fbpx

Category archives: Poradnik odszkodowania

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC następuje w sytuacjach uregulowanych w art. 38 i 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. Art.38 ust.1 przewiduje takie sytuacje w których pomimo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia,...

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy to spowodowane przyczyną zewnętrzną nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas pracy lub w związku z pracą. Jest to wykonywanie zwykłych czynności lub poleceń służbowych, pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy. Mówi o tym Dz. U. Nr 199, poz. 1673, art. 3. Za wypadek przy pracy...

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypadkowe przysługują osobom, które uległy wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Świadczenia te są określone w tzw. ustawie wypadkowej. Jeśli więc miałeś wypadek w pracy to przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej. Sprawdź kiedy należy się świadczenie z ZUS. Rodzaje świadczeń wypadkowych Zasiłek...

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
UFG jest instytucją związana z rynkiem ubezpieczeń powołaną ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych w 1990 roku. Jest to organ kontrolujący posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych i właścicieli gospodarstw rolnych. UFG wypłaca również odszkodowania za straty materialne oraz osobowe w zakresie określonym ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym...

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu
Zgodnie z art. 13 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Są to przypadki, gdy roszczenie osoby poszkodowanej w wypadku zostanie zostanie uznane za zasadne prawomocnym wyrokiem sądu lub na podstawie wewnętrznych ustaleń zakładu ubezpieczeń. Odszkodowanie wypłacane jest w granicach odpowiedzialności...

Renta odszkodowawcza na podstawie art.446 §2k.c.- krąg osób uprawnionych i jej wysokość

Renta odszkodowawcza na podstawie art.446 §2k.c.- krąg osób uprawnionych i jej wysokość
Na podstawie art. 446 § 2 k.c. w przypadku śmierci poszkodowanego jednym z roszczeń, które przysługują wobec zobowiązanego do naprawienia szkody jest żądanie renty. Uprawnionym do wystąpienia z takim roszczeniem jest osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. Kto ma uprawnienia do renty? W tym zakresie zasadnicze znaczenie...

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?
Leczenie powypadkowe jest bardzo często procesem trwającym miesiące lub lata. Poszkodowana osoba nawet po tym czasie może nie powrócić do zdrowia sprzed wypadku. Okoliczność długotrwałego leczenia nie tylko przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu poszkodowanego, ale również daje niepewność co do wyleczenia i rzeczywistych oraz trwałych skutków zdarzenia. Zakończenie leczenia nie jest...

Czy musi się zakończyć sprawa karna abym mógł uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Czy musi się zakończyć sprawa karna abym mógł uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?
Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z póź. zm. (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w...

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę
Zasadą prawa cywilnego jest, że odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym poszkodowany ucierpiał. Zasada ta jednak nie zawsze może mieć zastosowanie, co dotyczy zwłaszcza sytuacji dzieci. Młody wiek dziecka sprawia, że często jego ocena zachowań i podejmowane decyzje rodzą tragiczne skutki. Mając to na uwadze prawo...

Odszkodowania za skutki powodzi

Odszkodowania za skutki powodzi
Największe opady ustały i nadszedł czas ustalania rozmiarów tragicznych skutków powodzi. Osoby posiadające ubezpieczenia rozpoczynają zgłaszanie szkód do właściwych zakładów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia od tego rodzaju zdarzeń losowych należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, oferowanych najczęściej w większym pakiecie ubezpieczeniowym ubezpieczenia mieszkania lub domu. Zapoznanie z umową Przed zawarciem umowy należy zawsze...

Szkody górnicze – rodzaj i zakres roszczeń poszkodowanego

Szkody górnicze – rodzaj i zakres roszczeń poszkodowanego
Eksploatacja zasobów złóż węgla kamiennego oraz innych kopalin pomimo prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić do powstawania rożnego rodzaju szkód w nieruchomościach znajdujących się na obszarze objętym ruchem zakładu górniczego. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz....

