fbpx

Kategoria: Słownik pojęć prawnych i ubezpieczeniowych

Poznaj podstawowe definicje i pojęcia związane z dochodzeniem odszkodowań i roszczeń.

Zielona Karta

Zielona Karta – Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy dowodzący, że jego posiadacz wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Jego wzór graficzny jest wszędzie taki sam i obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Wystawiany jest w języku narodowym kraju biura, który je drukuje oraz w…

Zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń to zgodnie z polskimi przepisami prawa to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, występująca także pod nazwą towarzystwo ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie…

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zderzenie dwóch lub więcej pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w wyniku którego osoby uczestniczące doznały obrażeń fizycznych, powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni (tzw. średni wypadek drogowy), śmierć albo ciężki…

Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przy wjeździe na obszar UE, EOG i Szwajcarii. Zawierane jest gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ważnej Zielonej Karty. Czas zawarcia umowy jest nie krótszy niż 30…

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów, ubezpieczenie OC osoby daje możliwość ochrony ubezpieczonego przed odpowiedzialnością finansową za określone rodzaje czynów. Poprzez umowę ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki…

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ten typ ubezpieczenia chroni posiadacza pojazdu przed odpowiedzialnością finansową za szkody wynikające z ruchu pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela lub kierowcy pojazdu, podlegającego rejestracji w…

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie AC jest rodzajem ubezpieczenia pojazdu, dający uprawnionemu możliwość uzyskania odszkodowania tytułem kosztów naprawy uszkodzenia pojazdu lub jego wartości w przypadku kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zawarcie umowy należy wyłącznie do właściciela pojazdu. Zawierana jest zazwyczaj…

Termin likwidacji szkody

Termin likwidacji szkody to okres czasu w jakim zakład ubezpieczeń powinien dokonać likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty. Terminy likwidacji szkody zależą od rodzaju ubezpieczenia i w związku z tym są regulowane odrębnymi przepisami. W przypadku ubezpieczeń…

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, występująca także pod nazwami zakład ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie umowy między towarzystwem…

Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to rodzaj odszkodowania należne osobom z najbliższej rodziny zmarłego. Aby otrzymać stosowne odszkodowanie konieczne jest udowodnienie wpływu śmierci bliskiej osoby na własne życie (pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej). Takie odszkodowanie należeć się będzie dziadkom, rodzicom czy dzieciom zmarłej…

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota pieniężna do wysokości której odpowiada zakład ubezpieczeń, na którą zawarto ubezpieczenie. W praktyce oznacza, że wypłacane odszkodowanie z reguły nie przewyższa sumy ubezpieczenia, stanowi jednak jej procent. Szacowana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego…

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych to organ reprezentujący interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Do kompetencji Rzecznika należy: rozpatrywanie skarg, opiniowanie ustaw dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, informowanie organów kontroli i…

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych – to jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr pośredników ubezpieczeniowych: agentów i brokerów ubezpieczeniowych prowadzony przez organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego). Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru, który zawiera informacje o agentach ubezpieczeniowych (rejestr agentów…

Rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo to określenie zachowania osoby, która wyrządziła szkodę poprzez swoje działanie lub zaniechanie wywołane lekkomyślnością bądź niedbalstwo, którym nie można przypisać umyślności. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom…

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

PBUK – instytucja zobowiązana do: wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach, zawierania z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych, organizowania likwidacji szkód lub bezpośredniej likwidacji szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych…

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument poświadczający zawarcie umowy ubezpieczenia. W dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje: dane ubezpieczającego, ubezpieczonego (jeśli inne niż ubezpieczającego), ew. uposażonego z umowy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, należna składka ubezpieczeniowa, rodzaj ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe lub odmienne od treści…

Pojazd mechaniczny

Pojazd mechaniczny to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę i urządzenie do tego przystosowane, Pojazd mechaniczny to pojazd posiadający 2 lub więcej kół, zaopatrzony w silnik, będący siłą jego napędu. Do pojazdów mechanicznych zalicza się motocykle,…

Pojazd wolnobieżny

Pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, który porusza się z prędkością do 25km/h, z wyjątkiem ciągnika rolniczego. Posiadacz takiego pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. Za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów…

Przedawnienie

Czas po upływie którego zgłoszenie roszczenia nie niesie za sobą konsekwencji w postaci obowiązku wypłacenia odszkodowania przez sprawcę szkody. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. W polskim prawie generalną zasadą jest, iż termin przedawnienia wynosi 20…

Przyczynienie do powstania szkody

Działanie lub zaniechanie poszkodowanego powodujące u niego powstanie szkody lub jej zwiększenie się, chociaż nie stanowiącej wyłącznej jego przyczyny. Zaistnienie przyczynienia się do szkody (lub jej zwiększenia) może stanowić podstawę do zmniejszenia odszkodowania, w zależności od rozmiaru przyczynienia. Ustalenie przyczynienia…

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia – część umowy ubezpieczenia przygotowana przez ubezpieczyciela i regulująca szczegółowo przedmiot umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności oraz procedurę likwidacji szkody. Warunki ogólne powinny być opracowane w sposób ścisły i jasny oraz zatwierdzone przez władze nadzorcze zakładu…

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to ogół czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania dla poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Wydłużenie tego okresu jest…

Komisja lekarska

Zespół lekarzy orzeczników, którzy w w obecności poszkodowanego dokonują oceny zakresu obrażeń powypadkowych doznanych przez poszkodowanego. Komisja lekarska nie jest obligatoryjna. Towarzystwa ubezpieczeń nie mają obowiązku ich powoływania i przeprowadzania. Komisja Nadzoru Finansowego to organ nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniom…

Kolizja

Zdarzenie na drodze w trakcie którego doszło do zderzenia dwóch pojazdów i uszkodzone zostało jedynie mienie np. samochód, urządzenia drogowe, budynki. W przypadku powstania kolizji najważniejsze jest aby zapobiec powiększaniu rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Dlatego należy usunąć pojazd…