fbpx

wypadek podczas aerobiku

 • This topic is empty.
Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #207189
  regnis

  Wypadek skręcenie stawu skokowego, miejsce: klub sportowy .
  Wypadek zdarzył się podczas zajęć „stepu”. Sala do aerobiku ( w tym podłoga), sprzęt był dobrze przygotowany, również miałam odpowiedni strój i dobrze dopasowane buty.
  Podczas ćwiczeń przy zeskoku ze stepu nagle osunęła mi się stopa, która zaraz potem zaczęła boleć i uniemożliwiła natychmiastowe wstanie. Stopa została spryskana zimnym sprayem, następnie usiadłam z boku sali i obserwowałam nogę. Po zajęciach, okazało się, że noga spuchła, więc jeszcze raz spryskano ją ochładzającym sprayem i instruktorka zawinęła stopę w elastyczny bandaż. Na zajęciach obecne były jeszcze 3 klientki, w tym pielęgniarka, która zasugerowała wizytę na Sorze ( Szpitalny Oddział Ratunkowy),co też niezwłocznie uczyniłam.
  Jakie formalności muszę spełnić,żeby móc starać się o odszkodowanie? Czy i w jakim czasie ktoś z klubu sportowego musi zrobić jakiś protokół?
  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, odprowadzam też składkę na PZU.
  1. Z czyjego ubezpieczenia starać się o odszkodowanie: z mojego czy siłowni ( jakie to dokładnie musi być ubezpieczenie NW?)
  2. Czy mogę starać się o zadośćuczynienie ( np. za leki, za zmniejszone wynagrodzenie – zasiłek chorobowy 80%, sprzęt do rehabilitacji)?
  3. Czy przysługuje jakieś odszkodowanie z ZUS skoro to był wypadek poza pracą?
  Dziękuję;-)

  #290664
  Parus Lex

  Witam,
  współczuję upadku, jednak z tego co Pani pisze po stronie fitnessu wszystko było w porządku, także nie będzie Pani mogla ubiegać się o zadośćuczynienie od nich. Szkodę można likwidować ze wszystkich posiadanych ubezpieczeń NNW. Proszę się zapoznać szczegółowo z OWU ponieważ niektóre ubezpieczenia mają w zakresie zwrot z leczenie lub za sprzęt rehabilitacyjny. Odszkodowanie z ZUS nie przysługuje, ponieważ był to wypadek poza pracą.

  #290665
  szkoda
  regnis wrote:
  Jakie formalności muszę spełnić,żeby móc starać się o odszkodowanie? Czy i w jakim czasie ktoś z klubu sportowego musi zrobić jakiś protokół?
  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, odprowadzam też składkę na PZU.
  1. Z czyjego ubezpieczenia starać się o odszkodowanie: z mojego czy siłowni ( jakie to dokładnie musi być ubezpieczenie NW?)
  2. Czy mogę starać się o zadośćuczynienie ( np. za leki, za zmniejszone wynagrodzenie – zasiłek chorobowy 80%, sprzęt do rehabilitacji)?
  3. Czy przysługuje jakieś odszkodowanie z ZUS skoro to był wypadek poza pracą?
  Dziękuję;-)

  1) Na pewno można likwidować szkodę z ubezpieczenia dobrowolnego NNW grupowego (np. zawartego w pracy) jak i indywidualnego ( o ile takie były zawarte);

  2) Hipotetycznie z polisy OC klubu ale trzeba wówczas wykazać zawinienie klubu do czego może brakować przesłanek;

  3) Brak podstaw prawnych do likwidacji szkody z ubezpieczenia wypadkowego z ZUS. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca się jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nawet wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. W przypadku wypadku przy pracy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 przedmiotowej ustawy miesięczny zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2: 1) przypada w okresie ciąży; 2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. W myśl art. 11 ust. 4 i 5 zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS.

  #290666
  regnis

  Dziękuję za odpowiedź;-) W żadnym wypadku nie winię klubu, po prostu zdarzyło się;-( A mogą mi Państwo odpowiedzieć czu klub musi sporządzić jakiś protokół z tego wypadku czy wystarczy jak ja podam ich dane w moim formularzu. Chodzi o to, ze może upłynąć trochę czasu, zanim zakończe leczenie, a pamieć bywa ulotna. I czy to jest trwały uszczerbek na zdrowiu? pewnie zalezy od lekarza, co napisze.

  #290667
  Parus Lex

  Nie jest konieczne spisywanie protokołu. Ważne jest, żeby opisała Pani moment złego zeskoku. Proszę przeczytać w OWU co PZU uważa za wypadek i po prostu opisać to zgodnie z ich regułką.
  Trwały uszczerbek ustala lekarz.

  #290668
  regnis

  Dziękuję;-)

  #290669
  szkoda
  regnis wrote:
  Dziękuję za odpowiedź;-) W żadnym wypadku nie winię klubu, po prostu zdarzyło się;-( A mogą mi Państwo odpowiedzieć czu klub musi sporządzić jakiś protokół z tego wypadku czy wystarczy jak ja podam ich dane w moim formularzu. Chodzi o to, ze może upłynąć trochę czasu, zanim zakończe leczenie, a pamieć bywa ulotna. I czy to jest trwały uszczerbek na zdrowiu? pewnie zalezy od lekarza, co napisze.

  1) Klub sportowy nie tylko nie ma obowiązku sporządzenia protokołu powypadkowego ale nawet nie ma ku temu podstaw prawnych. Co najwyżej może sporządzić prywatne oświadczenie o wypadku;

  2) Z tego co Pani pisze to doznała Pani urazu, że trwały uszczerbek na zdrowiu ocenia lekarz orzecznik po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

  #290670
  Parus Lex
  regnis wrote:
  Dziękuję;-)

  Cała przyjemność po mojej stronie, a w razie dalszych wątpliwości proszę pytać.

  #290671
  szkoda

  Proszę jednak podać dowody np. w postaci świadków, ewentualnie ich oświadczeń o wypadku etc..

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.