fbpx

Autor: Marta Sordon

Procedura sporządzenia karty wypadku

Tryb postępowania powypadkowego oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej uzależniony jest od stosunku pracy, jaki łączy pracodawcę z osobą poszkodowaną. Jeśli jest to umowa o pracę – sporządzany jest protokół powypadkowy, jeśli zaś jest to umowa cywilnoprawna, procedura dotyczy sporządzenia karty wypadku.…

Stwierdzenie winy w protokole powypadkowym i wpływ na dochodzenie roszczeń

Wypadki przy pracy występują na skutek winy lub zaniedbania ze strony pracodawcy, przez nieuwagę czy niedbalstwo pracownika, z winy osoby trzeciej, a czasem winny jest inny czynnik. W zależności od tego, kto ponosi odpowiedzialność za zaistnienie wypadku, może odczuć konsekwencje…

Zasłabnięcie, omdlenie, zawał lub utrata przytomności a odszkodowanie

Prawo o ruchu drogowym wymaga od kierującego pojazdem trzeźwości i sprawności umysłu oraz ciała, zabrania więc prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych. Tym samym kierujący pojazdem musi być w pełni władz umysłowych, świadomym i zorientowanym co do…

Zgłoszenie szkody NW po wypadku przy pracy

Nieszczęśliwy wypadek, tak samo jak wypadek przy pracy, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje wystąpienie uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadku przy pracy wymogiem jest, aby zdarzenie związane było z wykonywaną pracą. Po wypadku przy pracy mamy możliwość…

Rażące niedbalstwo i umyślne działanie sprawcy szkody

Rażące niedbalstwo to takie zachowanie kierującego pojazdem, które odbiega od przyjętych norm słuszności, staranności oraz zasad współżycia społecznego. Jest to postać winy nieumyślnej. Występuje gdy sprawca nie ma zamiaru wyrządzić szkody, ale naruszając normy prawne i społeczne liczy, że nie…

Udział własny ubezpieczonego czyli franszyza w odszkodowaniach z OC sprawcy

Czym jest udział własny w szkodzie? Udział własny polega na tym, że ubezpieczający bierze część szkody na siebie, czyli w przypadku wystąpienia wypadku „uczestniczy” w wypłacie odszkodowania dla osoby poszkodowanej, do wysokości określonego w polisie udziału własnego. Zazwyczaj polisa obarczona…

Proces sądowy o odszkodowanie od pracodawcy

Dla wielu poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników roszczenie sądowe jest ostatecznością, której woleliby uniknąć. Procesowanie się ze swoim pracodawcą może mieć bowiem negatywny wpływ na ich wzajemne relacje oraz dalszą karierę zawodową. Jednak w przypadku poważnych obrażeń, wysokich kosztów…

Czy można się odwołać od sporządzonej już karty wypadku?

Karta wypadku przy umowie cywilnoprawnej W przypadku, gdy osoba, która świadczy pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dozna wypadku przy pracy, sporządzana jest karta wypadku. Jest to dokument, który zleceniobiorca lub pracodawca sporządza wskazując na okoliczności, przyczyny i następstwa…

Proces o odszkodowanie od ZUS

Zanim zdecydujemy się na ostateczne dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, warto sprawdzić, czy nasze roszczenia są zasadne, w jakiej wysokości oraz jak przebiega proces o odszkodowanie przeciwko ZUS. Warto przygotować się na takie postępowanie wiedząc,…

Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?

Uczestnictwo w wypadku powoduje rozmaite szkody u poszkodowanych. Utrata pracy, zleceń czy dochodu jest niejednokrotnie jednym z najistotniejszych roszczeń poszkodowanych. Niestety udowodnienie utraty dochodu stanowi dla wielu poszkodowanych poważną trudność, a ubezpieczyciele nie ułatwiają likwidacji tych szkód. Podstawa roszczeń o…

Ocena uszczerbku na zdrowiu przez komisję orzeczniczą ZUS

Gdy wypadek, któremu uległ pracownik zdarzył się w związku z wykonywaną pracą, był zdarzeniem nagłym i niespodziewanym, spowodowanym przyczyną zewnętrzną oraz doznał on trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, możemy mówić o wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo do…

Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?

