fbpx

zwolnienie po wypadku p. pracy a odszkodowania

 • This topic is empty.
Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #207228
  JPawelek

  Witam . Proszę o pomoc w trudnej dla mnie sytuacji , jestem w trakcie leczenia – świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu zwolnienia 182 dni, wiem że zakład pracy może zgodnie z przepisami rozwiązać ze mną stałą umowę o pracę po 3-ch m-cach ( mam 2 m-ce do tego czasu) pobierania ww świadczenia, czy jeżeli niebędę już pracownikiem tej firmy mam szanse na roszczenia co do OC pracodawcy , odszkodowań za winę za wypadek itp czy ewent. innych (jakich) ( protokół wypadkowy stwierdza iż zaniedbania ze strony pracodawcy przyczyniają się do wypadku ) . Wszystkie źródła mówią że po zakończeniu leczenia można występować ale czy na pewno ? Pozdrowienia

  #290907
  Parus Lex
  JPawelek wrote:
  Witam . Proszę o pomoc w trudnej dla mnie sytuacji , jestem w trakcie leczenia – świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu zwolnienia 182 dni, wiem że zakład pracy może zgodnie z przepisami rozwiązać ze mną stałą umowę o pracę po 3-ch m-cach ( mam 2 m-ce do tego czasu) pobierania ww świadczenia, czy jeżeli niebędę już pracownikiem tej firmy mam szanse na roszczenia co do OC pracodawcy , odszkodowań za winę za wypadek itp czy ewent. innych (jakich) ( protokół wypadkowy stwierdza iż zaniedbania ze strony pracodawcy przyczyniają się do wypadku ) . Wszystkie źródła mówią że po zakończeniu leczenia można występować ale czy na pewno ? Pozdrowienia

  Witam,
  będzie Pan mógł ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu OC pracodawcy bez względu na to czy będzie Pan zatrudniony czy nie. Tak samo będzie Pan mógł ubiegać się o odszkodowanie z ZUS oraz z tytułu NNW grupowego lub indywidualnego.

  #290908
  szkoda
  JPawelek wrote:
  Witam . Proszę o pomoc w trudnej dla mnie sytuacji , jestem w trakcie leczenia – świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu zwolnienia 182 dni, wiem że zakład pracy może zgodnie z przepisami rozwiązać ze mną stałą umowę o pracę po 3-ch m-cach ( mam 2 m-ce do tego czasu) pobierania ww świadczenia, czy jeżeli niebędę już pracownikiem tej firmy mam szanse na roszczenia co do OC pracodawcy , odszkodowań za winę za wypadek itp czy ewent. innych (jakich) ( protokół wypadkowy stwierdza iż zaniedbania ze strony pracodawcy przyczyniają się do wypadku ) . Wszystkie źródła mówią że po zakończeniu leczenia można występować ale czy na pewno ? Pozdrowienia

  1) Tak- można likwidować szkodę z ubezpieczenia wypadkowego w ramach stosunku pracy, z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych jak i indywidualnych oraz domagać się uzupełniających świadczeń od pracodawcy na podstawie k.c. na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka o ile zachodzą przesłanki. Tak jak Pan pisze zachodzą przesłanki do likwidacji szkody z polisy OC pracodawcy na zasadzie winy.

  #290909
  Kancelaria Prawna
  JPawelek wrote:
  Witam . Proszę o pomoc w trudnej dla mnie sytuacji , jestem w trakcie leczenia – świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu zwolnienia 182 dni, wiem że zakład pracy może zgodnie z przepisami rozwiązać ze mną stałą umowę o pracę po 3-ch m-cach ( mam 2 m-ce do tego czasu) pobierania ww świadczenia, czy jeżeli niebędę już pracownikiem tej firmy mam szanse na roszczenia co do OC pracodawcy , odszkodowań za winę za wypadek itp czy ewent. innych (jakich) ( protokół wypadkowy stwierdza iż zaniedbania ze strony pracodawcy przyczyniają się do wypadku ) . Wszystkie źródła mówią że po zakończeniu leczenia można występować ale czy na pewno ? Pozdrowienia

  Jeśli wypadek był wypadkiem przy pracy, za który dodatkowo odpowiedzialność ponosi pracodawca to może Pan dochodzić:
  1. jednorazowego odszkodowania z ZUS
  2. świadczeń ze wszystkich dobrowolnych ubezpieczeń NNW
  3. zadośćuczynienia i odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela jeśli posiada ubezpieczenia OC pracodawcy

  W przypadku pytań prosimy o kontakt – stopka poniżej.

  #290910
  szkoda

  Jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW to zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.

  #290911
  JPawelek

  Bardzo dziękuję za cenne oraz szybkie odpowiedzi . Mam pytanie co do moich ewentualnych roszczeń, w jakiej formie mógłbym wnioskować o przyznanie odszkodowań od zakładu pracy i jego ubezpieczyciela, czy jedynie na drodze sądowej ?

  #290912
  szkoda
  JPawelek wrote:
  Bardzo dziękuję za cenne oraz szybkie odpowiedzi . Mam pytanie co do moich ewentualnych roszczeń, w jakiej formie mógłbym wnioskować o przyznanie odszkodowań od zakładu pracy i jego ubezpieczyciela, czy jedynie na drodze sądowej ?

  1) Wpierw wykorzystuje się etap polubowny, dwuinstancyjny przed T.U. (w sprawie przed ZUS wykorzystuje się sprzeciw od orzeczenia lekarskiego), a dopiero później można wytoczyć ewentualny pozew do sądu.

  #290913
  Parus Lex

  Witam,
  szanse uzyskania odszkodowania od pracodawcy zależą od tego czy posiadał on ubezpieczenie od takich zdarzeń. Jeśli tak -to proszę pisemnie zgłosić się o podanie nr polisy ubezpieczeniowej i wówczas kieruje Pan roszczenie do danego towarzystwa. Towarzystwo powinno się zgłosić do pracodawcy o potwierdzenie zdarzenia i w zależności od odpowiedzi nastąpi wypłata. Jeśli okaże się, że takiego ubezpieczenia nie było, wówczas roszczenie należy skierować bezpośrednio do pracodawcy i określić termin na wypłatę. Przy drugiej opcji najprawdopodobniej zakończy się na sądzie. Jeżeli zdecyduje się Pan na profesjonalną pomoc to proszę o kontakt.

  #290914
  szkoda

  Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Z uwagi, że zgodnie tezą wyroku S.N. z dnia 29 lipca 1998 r. II UKN 155/98 „Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.)” to roszczenie o uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy lub odpowiednio jego ubezpieczyciela (polisa OC) rozpoczyna swój bieg od wydania prawomocnej decyzji ZUS o przyznaniu jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu.

  #290915
  szkoda
  ADAMO25 wrote:
  PROSZĘ O KONTAKT I WECEJ SZCZEGÓŁÓW NA @ ODSZKODOWANIAAMROZ@INTERIA.EU

  Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.