fbpx

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Teoretycznie wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką nie powinno być trudne, jednakże często procedura ta bywa dla dłużników wyzwaniem. Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku.

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką

Każdy wniosek o upadłość powinien być sporządzony wg wzoru, czyli musi zawierać takie dane jak:

 • dane sądu, do którego składasz wniosek,
 • dane osoby składającej wniosek;
 • dane wszystkich wierzycieli;
 • określenie rodzaj żądania wniosku poprzez zaznaczenie „Tak” w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”;
 • wykaz wierzytelności spornych, czyli kwestionowanych przez wnioskodawcę;
 • wykaz majątku wnioskodawcy wraz z oszacowaniem przez wnioskodawcę jego składniki np. lodówka, Amonika model as128yete, rok zakupu, wartość ok. 1500zł, należy do majątku wspólnego, zlokalizowana w mieszkaniu przy ul. Wspólości 334c w Częstochowie
 • podpis dłużnika, czyli wnioskodawcy.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Każdy wniosek musi zostać uzasadniony, gdyż głównie od tego zależeć, czy sąd ogłosi upadłość konsumencką. W uzasadnieniu należy:

 • opisać, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej był wnioskodawca, gdy zaciągał każde ze swoich zobowiązań i jak wyglądały szanse na ich spłatę;
 • wskazać dowody, które potwierdzają zdarzenia wskazane w uzasadnieniu wniosku;
 • wypisać wszystkie załączniki, czyli dokumenty dołączone do wniosku;
 • podpisać się jeszcze raz zawarte w formularzu wniosku oświadczenie dłużnika.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Dokumenty składane do wniosku dzielimy na:

 • dotyczące zadłużeń,
 • dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy.

Dokumenty dotyczące zadłużeń, czyli dokumenty wskazujące na to, kto jest wierzycielem i jakie ma w stosunku do wnioskodawcy roszczenia. Mogą to być np.:

 • umowy pożyczki,
 • umowy najmu,
 • wezwania do zapłaty, w których wierzyciel wskazuje kwotę zadłużenia,
 • rozliczenia i pisma wierzyciela (również te niewzywające do zapłaty),
 • korespondencja mailowa dotycząca zadłużenia itd.

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy potwierdzające opisaną sytuację, dlaczego powstało takie, a nie inne zadłużenie, a także, dlaczego nie jest w stanie spłacić zadłużenia. Trzeba pamiętać, że sąd nie ogłosi upadłości, jeśli niewypłacalność powstała z winy wnioskodawcy np. wskutek nagłej utrata pracy czy choroby. Dlatego też warto do wniosku dołączyć takie elementy jak:

 • umowy o pracę;
 • wypowiedzenie umowy o pracę lub inne dokumenty wskazujące na to, dlaczego praca została utracona;
 • zaświadczenia, protokół wypadku przy pracy, notatki urzędowe, policyjne, itp.;
 • wszelkie zaświadczenia lekarskie dotyczące przebytych chorób, ogólnego stanu zdrowia, również psychicznego.

Do dokumentów wskazujących aktualną sytuacją materialną wnioskodawcy zalicza się:

 • akty notarialne czy też inne dokumenty wskazujące na własność danej nieruchomości;
 • aktualną umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych zarobkach;
 • potwierdzenia przelewów dotyczące bieżących opłat – czynsz, media itp. (mogą to być także rachunki i faktury);
 • inne dokumenty wskazujące na wydatki – stałe opłaty związane np. z uczęszczaniem dziecka do szkoły czy też zajęcia dodatkowe, stałe wizyty lekarskie itp.

Kiedy sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd oddali wniosek jeżeli:

 • dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub znacznie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe (wg przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej) i jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono ze względu na jego niewykonanie;
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • dane podane we wniosku przez dłużnika są niezgodne z prawdą lub niezupełne.