrócenie stanu motocykla do stanu z przed wypadku w postaci wypłaty świadczenia pieniężnego.

  #287577
  szkoda
  wypadek123 wrote:
  Wnoszę o całkowitą wypłatę świadczenia 100% z tytułu szkody majątkowej

  z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku drogowego jaki miał miejsce w xxx, w wyniku którego śmierć poniósł mój syn xxx.

  To zdanie nie jest logiczne, gdyż nie wiadomo o jakie 100% chodzi (wartości handlowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień powstania szkody). Warto napisać o szkodzie całkowitej. Oczwiście dalej w tekście Pan o tym pisze i w sposób dorozumiany wiadomo o co chodzi.

  wypadek123 wrote:
  Liczę na uczciwe przywrócenie stanu motocykla do stanu z przed wypadku w postaci wypłaty świadczenia pieniężnego.

  To zdanie nie jest poprawne, gdyż albo przywrócenie stanu poprzedniego albo świadczenia w pieniądzu. Zresztą z opisu wynika, że przywrócenie stanu motocykla sprzed wpadku jest niemożliwe (lub też nadmiene koszty). Zgodnie z art. 363 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

  #287578
  wypadek123

  Liczę na uczciwe zrekompensowanie finansowe tej szkody majątkowej.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.