fbpx

wypadek w pracy na umowę zlecenie

 • This topic is empty.
Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Autor
  Wpisy
 • #206172
  gosia89

  W czerwcu miałam wypadek w pracy,gdzie bylam zatrudniona na umowe zlecenie zgłosiłam to mojej pracodawczyni i na tym sie skończyło,ponieważ jestem zatrudniona w innej pracy na etat poszłam na L-4 gdzie leczę sie już czwarty miesiąc,gdzie mam dochodzić roszczeń i jakiegoś odszkodowania.Z tego co wiem moja pracodawczyni nie zgłosiła tego wypadku.

  #284580
  konrad157
  gosia89 wrote:
  W czerwcu miałam wypadek w pracy,gdzie bylam zatrudniona na umowe zlecenie zgłosiłam to mojej pracodawczyni i na tym sie skończyło,ponieważ jestem zatrudniona w innej pracy na etat poszłam na L-4 gdzie leczę sie już czwarty miesiąc,gdzie mam dochodzić roszczeń i jakiegoś odszkodowania.Z tego co wiem moja pracodawczyni nie zgłosiła tego wypadku.

  W Pani przypadku sprawa jest prosta : proszę pamiętać, że kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 283 KP § 1). Dodatkowo § 2 pkt. 6 mówi, iż tej samej karze podlega, kto: wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób. Powinna Pani stanowczo poinformować pracodawcę o wypadku przy pracy, jednocześnie informując go, iż jeżeli nie podejmie stosownych działań to zgłoszony zostanie ten fakt do PIP. Proszę to zrobić w formie pisemnej (list za potwierdzeniem odbioru), dodam od siebie, że powinna Pani w owym liście wyraźnie zaznaczyć, iż zgłaszany wypadek był wcześniej.
  Poszkodowana piszę, że przebywa już od 4 miesięcy na tzw. L-4, musi Pani wiedzieć, że w momencie gdy zostanie przeprowadzone postępowanie powypadkowe i sporządzony protokół powypadkowy będzie możliwe ubieganie się o świadczenie chorobowe ale z Fundusz Wypadkowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru (obecnie ma Pani 80%). Natomiast, w przypadku gdy, niezdolność do pracy przekroczy 182 dni, będzie Pani uprawniona do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne (nie dłużej niż na 12 miesięcy). Do otrzymania powyższych świadczeń, nie zbędny jest protokół powypadkowy (w którym ustalono, że wypadek był wypadkiem przy pracy itd..). Zaznaczam, że trzeba się spieszyć, gdyż o świadczenie rehabilitacyjne należy się starać na 6 tygodni przed zakończeniem świadczenia chorobowego. Może, przypomnę, iż aby otrzymać świadczenie chorobowe to należy spełnić : – Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, w pierwszym okresie do 182 dni przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Proszę pamiętać, że dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a (w Pani przypadku). Dodatkowo do wypłaty zasiłku chorobowego, potrzebna będzie karta wypadku. Jeżeli okazało by się, że okres 182 dni, nie był okresem wystarczającym, aby powrócić do pracy, wówczas może się Pan ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne. Wówczas należy pamiętać, że aby otrzymać owo świadczenie należy spełnić następujące warunki: należy złożyć następujące dokumenty w ZUS – wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do powyższego wniosku należy dołączyć – zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10), protokół powypadkowy oraz należy pamiętać, że jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a. Bardzo ważne jest również to, żeby wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z kompletną dokumentacją został złożony w terenowej jednostce ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego(182 dni).

  #284581
  szkoda
  gosia89 wrote:
  W czerwcu miałam wypadek w pracy,gdzie bylam zatrudniona na umowe zlecenie zgłosiłam to mojej pracodawczyni i na tym sie skończyło,ponieważ jestem zatrudniona w innej pracy na etat poszłam na L-4 gdzie leczę sie już czwarty miesiąc,gdzie mam dochodzić roszczeń i jakiegoś odszkodowania.Z tego co wiem moja pracodawczyni nie zgłosiła tego wypadku.

