fbpx

Złamanie z przemieszczeniem nasady dalszej kości promieniowej lewej

 • This topic is empty.
Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
 • Autor
  Wpisy
 • #209655
  Daniel84

  Dzie? Dobry

  Mój problem a w?a?ciwie problem mojego siedmioletniego syna polega na tym, ?e ?le zdiagnozowano u niego z?amanie a efektem tego z?amania jest : deformacja nadgarstka z zagi?ciem grzbietowym (20 stopni wed?ug specjalisty chirurga u którego byli?my tydzie? po za?o?eniu gipsu lekkiego oraz ten sam chirurg dokonywa? ?ci?gni?cia gipsu. 15 stopni wed?ug specjalisty ortopedii i traumatologii narz?du ruchu u którego byli?my na wizycie prywatnej kilka godzin po ?ci?gni?ciu gipsu).

  Opis zdarzenia i leczenie

  oko?o 17:40 17-10-2018 syn bawi?c si? na placu zabaw spad? z hu?tawki upadaj?c na r?k?, p?acz i silny ból przy próbie poruszania ni? sprawi?, ?e nie bagatelizuj?c potencjalnego z?amania udali?my si? do najbli?szego szpitala na izb? przyj?? w celu wykluczenia z?amania a jedynie mocnego st?uczenia.
  Lekarz po wykonaniu badania diagnostycznego za?o?y? longet? przedramienno-d?oniow? oraz skierowa? na wykonanie RTG po obejrzeniu zdj?cia stwierdzi? z?amanie nasady dalszej ko?ci promieniowej lewej.

  Opis z karty informacyjnej Izby przyj?? :

  EPIKRYZA (wywiad, post?powanie lecznice, rozpoznanie ko?cowe)
  7-letni pacjent zg?osi? si? z rodzicami na IP z powodu urazu przedramienia lewego, którego dozna? dzisiaj w wyniku upadku. W badaniu fizykalnym przedrami? lewe palpacyjnie tkliwe w 1/3 dalszej, ruchomo?? w stawie promieniowo-?okciowym i promieniowo-nadgarstkowym ograniczona bólowo. Wykonano RTG przedramienia lewego – uwidoczniono z?amanie nasady dalszej ko?ci promieniowej lewej. Za?o?ono longet? przedramienno-d?oniow?.

  Zalecenia lekarskie :

  – utrzymanie unieruchomienia przez 4-5 tygodni
  – kontrola w poradni Chirurgicznej – wystawione skierowanie

  Po tygodniu od za?o?enia gipsu (24-10) udali?my si? do Poradni Chirurgicznej znajduj?cej si? w tym samym szpitalu, w którym by?a za?o?ona longeta (przed wizyt? u chirurga poszli?my do pracowni RTG bo wed?ug informacji jakie uzyskali?my od lekarza na Izbie przyj?? do tygodnia powinien by? opis zdj?cia – z tym opisem i zdj?ciem mamy uda? si? na konsultacj?.
  W pracowni RTG dowiedzieli?my si? ?e opis nie jest jeszcze gotowy a ?eby dosta? zdj?cie musimy napisa? podanie o wydanie kartoteki medycznej, a szpital ma 3 dni na podj?cie decyzji. W zwi?zku z tym, ?e chcemy skorzysta? z przychodni mieszcz?cej si? w szpitalu za pokwitowaniem udost?pniono nam zdj?cie RTG.
  Chirurg na konsultacji stwierdzi?, ?e wszystko jest dobrze r?ka nie jest sina i dziecka niepotrzebnie nie b?dziemy na?wietla?- W zwi?zku z tym, ?e nie jestem lekarzem a tym bardziej chirurgiem a Pan przede mn? ma co najmniej 50 lat do?wiadczenia w zawodzie i to ju? drugi lekarz, który ogl?da zdj?cie i mówi, ?e jest dobrze i widzimy si? 07-11 na ?ci?gniecie longety, nie protestowa?em i uspokoi?em si? wewn?trznie ?e wszystko b?dzie dobrze.

  07-11-2018 udali?my si? na ?ci?gni?cia longety – przed ?ci?gni?ciem wys?ano nas na wykonanie zdj?cia RTG. Chwili kiedy ostatnie kawa?ki banda?y opu?ci?y r?k? syna zrobi?o mi si? s?abo a chirurg popatrzy? na r?k? potem na zdj?cie i powiedzia?, ?e on mia? fatalne z?amanie bo z przemieszczeniem i nie chce podejmowa? si? decyzji ?amania dlatego uwa?a, ?e powinni?my si? uda? na konsultacj? do innego specjalisty poda? nam nazw? przychodni gdzie przyjmuj? dobrzy specjali?ci z Wroc?awia. Po opuszczeniu gabientu udali?my si? do pracowni RTG w celu odebrania opisu zdj?cia i by?o (Z?amanie z przemieszczeniem nasady dalszej ko?ci promieniowej lewej – Opis niby wykonano 24-10. Bezpo?rednio ze szpitala udali?my si? do przychodni poleconej przez chirurga i uda?o nam si? zarezerwowa? wizyt? na wieczór.

  Konsultacja ortopedyczna

  FIZ : nieznaczna deformacja nadgarstka z zagi?ciem grzbietowym, funkcja manipulacyjna palców reki L – w pe?nym zakresie , ruchomo?? czynna w ogranicznym zakresie zgi?cia d?oniowego. Pronacja, supinacja, ulnaryzacja i radializacja – zachowane.
  RTG kontrolne bez gipsu z 07-11-2018 – Z?amanie wygojone w przemieszczeniu k?towym – grzbietowo ok 15 stopni – obecnie bez wskaza? do pilnej interwencji. Ustawienie do akceptacji i dalszej obserwacji.

  proponuj? :

  – rehabilitacj? w zakresie : KRIO/MGT/ ?wiczenia czynne wspomagane – x 10
  – kontrola po zabiegach.

  Ogólnie specjalista ortopedii powiedzia? :

  ?e dzieciom ko?? mo?e si? uformowa? gdy? r?ka dziecka jeszcze ro?nie i nie ma potrzeby ?amania i sprawiania dziecku dodatkowego bólu dlatego proponuje zabiegi.

  W tej chwili dziecko jest po zabiegach i zamierzamy uda? si? na konsultacj? (r?ka przy mocniejszym oparciu na niej (wyj?cie z wody na basenie czy mocniejsze wygi?cie)

  Dokumentacja jak? posiadam :

  – Karta informacyjna Izby Przyj??
  – Zdj?cie RTG z dnia wypadku
  – Wynik badania radiologicznego
  – Konsultacja chirurgiczna (po tygodniu od za?o?enia longety)
  – Zdj?cie RTG z dnia ?ci?gni?cia longety
  – Konsultacja ortopedyczna

  Czy jest szansa na odzyskanie kosztów zwi?zanych z rehabilitacj? oraz wizyt? prywatn? oraz zakwalifikowanie przypadku mojego syna jako b??dn? diagnoz? lekarsk? ? Bardzo prosz? informacj? co mam dalej zrobi?, gdzie si? uda? oraz czy mog? ju? stara? si? o odszkodowanie w zwi?zku z tym ?e syn jest ubezpieczony w szkole (oczywi?cie po konsultacji po rehabilitacji – czy ta ko?cowa konsultacja ortopedyczna jest w ogóle potrzebna ? )

  Ps. Najmocniej przepraszam za wypracowanie, ale nie chcia?em omin?? ?adnego szczegó?u, aby Pa?stwo mogli dog??bnie zweryfikowa? przypadek mojego syna.

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.