fbpx

Kategoria: Prawo odszkodowawcze

Dowiedz się więcej na temat prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, odszkodowawczego. Jeżeli doznałeś szkody i chcesz dochodzić odszkodowania w tej kategorii dowiesz się więcej na temat procedur, podstaw prawnych i wysokościach odszkodowań.

Zasłabnięcie, omdlenie, zawał lub utrata przytomności a odszkodowanie

Prawo o ruchu drogowym wymaga od kierującego pojazdem trzeźwości i sprawności umysłu oraz ciała, zabrania więc prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych. Tym samym kierujący pojazdem musi być w pełni władz umysłowych, świadomym i zorientowanym co do…

Podatek dochodowy od odszkodowania i odsetek

Każdy pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów, rentę itd. wskazuje dochodzoną kwotę roszczenia oraz element odsetek za opóźnienie wypłaty świadczenia. Odsetki mogą być naliczone od dnia pierwszego zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, od dnia złożenia pozwu lub daty wyrokowania. Wielu poszkodowanych…

Rażące niedbalstwo i umyślne działanie sprawcy szkody

Rażące niedbalstwo to takie zachowanie kierującego pojazdem, które odbiega od przyjętych norm słuszności, staranności oraz zasad współżycia społecznego. Jest to postać winy nieumyślnej, gdy sprawca nie ma zamiaru wyrządzić szkody, ale naruszając normy prawne i społeczne liczy, że nie dojdzie…

Udział własny ubezpieczonego czyli franszyza w odszkodowaniach z OC sprawcy

Czym jest udział własny w szkodzie? Udział własny polega na tym, że ubezpieczający bierze część szkody na siebie, czyli w przypadku wystąpienia wypadku „uczestniczy” w wypłacie odszkodowania dla osoby poszkodowanej, do wysokości określonego w polisie udziału własnego. Zazwyczaj polisa obarczona…

Zasiłek pogrzebowy i jego wpływ na odszkodowanie z OC

Każda śmierć jest dla najbliższych osób zmarłego (rodziny) niezwykle traumatycznym doświadczeniem. Najczęściej w nieoczekiwanym momencie stają oni również w obliczu wydatków związanych z pogrzebem (ostatnią drogą zmarłego). Państwo Polskie a dokładnie ZUS i KRUS staje naprzeciw oczekiwaniom, w takiej sytuacji…

Ubezwłasnowolnienie poszkodowanego po wypadku

Niestety wielu poszkodowanych po wypadku komunikacyjnym (przy pracy czy też w rolnictwie) nie potrafi po pechowych zdarzeniu samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i zadbać o własne dobro. W takiej sytuacji najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego często decydują się na formalne…

Czy warto podpisać ugodę z ubezpieczycielem OC po wypadku?

Polska Izba Ubezpieczeń szacuje, że co roku blisko 40% roszczeń jakim jest zadośćuczynienie wypłacanych jest na podstawie porozumień między poszkodowanym a ubezpieczycielem OC, jakim jest ugoda. Co to jest ugoda i czy warto się na nią zgadzać znajdziesz w artykule…

Dziedziczenie odszkodowania po śmierci poszkodowanego

Zdarza się, że osoba, której przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie umiera. W takiej sytuacji rodzina poszkodowanego w związku z wypadkiem (komunikacyjnym, przy pracy czy w rolnictwie) czy w związku z błędem lub zaniedbaniem medycznym, nie raz nie jest świadoma,…

Odszkodowanie za opóźniony pociąg

Polska niestety w może „pochwalić się” jednym z najwyższych spadków długości linii kolejowej w Europie. Od 1991 roku mamy ponad 6,7 tys. km torów mniej. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada ponad 18,5 tys. kilometrów, synchronizacje ruch ok. 6,5…

Zawezwanie do próby ugodowej – kiedy i jak powinien wyglądać wniosek

Roszczenia do ubezpieczyciela przedawniają się dość szybko. Oznacza to przed upływem biegu przedawnienia, jeżeli poszkodowany (w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy wypadku przy pracy rolniczej) nie wytoczy powództwa, to ryzykuje, że ubezpieczyciel (pozwany) zarzuci w później wszczętym procesie, że…

Jak i gdzie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Wydając stanowisko w sprawie roszczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń powinno rzetelnie ocenić wszystkie okoliczności sprawy oraz przeanalizować pełną dokumentację potwierdzającą przebieg i skutki wypadku. Zdarza się jednak, że mimo prawa do odszkodowania otrzymujemy odmowę wypłaty lub stanowczo zaniżone odszkodowanie. Jeśli nie jesteśmy…

Polisolokaty – jak odzyskać utracone oszczędności?

