fbpx

Autor: Katarzyna Neczaj

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Danii

Duński pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenia społecznego dla siebie i swoich pracowników na podstawie Rozporządzenia WE 883/2004. W Danii wszyscy zatrudnieni pracownicy muszę być objęci ubezpieczeniem od następstw wypadków przy pracy („arbejdsskaldeforsikring”). Ubezpieczenia od wypadków przy pracy w…

Jak odzyskać utracone dochody lub pracę po wypadku?

Ulegając wypadkowi poszkodowany niejednokrotnie traci możliwość zarobkowania lub traci samą pracę. Sytuacja taka powoduje znaczne szkody finansowe w życiu samego poszkodowanego jak i jego bliskich. W jaki sposób walczyć o zwrot utraconych dochodów, utratę pracy, od sprawcy szkody lub jego…

Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?

Sytuacja finansowa osób, które doznały szkód w wypadkach jest niejednokrotnie bardzo ciężka. Uszkodzony lub zniszczony pojazd, brak zdolności do pracy, rosnące koszty leczenia. Należy pamiętać, iż poszkodowany nie z własnej winy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody…

Renta dla bliskich osoby zmarłej w wypadku

Śmierć poszkodowanego jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla najbliższych. Bez względu na to czy powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie czy wskutek błędu medycznego. Gdy w wypadku ginie osoba, która łożyła na utrzymywanie członków rodziny, najbliżsi mogą żądać…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z OC pracodawcy

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Stan faktyczny Dnia 18.01.2013 roku doszło do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego w Zakopanem. Poszkodowany wszedł na przejście dla pieszych wcześniej upewniwszy się, że nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Gdy poszkodowany znalazł…

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników a odszkodowanie

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj nakłada na osoby będące rolnikami obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniaOC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (art. 44). Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest osoba…

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku w miejscu pracy możesz ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żadne pieniądze nie wrócą życia bliskiej osoby, ale zniwelują problemy życia codziennego. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w zakładzie…

OC właściciela firmy i pracowników – cena, ochrona i opłacalność

Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozłącznie wiąże się z pewnym ryzykiem, niezależnie od branży i formy działalności. Jednym ze sposobów na jego ograniczenie jest przerzucenie przynajmniej części odpowiedzialności finansowej na towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy ubezpieczyć posiadany majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, przygotować…

Właściwość sądów

Nierzadko bywa tak, że poszkodowany musi dochodzić swych praw na drodze sądowej. Wiąże się z tym konieczność ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane kryteria, które pozwolą tego dokonać. Właściwość sądu Po pierwsze zbadać należy, właściwość rzeczową…

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu

Obecnie Kodeks cywilny uzależnia termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie od przyczyn, które doprowadziły do jej powstania. W przypadku kiedy nastąpiło to wskutek deliktu, mamy do czynienia z kilkoma regulacjami. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstw to termin przedawnienia wynosi…

Jak wybrać dobrą polisę AC – na co zwracać uwagę

Zawarcie każdej umowy ubezpieczenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Fakt ten nie ulega wątpliwości, ale często bywa, niestety, założeniem czysto teoretycznym. Zależnie od ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia różne parametry warunków umowy są istotne w sposób bardziej…

Jakie mam roszczenia po śmierci osoby bliskiej w wypadku?

Stosowne odszkodowanie Art. 446.§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Jak wynika z przepisu art. 446 § 3 k.c. stosowne odszkodowanie powinno rekompensować uszczerbek w…

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni. Zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną…

Odszkodowania za wypadki na terenie gospodarstw rolnych

Każdy rodzaj wykonywanej pracy niesie ze sobą odrębne zagrożenia dla naszego zdrowia lub życia. Praca w gospodarstwie rolnym ze względu na jej specyfikę i konieczność korzystania z wielu maszyn i narzędzi rolniczych, niewątpliwie należy do szczególnie niebezpiecznych. Wymaga zachowania ponadprzeciętnej ostrożności.…

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Będąc pochłoniętym obowiązkami rzadko kiedy zastanawiasz się nad zagrożeniami czyhającymi z otaczającego środowiska pracy. Niestety los często płata figle i może się tak zdarzyć, że w jak najmniej odpowiednim momencie przytrafi się nam niefortunny wypadek. Jego skutki mogą okazać się…

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC następuje w sytuacjach uregulowanych w art. 38 i 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. Art.38 ust.1 przewiduje takie sytuacje w których pomimo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie…

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie, które nastąpiło w wyniku przyczyny zewnętrznej i miało miejsce w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania pracy. Pod warunkiem jednak, że droga ta była najkrótsza i…

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to spowodowane przyczyną zewnętrzną nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas pracy lub w związku z pracą. Jest to wykonywanie zwykłych czynności lub poleceń służbowych, pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy. Mówi o tym Dz. U.…

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypadkowe przysługują osobom, które uległy wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Świadczenia te są określone w tzw. ustawie wypadkowej. Jeśli więc miałeś wypadek w pracy to przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej. Sprawdź…

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

UFG jest instytucją związana z rynkiem ubezpieczeń powołaną ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych w 1990 roku. Jest to organ kontrolujący posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych i właścicieli gospodarstw rolnych. UFG wypłaca również odszkodowania za straty materialne oraz osobowe…