Kategoria: Słownik pojęć prawnych i ubezpieczeniowych

Poznaj podstawowe definicje i pojęcia związane z dochodzeniem odszkodowań i roszczeń.

Zielona Karta

Zielona Karta – Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy dowodzący, że jego posiadacz wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Jego wzór graficzny jest wszędzie taki sam i obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Wystawiany jest w języku narodowym kraju biura, który je drukuje oraz w…

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to odszkodowanie przyznane za szkody niemajątkowe, takie jak zdrowie psychiczne, uszkodzenie ciała, naruszenie dóbr osobistych. Przepisy prawne w tym zakresie uregulowane są w kodeksie cywilnym w art. 445 i 448. Zadośćuczynienia można dochodzić w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia,…

Zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń to zgodnie z polskimi przepisami prawa to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, występująca także pod nazwą towarzystwo ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie…

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zderzenie dwóch lub więcej pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w wyniku którego osoby uczestniczące doznały obrażeń fizycznych, powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni (tzw. średni wypadek drogowy), śmierć albo ciężki…

Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przy wjeździe na obszar UE, EOG i Szwajcarii. Zawierane jest gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ważnej Zielonej Karty. Czas zawarcia umowy jest nie krótszy niż 30…

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów, ubezpieczenie OC osoby daje możliwość ochrony ubezpieczonego przed odpowiedzialnością finansową za określone rodzaje czynów. Poprzez umowę ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki…

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ten typ ubezpieczenia chroni posiadacza pojazdu przed odpowiedzialnością finansową za szkody wynikające z ruchu pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela lub kierowcy pojazdu, podlegającego rejestracji w…

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie AC jest rodzajem ubezpieczenia pojazdu, dający uprawnionemu możliwość uzyskania odszkodowania tytułem kosztów naprawy uszkodzenia pojazdu lub jego wartości w przypadku kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zawarcie umowy należy wyłącznie do właściciela pojazdu. Zawierana jest zazwyczaj…

Termin likwidacji szkody

Termin likwidacji szkody to okres czasu w jakim zakład ubezpieczeń powinien dokonać likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty. Terminy likwidacji szkody zależą od rodzaju ubezpieczenia i w związku z tym są regulowane odrębnymi przepisami. W przypadku ubezpieczeń…

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, występująca także pod nazwami zakład ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie umowy między towarzystwem…

Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to rodzaj odszkodowania należne osobom z najbliższej rodziny zmarłego. Aby otrzymać stosowne odszkodowanie konieczne jest udowodnienie wpływu śmierci bliskiej osoby na własne życie (pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej). Takie odszkodowanie należeć się będzie dziadkom, rodzicom czy dzieciom zmarłej…

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota pieniężna do wysokości której odpowiada zakład ubezpieczeń, na którą zawarto ubezpieczenie. W praktyce oznacza, że wypłacane odszkodowanie z reguły nie przewyższa sumy ubezpieczenia, stanowi jednak jej procent. Szacowana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego…