fbpx

Przyczynienie do powstania szkody

Działanie lub zaniechanie poszkodowanego powodujące u niego powstanie szkody lub jej zwiększenie się. Nie stanowi jednak wyłącznej jego przyczyny. Zaistnienie przyczynienia się do szkody lub jej zwiększenia może stanowić podstawę do zmniejszenia odszkodowania, w zależności od rozmiaru przyczynienia. Ustalenie przyczynienia…

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia jest to część umowy ubezpieczenia przygotowana przez ubezpieczyciela. Reguluje szczegółowo przedmiot umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności oraz procedurę likwidacji szkody. Warunki ogólne czyli OWU powinny być opracowane w sposób ścisły i jasny. Muszą być też zatwierdzone…

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to ogół czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania dla poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Wydłużenie tego okresu jest…

Komisja lekarska

Zespół lekarzy orzeczników, którzy w obecności poszkodowanego dokonują oceny zakresu obrażeń powypadkowych. Komisja lekarska nie jest niestety obligatoryjna. Towarzystwa ubezpieczeń nie mają obowiązku ich powoływania i przeprowadzania. Komisja Nadzoru Finansowego to organ nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniom ale także bankowym.…

Kolizja drogowa

Zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, w którym zostało uszkodzone mienie materialne, ale żaden z uczestników nie doznał obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Kolizja drogowa to pojęcie potoczne stosowane przez służby ratownicze oraz branżę prawną i odszkodowawczą w…

Jurysdykcja

Zdolność konkretnego sądu do orzekania w danej sprawie. Było to prawo sądzenia popularne w średniowieczu. Jest to posiadanie przez dany podmiot (organ) uprawnienia do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw. Jurysdykcja dzielona jest na jurysdykcję krajową oraz zagraniczną. Ma rozróżnić zdolność…

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to osoba prawna zajmująca się rejestracją umów ubezpieczenia. Nadzoruje także wykonanie tych umów oraz realizację roszczeń odszkodowawczych. UFG pomaga osobom poszkodowanym: w razie nieposiadania ubezpieczenia obowiązkowego OC przez sprawcę szkody upadłości zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.…

Delikt

Zawinione i niezgodne z prawem zachowanie, które wynika z czynu lub zaniechania sprawcy.  Z tego powodu zostaje wyrządzona szkoda czyli inaczej mówiąc czyn niedozwolony. Warunkiem powstania deliktu jest sprzeczne z prawem zachowanie sprawcy. Jego skutkiem jest wyrządzenie szkody oraz związek…

Centrum likwidacji szkód

Wydzielone jednostki zakładów czy też towarzystw ubezpieczeń, które zajmują się likwidacją szkód i wypłacaniem odszkodowań. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej lub nieszczęśliwego wypadku poszkodowany lub osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel musi ustalić przyczyny…

Broker ubezpieczeniowy

Osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Jest również wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony…

Biegły

Osoba, która posiada wiedzę specjalistyczną z określonej dziedzinie, która jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny stanu rzeczy lub zjawisk. Biegłym może być każda osoba, której kompetencje nie budzą wątpliwości. W większości przypadków biegłymi są osoby posiadające uprawnienia uzyskane w toku…

Badanie lekarskie

Ocena stanu zdrowia poszkodowanego w wypadku. Wykonuje ją lekarz orzecznik lub zespół lekarzy orzeczników, którzy tworzą komisję lekarską. Lekarz orzecznik czy też komisja lekarska na podstawie badania lekarskiego i zgromadzonej dokumentacji mają za zadanie ocenić aktualny stan zdrowia poszkodowanego. Ich…

Amortyzacja

Zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego wywołane jego normalnym zużyciem fizycznym. Powstaje na skutek eksploatacji oraz postępu technicznego związanego z możliwością uzyskania na rynku urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w eksploatacji ale również pozwalających uzyskać produkty lepszej jakości. Amortyzacja jest kosztem…

Agent ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy powinien być również wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Czynności agenta są podejmowane w imieniu lub na rzecz jednego bądź kilku zakładów ubezpieczeń. Agent działając na rzecz…

Proces uzyskania odszkodowania za wypadek w Irlandii

Ofiarom wypadków w Irlandii przysługuje rzetelne i godziwe odszkodowanie w przypadku obrażeń i uszkodzeń ciała. Przysługuje ono każdemu, kto był uczestnikiem wypadku, jednak nie jest wyłącznie odpowiedzialny za powstanie szkody. Aby starać się o odszkodowanie w Irlandii warto mieć podstawową…

Jak długo można żądać odszkodowania

Każde roszczenie odszkodowawcze, choćby nawet najbardziej słuszne ulega w końcu przedawnieniu. Instytucja ta, przewidziana w art. 4421 Kodeksu cywilnego w sposób skuteczny może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania. Bagatelizowanie jej może narazić poszkodowanego nie tylko na stratę czasu, ale również znaczne koszty.…

Współwłasność pojazdu a odszkodowanie

W czasach zwiększających się opłat za ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych co sprytniejsi ubezpieczający próbują wszelkich sposobów, aby obowiązkowa składka OC była jak najniższa. Poza najprostszym sposobem zmiany ubezpieczyciela popularne jest również ubezpieczanie pojazdu na drugą osobę. Najczęściej jest to osoba…