Jeśli jako pacjent mamy podejrzenie, że padliśmy ofiarą błędu medycznego, leczenie było przeprowadzone nieprawidłowo lub na skutek błędu pracownika medycznego doznaliśmy szkody pojawiają się liczne pytania. Jak dochodzić odszkodowania? Gdzie można zgłosić roszczenia? Czy potrzebna będzie pełna dokumentacja? Poniżej odpowiedzi…

Odszkodowanie dla pasażera autobusu lub tramwaju

Pasażerowie miejskiej komunikacji zbiorowej często są uczestnikami wypadków. Zarówno przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu, jak i w trakcie jazdy. Nie zawsze winny bywa kierujący pojazdem, czasem powodem jest zagrożenie na drodze lub pojazd innego uczestnika ruchu. Jeśli na skutek…

Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny

Nie tylko niewłaściwie przeprowadzona operacja lub zaniedbanie lekarza w opiece nad pacjentem jest błędem medycznym. Również przepisanie niewłaściwego leku lub w niewłaściwej dawce uważa się za błąd w sztuce lekarskiej. Jeśli skutkiem jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, to jest podstawa…

Wartość rzeczywista i odtworzeniowa w likwidacji szkód majątkowych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, w tym ubezpieczenia majątku od szkód lub zdarzeń losowych, likwidacja szkody zależy od: warunków ubezpieczenia; ryzyk, od których mienie zostało ubezpieczone; sumy ubezpieczenia. Przy szacowaniu szkód oraz wysokości należnego odszkodowania nadrzędną rolę pełnią zapisy Ogólnych Warunków…

Postępowanie przy wypadkach przy pracy

Mimo obowiązujących procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnieniem prawidłowych warunków i narzędzi do wykonywanej pracy, przeszkoleniem pracowników – nadal zdarzają się wypadki przy pracy. Nie zawsze przyczyną zdarzenia jest zachowanie samego pracownika: pośpiech, czy brak komunikacji i współpracy…

Komisja Nadzoru Finansowego – jak może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest instytucją, która powstała, aby nadzorować pracę podmiotów rynku finansowego. Ma równocześnie wspomagać interesy konsumentów w walce z nieuczciwymi praktykami tych podmiotów. Komisja zajmuje się w szczególności nadzorem nad działalnością banków, ubezpieczycieli, biur płatniczych czy kas…

Małoletni sprawca wypadku a odszkodowanie

Rocznie w Polsce dochodzi do ok. 7 000  różnych wypadków z udziałem dzieci do lat 14. W 2017 roku miały miejsce aż 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. Aż 56 dzieci poniosło śmierć, a 3…

Likwidacja szkody majątkowej – nieruchomości

Szkody na majątku są zazwyczaj efektem takich zdarzeń losowych jak pożar, kradzież, zalanie, katastrofa budowlana, uderzenie pioruna, przepięcia czy powodzie. Ostatnio także nawiedzające nasz kraj trąby powietrzne spowodowały falę zniszczeń w majątkach, uprawach i nieruchomościach. Sprawdź jak możesz się zabezpieczyć…

Ile się czeka na odszkodowanie z PZU – procedura likwidacji szkody

Kiedy emocje związane z wypadkiem opadną a proces leczenia zbliża się ku końcowi rodzi się pytanie – jak zgłosić szkodę i kiedy otrzymam odszkodowanie? Dobrze znać procedurę likwidacji szkód z OC sprawcy zdarzenia, aby wiedzieć, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie…

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu o odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowania i walka z ubezpieczycielem nie jest łatwym zadaniem. Jeśli nie mamy wiedzy o przysługujących nam prawach i możliwości ich skutecznego egzekwowania, możemy uzyskać odszkodowanie, które nie jest adekwatne do doznanej krzywdy. Nie znając prawa i nie mając doświadczenia…