fbpx

wypadek uciecie paliczka

 • This topic has 12 odpowiedzi, 7 odpowiedzi, and was last updated 29/06/2020 by Marta Sordon.
Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Autor
  Wpisy
 • #207098
  valdi20

  Chcialbym się dowiedzieć ile bedzie procent odszkodowania za ucięcie paliczka prawej reki drugiego palca. Miałem wypadek na quadzie kiedy chcialem założyć łańcuch na odpalonym.

  #289856
  Mariusz

  Wszystko zależy z jakiej polisy będzie likwidowana szkoda, jak wygląda zapis w OWU oraz jak przedstawia się tabela do owej polisy. Na te wszystkie pytania odpowiedzi możesz udzielić sobie sam, wystarczy tylko poczytać..

  #289857
  szkoda

  Szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Proszę zapoznać się z OWU umowy, tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu, przedmiotu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz sposobu wyliczania odszkodowania. Odszkodowanie wylicza się zwykle jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Jeśli chodzi o jednorazowe odszkodowanie z ZUS to trwały uszczerbek na zdrowiu ocenia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974).

  #289858
  Parus Lex

  Witam,
  proszę napisać w jakich okolicznościach doszło do wypadku (wypadek przy pracy?). Jeżeli chodzi o odszkodowanie z NNW wówczas może się dowiedzieć z tabel uszczerbku na zdrowiu jaki procent przysługuje za doznany uraz.

  #289859
  szkoda

  Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl § 2 art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 3 art. 58 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Na marginesie warto dodać, że zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Zgodnie z § 2 art. 83 k.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

  #289860
  valdi20

  Do wypadku doszło po godzinach pracy. Była to wieś. no i z głupoty nie wyłaczyłem quada. czy ktoś pomogłby mi to obliczyć?

  #289861
  szkoda
  valdi20 wrote:
  Do wypadku doszło po godzinach pracy. Była to wieś. no i z głupoty nie wyłaczyłem quada. czy ktoś pomogłby mi to obliczyć?

  1) Nie sposób policzyć odszkodowanie na forum skoro nie wiemy na ile opiewa Pana ubezpieczenie (tj. na jaką kwotę) oraz ile otrzyma Pan trwałego, procentowego uszczerbku na zdrowiu. Proszę więc zapoznać się z OWU oraz tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu. Będzie w OWU napisane jak liczyć odszkodowania tj. ile za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje % sumy odszkodowania. Metoda uproszczona to iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i suma ubezpieczenia.

  #289862
  valdi20

  za utrate palca u reki mam 7 % a ubezpieczony jestem na 6000. a o co chodzi z trwałym uszczerbkiem. czli dochodzi coś jeszcze ?

  #289863
  valdi20

  zamykam temat Dziekuje bardzo

  #289864
  Kancelaria Prawna
  valdi20 wrote:
  za utrate palca u reki mam 7 % a ubezpieczony jestem na 6000. a o co chodzi z trwałym uszczerbkiem. czli dochodzi coś jeszcze ?

  Przy ubezpieczeniach NNW Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w kwocie, która stanowi iloczyn % trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. W Pana przypadku za 1 % uszczerbku otrzyma Pan 60,00 zł.

  #289865
  szkoda
  valdi20 wrote:
  za utrate palca u reki mam 7 % a ubezpieczony jestem na 6000. a o co chodzi z trwałym uszczerbkiem. czli dochodzi coś jeszcze ?

  Owe 7 % to właśnie trwały uszczerbek na zdrowiu. Proszę przeczytać w OWU ile przysługuje % odszkodowania za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  #383327
  Zygi45
  Uczestnik

  Pomagałem sąsiadowi doczepić przyczepę u niego na gospodarce i zaczep spadł mi na palec. Zmiażdzenie było takie duże, że musieli mi amputować paliczek paznokciowy w lewej ręcę. Po zabiegu mam sporą bliznę i mimo że to lewa ręka to palec wskazujący już nie jest taki sprawcy. Nie mogę do konca chwytać i mam przez to problemy w pracy. Chciałem zapytać ile mógłbym za to dostać odszkodowania bo nie wiem czy robić sąsiadowi problemy z tego powodu bochce się dogadać.

  #383329
  Marta Sordon
  Moderator

  Szanowny Panie,
  jeśli do wypadku doszło w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym, możliwe jest dochodzenie odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego Pana sąsiada. Nie musi Pan być zatrudniony na gospodarstwie, wystarczy iż świadczył Pan pomoc i działania związane były z pracą rolną, nie zaś gospodarstwem domowym. Odszkodowanie z oc rolnego obejmuje nie tylko zadośćuczynienie za ból i cierpienie, ale także zwrot kosztów leczenia (np. opatrunków czy środków przeciwbólowych), utraconych dochodów czy też kosztów opieki i pomocy osób trzecich. W takich wypadkach, gdy doszło do amputacji a na palcu pozostała blizna, zaś zakres ruchomości jest ograniczony – uzyskane odszkodowanie może być spore. Pokryje również wszelkie szkody i konsekwencje wypadku. Więcej informacji znajdzie Pan w publikacji: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/odszkodowanie-z-oc-rolnika/
  Utrata w obrębie paliczka paznokciowego to uszczerbek od 5-7% uszczerbku, jeśli ograniczenie chwytania i dysfunkcja jest znaczna uszczerbek może być znacznie wyższy. Dlatego warto zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela, aby uzyskać stosowne odszkodowanie za doznany uszczerbek i wszelkie życiowe utrudnienia z tym związane.
  Pozdrawiam
  Marta Sordon

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.