Gdy poszkodowanym w wypadku jest współmałżonek lub inny współwłaściciel pojazdu

Gdy poszkodowanym w wypadku jest współmałżonek lub inny współwłaściciel pojazdu
Intercyza, czyli umowa ustanawiająca majątkową rozdzielność między małżonkami należy wciąż do rzadkości. W zdecydowanej większości przypadków z dniem ślubu pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. małżeńska wspólność majątkową, co oznacza, że nabyte w czasie jej trwania rzeczy, w tym samochody są „wspólne”. Do niedawna nie tylko w orzecznictwie sądów...

Odszkodowania za poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku

Odszkodowania za poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku
Zima to piękna pora roku. Czas kiedy wiele osób może oddać się z radością jeździe na nartach. Dzieci lepią bałwany i jeżdżą na sankach. Niestety obfite opady śniegu sprzyjają także częstym upadkom, na zaśnieżonych i oblodzonych chodnikach. W takich warunkach nie trudno o skręcenie kostki czy nawet złamanie nogi. Czasami...

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu
Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co istotne, przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do...

Odmowa odszkodowania – Skargi do Rzecznika Finansowego

Odmowa odszkodowania – Skargi do Rzecznika Finansowego
Zadnia Rzecznika Finansowego Ustawowym zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) jest podejmowanie działań mających na celu ochronę interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych -...

Szkody spowodowane przez zderzenia ze zwierzyną

Szkody spowodowane przez zderzenia ze zwierzyną
Dzikie zwierzę wpadające pod samochód to spory kłopot dla kierowcy. Często samochód ulega znacznemu uszkodzeniu. Zwierzę nie żyje, a sam prowadzący pojazd doznaje czasami poważnych obrażeń. W Polsce można domagać się odszkodowania za wypadek spowodowany przez zwierzynę łowną. Do tej kategorii zalicza się dzika, łosia, jelenia, daniela, sarnę i muflona....

Podstawy wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku

Podstawy wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku
Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ma charakter obowiązkowy – zgodnie z wyraźnym postanowieniem art. 23 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DZ.U. z 2003r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm....

Sądowe zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu procesowym

Sądowe zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu procesowym
W postępowaniu procesowym, na wniosek strony złożony w sądzie, przed którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. Orzecznictwo wskazuje, że obowiązek uiszczenia opłaty od pisma podlegającego opłacie, a jednocześnie zawierającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,...

Refundacja kosztów wynajmu samochodu zastępczego

Refundacja kosztów wynajmu samochodu zastępczego
Analiza skarg konsumentów kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej zakładów ubezpieczeń za szkody komunikacyjne z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznych wskazuje, że jednym z istotnych problemów dla poszkodowanych jest zagadnienie dotyczące podstaw i zakresu refundacji kosztów najmu samochodu zastępczego. Najczęstsze skargi na...

Brak ważnej polisy OC pojazdu w czasie kolizji lub wypadku

Brak ważnej polisy OC pojazdu w czasie kolizji lub wypadku
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pomimo tego, według szacunkowych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na koniec 2008 r. około 200 tysięcy osób jeździło bez ważnej polisy. Teraz, kiedy policja nie odholowuje pojazdów w przypadku braku polisy, ta liczba może wzrosnąć. Stosunkowo niskie kary nakładane przez UFG za brak...

Terminy likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Terminy likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu
W procesie likwidacji szkody rysuje się znaczna dysproporcja pomiędzy ubezpieczycielem a uprawnionym z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną spowodowaną przez ubezpieczonego. Wykorzystując powyższą dysproporcję ubezpieczyciel będzie dążył do zmniejszenia wartości należnego odszkodowania lub opóźnienia w jego wypłaceniu uprawnionemu z tytułu odszkodowania Ubezpieczyciel ocenia własną odpowiedzialność Ustawodawca pozostawia ubezpieczycielowi możliwość prowadzenia...

Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych
Analizując dane statystyczne z ostatnich kilku lat stwierdziliśmy, że zdecydowanie wzrasta liczba spraw kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem pełnomocników poszkodowanych osób. Dynamikę tych spraw obrazuje coraz szerszy udział szeregu pełnomocników w postępowaniach likwidacyjnych.  Zwłaszcza w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Interwencje do Rzecznika w...