fbpx

Złamanie nogi przy wysiadaniu z samochodu

 • This topic is empty.
Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #207267
  jaro1977

  Witam
  14 maja wysiadając jako pasażer z ciężarowego samochodu kolegi złamałem nogę, a dokładnie kość skokową w stopie, złamanie okazało się na tyle poważne że noga musiała zostać poddana operacji i wkręceniu śrub stabilizujacych(4 dni w szpitalu). Mam pytanie, czy należy mi się odszkodowanie z OC pojazdu kolegi. Słyszałem że OC pojazdów obejmuję takie przypadki. Kiedy muszę zgłosić szkodę i zacząć ubiegać się o odszkodowanie. Czy teraz, czy po zakończeniu leczenia (nie wiem jak się dalej potoczy moje leczenie). Może ktoś jeszcze wie jakiej sumy odszkodowania mogę się spodziewać.

  #291140
  szkoda
  jaro1977 wrote:
  Witam
  14 maja wysiadając jako pasażer z ciężarowego samochodu kolegi złamałem nogę, a dokładnie kość skokową w stopie, złamanie okazało się na tyle poważne że noga musiała zostać poddana operacji i wkręceniu śrub stabilizujacych(4 dni w szpitalu). Mam pytanie, czy należy mi się odszkodowanie z OC pojazdu kolegi. Słyszałem że OC pojazdów obejmuję takie przypadki. Kiedy muszę zgłosić szkodę i zacząć ubiegać się o odszkodowanie. Czy teraz, czy po zakończeniu leczenia (nie wiem jak się dalej potoczy moje leczenie). Może ktoś jeszcze wie jakiej sumy odszkodowania mogę się spodziewać.

  1) Z polisy OC owego pojazdu można likwidować szkodę przy istnieniu zawinienia posiadacza lub kierującego pojazdem. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, 2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, 3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która: 1) jest złączona z pojazdem silnikowym albo 2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła. Zgodnie z art. 37 ust. 2 przedmiotowej ustawy ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która: 1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo 2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć. Zgodnie zaś z art. 37 ust. 3 przedmiotowej ustawy przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania. Gdy w chwili wypadku ciągnik siodłowy był złączony- przypięty- z naczepą ale ów ciągnik siodłowy i naczepa nie była w ruchu w znaczeniu praw fizyki to nie mamy do czynienia ze stricte pojazdem silnikowym ciągnącym, gdyż ów pojazd silnikowy w postaci ciągnika siodłowego nie był w ruchu i tym samym w konkretnej sytuacji faktycznej nie będzie to pojazd silnikowy ciągnący. Gdyby zwrot „pojazdem silnikowym ciągnącym” traktować jako potencjalny pojazd ciągnący to istniałaby niedopuszczalna luka prawa, gdzie ustawodawca nie przewidywałby odpowiedzialności za szkodę w przypadku gdy przyczepa (naczepa) jest przypięta, złączona z pojazdem silnikowym nie będącym w ruchu. Jednak jak można łatwo zauważyć w art. 37 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy mowa jest o „ruchu” i „pojeździe silnikowym”, a w art. 37 ust. 2 pkt 1 mowa jest o „pojeździe silnikowym ciągnącym”. Zresztą przecież oczywistym jest, że ratio legis ustawodawcy przewiduje odpowiedzialność za szkodę z polisy OC ciągnika siodłowego lub odpowiednio z polisy OC naczepy właśnie wyłącznie gdy mamy do czynienia z zespołem, zestawem pojazdów mechanicznych tj. z ciągnikiem siodłowym i naczepy. Wobec tego oczywistym jest, że z zestawem, zespołem pojazdów mamy do czynienia wyłącznie wtedy gdy naczepa jest połączona- przypięta- do ciągnika siodłowego. Właśnie tylko dla takich sytuacji ustawodawca przewidział stosowanie art. 37 przedmiotowej ustawy. Oczywiście do tego konieczne było dołożenie przez ustawodawcę sytuacji, gdyż naczepa nagle bez ingerencji człowieka odłącza się od ciągnika siodłowego i wywołuje szkodę- będąc jeszcze po odłączeniu od ciągnika siodłowego w ruchu lub już w spoczynku- na mieniu lub na osobie. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

  2 Szkodę można likwidować również z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. zawartych w pracy) jak i indywidualnych (np. NW owgo pojazdu).

  #291141
  Parus Lex

  Witam,
  ciężko określić wysokość zadośćuczynienia, ale przy takich urazach będzie to dość wysoka kwota. Oprócz tego może się Pan domagać zwrotu za lecenie, rehabilitację, utracone zarobki i inne straty. Szkodę można zgłosić z każdym czasie i pierwsze pieniądze powinny być wypłacone w ciągu miesiąca od zgłoszenia, a ostateczna wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania pozna Pan pod koniec leczenia. Szkodę też należy zgłosić z ubezpieczeń dobrowolnych zgodnie z OWU. W razie dalszych wątpliwości proszę o kontakt.

  #291142
  szkoda

  Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl § 2 art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 3 art. 58 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Na marginesie warto dodać, że zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Zgodnie z § 2 art. 83 k.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.