  1) Jeśli z umowy zlecenie była odprowadza składka wypadkowa to można domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu. Od 1 stycznia 2010 r. przestał obowiązywać art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w brzmieniu „Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy”. Wobec tego od dn. 1 stycznia 2010 r. wszyscy zleceniobiorcy objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od tego czy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy czy poza nią. Natomiast to czy będzie Pani mogła domgać się odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy zależy od tego co będzie ustalone w protokole powypadkowym. Można domagać się do pracodawcy (w Pani przypadku zleceniodawcy) świadczeń na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka. Taka sprawa to już dla profesionalnego podmiotu (nie warto nawet próbować samemu). Zlecenodawca musi sporządzić kartę wypadku. Wypadek zgłasza się niezwłocznie, najlepiej na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niż 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z § 11 przedmiotowego rozporządzania zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przez podpisaniem go przez pracodawcę i pouczyć go o prawie wniesienia uwag i zastrzeżeń oraz wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Co ważne aby wnieść do protokołu powypadkowego skuteczne zastrzeżenia i uwagi poszkodowany pracownik (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członek rodziny) powinien bardzo dokładnie przeanalizować akta sprawy oraz ewentualnie sporządzić z nich notatki, odpisy i kopii oraz prześledzić pod kątem niedopełnienia lub zaniedbania przez pracodawcę przepisów prawa pracy określonych w art. 207- 237 k.p. zawartych w dziale dziesiątym k.p. po tytułem „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz we wszelkich rozporządzeniach wydanych na podstawie k.p.. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 11 czerwca 2003 r. I PK 273/02 „Naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) stanowi czyn niedozwolony (art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.)”. Zgodnie z § 12 ust. 2 przedmiotowego rozporządzania do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności opinię lekarza oraz innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego oraz zastrzeżenia złożone przez poszkodowanego (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członków rodziny), które stanowią integralną część protokołu powypadkowego. W myśl § 13 pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli do protokołu powypadkowego poszkodowany pracownik lub członek jego rodziny- w przypadku wypadku śmiertelnego- wniósł zastrzeżenia lub jeśli protokół powypadkowy nie spełnia warunków określony w rozporządzaniu to pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśniania i uzupełniania go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy wówczas dokonuje wyjaśnień i uzupełnień i w terminie nie dłuższym niż 5 dni sporządza nowy protokół powypadkowy do którego dołącza protokół powypadkowy nie zatwierdzony przez pracodawcę. Jeśli pracownik otrzymuje do razu protokół powypadkowy zatwierdzony przez pracodawcę i nie został wcześniej zapoznany z jego treścią to nie pozbawia go to prawa wniesienia ewentualnych uwagi zastrzeżeń tj. w ustęp 13 protokołu powypadkowego wpisuje faktyczną datę zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołącza oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Jeśli komisja powypadkowa nie uwzględni uwag i zastrzeżeń pracownik może wystąpić na podstawie art. 189 k.p.c. z powództwem do sądu o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 16 marca 1999 r. II UKN 510/98 „Roszczenie o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 189 KPC) nie przedawnia się na podstawieart. 291 § 1 KP”. Podobne procedury obowiązują w przypadku sporządzania karty wypadku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992) stosowanego do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Proszę podać co dokładnie ustalno w poszczególnych punktach protokołu powypadkowego.

  Ustęp 4 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „ustalono następujące okoliczności wypadku:”.
  (…)

  Ustęp 5 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególnione wpisy w tiret pierwszym, drugim, trzecim, czwartym.

  „Ustalono następujące przyczyny wypadku:”
  – (…)

  – „Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody):”
  (…)

  – „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody):”
  (…)

  – „Stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)”
  (…)

  Ustęp 6 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu)”.
  (…)

  Ustęp 7 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „Stwierdza się, że wypadek: (jest), (nie jest)
  – wypadkiem przy pracy
  – traktowani na równi z wypadkiem przy pracy
  co uzasadnia się następująco:”
  (…)

  Ustęp 8 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „rodzaj wypadku: indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy”.

  Czasowa niezdolność do pracy zarezerwowana jest dla wypadków indywidualnych. Natomiast zaznacza się wyłącznie „zbiorowy” lub wyłącznie „śmiertelny” lub też wyłącznie „ciężki” przekreślając pozostałe.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.