fbpx

Autor: Marta Sordon

Zadośćuczynienie czy renta po wypadku przy pracy we Francji

Zadośćuczynienie czy renta po wypadku przy pracy we Francji Zgodnie z francuskim kodeksem pracy, lekarz prowadzący poszkodowanego w wypadku przy pracy po zakończeniu leczenia wystawia zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie wskazuje ewentualne ogranicza zdolność do pracy (état de santé „consolidé”) oraz czy…

Urazy ramienia i stawu barkowego z łopatką

Złamania kości ramiennej Kość ramienna (czasami nazwana kością ramieniową) to jedna z dłuższych i twardszych kości w naszym szkielecie. Jednakże nawet ona od silnych upadków, uderzeń ciężkimi przedmiotami lub potrącenia może się złamać. Częściej do takich urazów dochodzi w przypadku…

Urazy przedramienia i łokcia

Złamania kości przedramienia Kości przedramienia najczęściej ulegają złamaniom przy upadku podczas poślizgnięcia, potknięcia na chodniku czy potrącenia przez pojazd. Również w wypadkach komunikacyjnych, gdy ktoś próbuje się obronić przed uderzeniem w kokpit lub poprzedzający fotel. W przypadku uderzenia ciężkim przedmiotem…

Urazy nadgarstka

Najczęstszą konsekwencją upadku na dłoń lub próby uchronienia się przed upadkiem i podparcia dłonią jest uraz nadgarstka – złamanie kości nadgarstka lub nasady dalszej kości promieniowej. Potknięcia na chodnikach, poślizgnięcia na mokrej czy nieodśnieżonej nawierzchni, skutki potrącenia przez pojazd czy…

Urazy obojczyka  

Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego Staw barkowy jest jednym z bardziej funkcjonalnych stawów w naszym organizmie, gdyż odpowiada za ruchomość całego ramienia – w tym ruchy do przodu, do tyłu oraz jego obrotu i cofania. Składa się z więzadła barkowo-obojczykowego oraz kruczo-obojczykowego,…

Urazy i uszczerbki narządów wewnętrznych

Urazy klatki piersiowej Do urazów stłuczeniowych klatki piersiowej dochodzi najczęściej od ucisku pasem bezpieczeństwa, także na skutek upadku czy przygniecenia. Poważniejsze urazy, także złamania żeber czy mostka, mogą powodować ucisk narządów wewnętrznych, stłuczenie i odmę płuc lub nawet krwotok wewnętrzny.…

Urazy dłoni i palców

Do urazów dłoni dochodzi najczęściej podczas upadków, potknięć lub poślizgnięć, także w wyniku wypadków komunikacyjnych, czy w trakcie prac na rolnictwie (więcej o wypadkach w rolnictwie przeczytasz w Vademecum). Urazy dłoni i palców są następstwem upadku na otwartą dłoń lub…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Zielona Karta

Zielona Karta jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Taki dokument dowodzi, że jego posiadacz wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Jego wzór graficzny jest wszędzie taki sam i obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Wystawiany jest w języku narodowym kraju biura, który je…

Zakład ubezpieczeń

Zakład Ubezpieczeń zgodnie z polskimi przepisami prawa to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Występuje także pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie umowy…

Wypadek drogowy

Zdarzenie w ruchu lądowym w którym oprócz mienia materialnego jeden lub więcej uczestników doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Pamiętajmy, że nie jest to tożsame z ilością dni L4. Wypadek drogowy to zdarzenie, które nie tylko skutkuje…

Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przy wjeździe na obszar UE, EOG i Szwajcarii. Zawiera się je gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ważnej Zielonej Karty. Czas zawarcia umowy jest nie krótszy niż…

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym daje możliwość ochrony ubezpieczonego przed odpowiedzialnością finansową za określone rodzaje czynów. Poprzez umowę ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie…

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ten typ ubezpieczenia chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wynikające z ruchu pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela lub kierowcy pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Na mocy ubezpieczenia Ubezpieczyciel…

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie AC jest rodzajem ubezpieczenia pojazdu, który daje uprawnionemu możliwość uzyskania odszkodowania tytułem kosztów naprawy uszkodzenia pojazdu lub jego wartości w przypadku kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco należy również do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zawarcie umowy należy wyłącznie do właściciela pojazdu. Umowę…

Termin likwidacji szkody

Ubezpieczenia obowiązkowe Termin likwidacji szkody to okres czasu w jakim zakład ubezpieczeń powinien dokonać likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty. Terminy likwidacji szkody zależą od rodzaju ubezpieczenia i w związku z tym są regulowane odrębnymi przepisami. W…

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Występuje także pod nazwą zakład ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie umowy między towarzystwem…

Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to rodzaj odszkodowania należny osobom z najbliższej rodziny zmarłego. Aby otrzymać stosowne odszkodowanie konieczne jest udowodnienie wpływu śmierci bliskiej osoby na własne życie. Dokładniej mówiąc należy udowodnić w szczególności pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej. Stosowne odszkodowanie normuje art.…

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota pieniężna do wysokości której odpowiada zakład ubezpieczeń. Jest to kwota, na którą zawarto ubezpieczenie. W praktyce oznacza to, że wypłacane odszkodowanie z reguły nie przewyższa sumy ubezpieczenia, stanowi jednak jej procent. Szacowana jest zwykle na podstawie…

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy to organ reprezentujący interesy osób: ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Do kompetencji Rzecznika należy: rozpatrywanie skarg, opiniowanie ustaw dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, informowanie organów kontroli i nadzoru,…

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych to jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr pośredników ubezpieczeniowych czyli agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Prowadzi go organ nadzoru czyli Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru, który zawiera informacje o: agentach ubezpieczeniowych…

Rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo to określenie zachowania osoby, która wyrządziła szkodę poprzez swoje działanie lub też zaniechanie. Musi być wywołane lekkomyślnością bądź niedbalstwem, któremu nie można przypisać również umyślności. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie w większości przypadków niestety nie należy się. Wyjątkiem…

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

PBUK to instytucja zobowiązana do: wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach, zawierania z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych, organizowania likwidacji szkód lub bezpośredniej likwidacji szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych…

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument poświadczający zawarcie umowy ubezpieczenia. W dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje: dane ubezpieczającego, ubezpieczonego (jeśli inne niż ubezpieczającego), ew. uposażonego z umowy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, należna składka ubezpieczeniowa, rodzaj ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe lub odmienne od treści…