Ubezwłasnowolnienie poszkodowanego po wypadku

Niestety wielu poszkodowanych po wypadku komunikacyjnym (przy pracy czy też w rolnictwie) nie potrafi po pechowych zdarzeniu samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i zadbać o własne dobro. W takiej sytuacji najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego często decydują się na formalne ubezwłasnowolnienie poszkodowanego, aby zadbać o jego zdrowie oraz interes.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 • Prokurator,
 • żona/mąż czyli małżonek,
 • krewny w linii prostej,
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy osoby.

Gdzie należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, której dotyczyć będzie wniosek. Poprzez miejsce zamieszkania osoby przebywającej pod opieką rozumie się miejsce zamieszkania jej opiekuna.

Elementy wniosku o ubezwłasnowolnienie

 • określenie stron postępowania (czyli wnioskodawcę oraz uczestnika postępowania);
 • określenie zakresu ubezwłasnowolnienia (całkowite lub częściowe);
 • uzasadnienie m.in. ze wskazanie stanu zdrowia osoby, której ma dotyczyć ubezwłasnowolnienie;
 • wskazanie osoby opiekuna prawnego, który sprawował będzie opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz wskazanie kandydata na kuratora na czas trwania procesu,
 • załączniki takie jak odpisy wniosku, zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia osoby objętej wnioskiem; odpis aktu potwierdzającego stopień pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem postępowania; odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa uczestnika postępowania, potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.

Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie

 • opłata wynosi 40 zł;
 • opłatę można dokonać w kasie sądu lub w formie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy, czy też w formie znaków sądowych przyklejanych na pierwszej stronie pisma;
 • opłatę wykonuje w dniu składania wniosku, gdyż potwierdzenie należy dołączyć do pisma.

Biegły w procedurze o ubezwłasnowolnienie

Najczęściej procedura wymaga ocena stanu zdrowia osoby do uwzględnienia ubezwłasnowolnienia. Sąd wówczas powołuje do wykonania opinii biegłego, obarczając jej kosztami wnioskującego. Koszt takiej opinii jest uzależniony od lokalizacji sądu właściwego oraz specjalizacji powołanego lekarza.

Okres ubezwłasnowolnienia poszkodowanego po wypadku

Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe. Sąd zawsze wydaje orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu na czas nieokreślony jednakże, gdy ma miejsce poprawa stanu zdrowia sąd może orzeczenie uchylić lub zmienić np. z całkowitego na częściowe.

Podstawa prawna wniosku o ubezwłasnowolnienie

Kodeks cywilny:

 • artykuł 13. § 1,
 • artykuł 13. § 2,
 • artykuł 16. § 1,
 • artykuł 16. § 2.