Jednym ze sposób pomnażania naszych oszczędności jest ich inwestowanie np. przez zakup akcji, obligacji, nieruchomości czy też funduszy inwestycyjnych. Istnieją bezpieczne, lecz długoterminowe formy oszczędzania lub szybkie, ale bardziej  ryzykowne możliwości budowania kapitału. Polisy inwestycyjne miały łączyć oszczędzanie z ochroną…

Apelacja od wyroku o odszkodowanie – II instancja

II instancja sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie Apelacja to mówiąc najprościej, zaskarżenie wyroku czy też odwołanie się od wydanego wyroku. Ma na celu kontrolę wyroku wydanego przez sąd I instancji, przez sąd II instancji. Tak więc jeżeli wyrok został wydany…

Bezpłatne leczenie dla poszkodowanego w wypadku z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel sprawcy zapłaci za Twoje leczenie po wypadku. Zwrot kosztów leczenia przez TU  Jeżeli uległeś wypadkowi z nie swojej winy, standardem jest, że TU sprawcy powinno zwrócić Ci koszty, jakie poniosłeś na leczenie oraz rehabilitację. Jednak jak się okazuje, większość…

Jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie?

Doradcy ds. odszkodowań dość często spotykają się z takim zapytaniem. Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż wymaga weryfikacji z jakiego tytułu poszkodowany chciałby ubiegać się o odszkodowanie tj. OC, AC, NW/NNW czy ZUS oraz okoliczności zdarzenia. Każda z wymienionych polis…

Odszkodowanie za SPAM

W Polsce jest zarejestrowanych blisko 30 milionów adresów e-mailowych a na świecie co sekundę wysyłane jest ponad 2 miliony wiadomości e-mail. W tym roku głośno zrobiło się o SPMie i odszkodowaniu za SPAM a co to jest SPAM oraz kiedy…

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mamy do czynienia m. in. gdy mimo końca okresu dzierżawy nieruchomość w dalszym ciągu nie została ona wydana właścicielowi (były dzierżawca traktuje nieruchomość jak swoją). Najbardziej znaną formą bezumownego korzystania z nieruchomości jest ulokowanie urządzeń…

Odszkodowanie od notariusza

Art. 2 ustawy o notariacie określa, że notariusz jest osobą zaufania publicznego, gwarantem wiarygodności i prawidłowości dokonywanych przez niego czynności i uczestnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.  Art. 81 tej ustawy wskazuje, że notariusz nie może odmówić np. sporządzenia aktu notarialnego,…

Odszkodowanie od komornika

Komornik sądowy to zgodnie z definicją funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym. Komornik zajmuje się prowadzeniem postępowania egzekucyjnego gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy (egzekucyjny), któremu sąd nadał klauzulę wykonalności (wyrok sądowy lub sądowy nakaz zapłaty) lub na podstawie odrębnych…

Jak może Ci pomóc prawnik w dochodzeniu odszkodowania?

Osoby poszkodowane (jak również uprawnieni do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej) w wypadkach np. komunikacyjnych czy przy pracy, w pewnym momencie zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób uzyskać jak największe kwoty finansowej rekompensaty za doznane szkody i krzywdy oraz czy…

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku bardzo często jest zagubiona i na początku nie świadoma czego może domagać się od sprawcy lub od jego ubezpieczyciela OC. Firmy odszkodowawcze w Polsce to dynamicznie rozwijający się rynek szacuje się, firm/kancelarii odszkodowawczych jest…

Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odszkodowawczym

Występując na drogę sądową z roszczeniami o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczycielowi sprawcy szkody lub bezpośrednio jemu samemu, warto wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to nie tylko koszty związane z wytoczeniem powództwa, ale także jego ewentualnym oddaleniem lub znacznym przegraniem sprawy.…

Komisja Nadzoru Finansowego – jak może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest instytucją, która powstała, aby nadzorować pracę podmiotów rynku finansowego. Ma równocześnie wspomagać interesy konsumentów w walce z nieuczciwymi praktykami tych podmiotów. Komisja zajmuje się w szczególności nadzorem nad działalnością banków, ubezpieczycieli, biur płatniczych czy kas…