fbpx

Autor: Katarzyna Neczaj

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC następuje w sytuacjach uregulowanych w art. 38 i 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. Art.38 ust.1 przewiduje takie sytuacje w których pomimo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie…

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie, które nastąpiło w wyniku przyczyny zewnętrznej i miało miejsce w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania pracy. Pod warunkiem jednak, że droga ta była najkrótsza i…

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to spowodowane przyczyną zewnętrzną nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas pracy lub w związku z pracą. Jest to wykonywanie zwykłych czynności lub poleceń służbowych, pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy. Mówi o tym Dz. U.…

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypadkowe przysługują osobom, które uległy wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Świadczenia te są określone w tzw. ustawie wypadkowej. Jeśli więc miałeś wypadek w pracy to przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej. Sprawdź…

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

UFG jest instytucją związana z rynkiem ubezpieczeń powołaną ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych w 1990 roku. Jest to organ kontrolujący posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych i właścicieli gospodarstw rolnych. UFG wypłaca również odszkodowania za straty materialne oraz osobowe…

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej w wypadku mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej i życiowej. Do roszczenia mają prawo osoby, które znajdowały się w bliskiej relacji…

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Leczenie powypadkowe jest bardzo często procesem trwającym miesiące lub lata. Poszkodowana osoba nawet po tym czasie może nie powrócić do zdrowia sprzed wypadku. Okoliczność długotrwałego leczenia nie tylko przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu poszkodowanego, ale również daje niepewność co do wyleczenia…

Odszkodowanie dla dziecka, które spowodowało szkodę

Zasadą prawa cywilnego jest, że odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym poszkodowany ucierpiał. Zasada ta jednak nie zawsze może mieć zastosowanie, co dotyczy zwłaszcza sytuacji dzieci. Młody wiek dziecka sprawia, że często jego ocena zachowań i…

Odszkodowania za skutki powodzi

Największe opady ustały i nadszedł czas ustalania rozmiarów tragicznych skutków powodzi. Osoby posiadające ubezpieczenia rozpoczynają zgłaszanie szkód do właściwych zakładów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia od tego rodzaju zdarzeń losowych należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, oferowanych najczęściej w większym pakiecie ubezpieczeniowym ubezpieczenia mieszkania…

Szkody górnicze – rodzaj i zakres roszczeń poszkodowanego

Eksploatacja zasobów złóż węgla kamiennego oraz innych kopalin pomimo prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić do powstawania rożnego rodzaju szkód w nieruchomościach znajdujących się na obszarze objętym ruchem zakładu górniczego. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze…

Odszkodowania za poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku

Zima to piękna pora roku. Czas kiedy wiele osób może oddać się z radością jeździe na nartach. Dzieci lepią bałwany i jeżdżą na sankach. Niestety obfite opady śniegu sprzyjają także częstym upadkom, na zaśnieżonych i oblodzonych chodnikach. W takich warunkach…

Odmowa odszkodowania – Skargi do Rzecznika Finansowego

Zadnia Rzecznika Finansowego Ustawowym zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) jest podejmowanie działań mających na celu ochronę interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (ustawa z dnia 22 maja 2003…

Szkody spowodowane przez zderzenia ze zwierzyną

Dzikie zwierzę wpadające pod samochód to spory kłopot dla kierowcy. Często samochód ulega znacznemu uszkodzeniu. Zwierzę nie żyje, a sam prowadzący pojazd doznaje czasami poważnych obrażeń. W Polsce można domagać się odszkodowania za wypadek spowodowany przez zwierzynę łowną. Do tej…

Podstawy wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ma charakter obowiązkowy – zgodnie z wyraźnym postanowieniem art. 23 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych…

Sądowe zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu procesowym

W postępowaniu procesowym, na wniosek strony złożony w sądzie, przed którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. Orzecznictwo wskazuje, że obowiązek uiszczenia opłaty od pisma podlegającego…

Terminy likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

W procesie likwidacji szkody rysuje się znaczna dysproporcja pomiędzy ubezpieczycielem a uprawnionym z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną spowodowaną przez ubezpieczonego. Wykorzystując powyższą dysproporcję ubezpieczyciel będzie dążył do zmniejszenia wartości należnego odszkodowania lub opóźnienia w jego wypłaceniu uprawnionemu z tytułu…

Odszkodowanie od sprzedającego?

Każdy właściciel samochodu marzy o tym, aby prędzej czy później kupić nowszy pojazd. Gdy już dojdzie do sprzedaży samochodu, jednym z obowiązków zbywcy jest przekazanie kupującemu dokumentów. Między innymi to dokument potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Trzeba…

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W konkretnych przypadkach poszkodowany ma prawo do rekompensaty za szkodę spowodowaną wypadkiem. Nie rzadko spotyka się, że poszkodowani żądają od sprawców szkody lub ich ubezpieczycieli zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd, odzież czy doznane urazy. Zbiorcze pojęcie odszkodowania używane przez poszkodowanych…

Odszkodowanie dla ofiary przestępstwa

Zgodnie z kodeksową zasadą, każdy kto wyrządził szkodę ze swej winy, powinien ją naprawić. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W związku z tym w celu zrekompensowania szkód osób pokrzywdzonych w najcięższych przestępstwach ustawodawca przewiduje możliwość uzyskania stosownej kompensaty. Sprawdź…

Odszkodowania w UK – MIB

Osoby, które doznały szkody materialnej lub zdrowotnej na skutek wypadków komunikacyjnych w Anglii spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieodnalezionych kierowców mogą liczyć na odszkodowanie z funduszu gwarancyjnego. Jest to Motor Insurers’ Bureau, angielski odpowiednik polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak długo…