fbpx

Złamanie kciuka

 • This topic is empty.
Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #207063
  dankowycz

  Witam.
  W lutym zdarzył mi się wypadek na snowboardzie na słowacji. Byłem ubezpieczony na wyjazd na KL i NNW. W Polsce okazało się że potrzebna będzie rekonstrukcja kciuka, która już się odbyła. Jestem studentem dziennym, zgłoszonym do ZUS-u przez rodziców. Koszty Leczenia na Słowacji zostały mi już zwrócone, chcę teraz dostać odszkodowanie z tytułu NNW. Czy mogę starać się o odszkodowanie zarówno od TU i ZUS-u?

  #289581
  Mariusz

  Jeżeli chodzi o NNW to owszem można dochodzić roszczeń po zakończonym leczeniu.. Natomiast jeżeli chodzi o ZUS to jednorazowe odszkodowanie się nie należy. Zgłoszenie do ZUS twojej osoby to objęcie Cię wszystkimi świadczeniami zdrowotnymi w ramach Funduszu Zdrowia. Potocznie mówiąc opieką lekarską..

  #289582
  szkoda
  dankowycz wrote:
  Witam.
  W lutym zdarzył mi się wypadek na snowboardzie na słowacji. Byłem ubezpieczony na wyjazd na KL i NNW. W Polsce okazało się że potrzebna będzie rekonstrukcja kciuka, która już się odbyła. Jestem studentem dziennym, zgłoszonym do ZUS-u przez rodziców. Koszty Leczenia na Słowacji zostały mi już zwrócone, chcę teraz dostać odszkodowanie z tytułu NNW. Czy mogę starać się o odszkodowanie zarówno od TU i ZUS-u?

  1) Można likwidować szkodę z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Brak zaś podstaw prawnych do likwidacji szkody w ramach ZUS. Jednorazowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z ZUS należy się wyłącznie za wypadki przy pracy lub traktowane na równo z wypadkiem przy pracy. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

  #289583
  Parus Lex

  Zgłaszając szkodę należy przedstawić cala dokumentację z procesu leczenia wraz ze szczegółowym z opisem wypadku. Zanim zrobi Pan zgłoszenie proszę przeczytać ogólne warunki w zakresie przedmiotu ubezpieczenia, wyłączeń i wypłaty świadczenia.

  #289584
  Kancelaria Prawna
  dankowycz wrote:
  Witam.
  W lutym zdarzył mi się wypadek na snowboardzie na słowacji. Byłem ubezpieczony na wyjazd na KL i NNW. W Polsce okazało się że potrzebna będzie rekonstrukcja kciuka, która już się odbyła. Jestem studentem dziennym, zgłoszonym do ZUS-u przez rodziców. Koszty Leczenia na Słowacji zostały mi już zwrócone, chcę teraz dostać odszkodowanie z tytułu NNW. Czy mogę starać się o odszkodowanie zarówno od TU i ZUS-u?

  Z ZUS – nic Pan nie otrzyma bo wypadek nie był wypadkiem przy pracy (zrównanym lub wypadkiem w szczególnych okolicznościach)

  Z NNW – powinien Pan otrzymać świadczenie, jego zakres i wysokość zależeć będzie od ogólnych warunków ubezpieczenia.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.

  #289585
  szkoda

  Proszę dokładnie zapoznać się z OWU NNW gdyż zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. W myśl § 3 przedmiotowego przepisu w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. W OWU będzie też informacja co do przedmiotu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, sposobu wyliczania odszkodowania i wypłaty świadczeń. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego k.c. w zakresie ubezpieczeń są nieważne, chyba że przepisy przewidują wyjątki.

  #289586
  brzozka

  ZUS nie wyplaca odszkodowania, ubezpieczenie w ZUSie pokrywa opieke lekarska, ale nie wyplacanie odszkodowan. lepiej zwrocic sie do jakiejs firmy, ktora uzyskuje odszkodowania.

  #289587
  szkoda
  brzozka wrote:
  ZUS nie wyplaca odszkodowania, ubezpieczenie w ZUSie pokrywa opieke lekarska, ale nie wyplacanie odszkodowan. lepiej zwrocic sie do jakiejs firmy, ktora uzyskuje odszkodowania.

  Jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń NNW dobrowolnych to prowadzenie sprawy może być ekonomicznie nieuzasadnione.

  #289588
  brzozka

  no to już każdy musi się sam zastanowić czy się opłaca czy nie :)

  #289589
  szkoda
  brzozka wrote:
  no to już każdy musi się sam zastanowić czy się opłaca czy nie :)

  Samemu zawsze warto likwidować szkodę z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Jednak jeśli chodzi o spółki odszkodowawcze to może być to dla nich ekonomicznie nieuzasadnione.

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.